140916. lajstromszámú szabadalom • Foglalat csőalakú, végein tengelyirányú érintkezőcsapokkal rendelkező villamos világítótesthez

Megjel 4052. július hó 4-én ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140916. SZÁM. 21 f. 45—52. OSZTÁLY. — L-9961. ALAPSZÁM. Foglalat csőalakú, végein tengelyirányú érintkezőcsapokkal rendelkező villamos világítótesthez. Lumalampan Aktiebolag, Stockholm, Svédország. A bejelentés napja: 1948. augusztus 25. Norvégiai elsőbbsége: 1948. március 16. A találmány csőalakú, végein tengelyirányú érintkezőcsapokkal rendelkező villamos világító­testhez való foglalat. A találmány célja olyan ioglalat létesítése, amelynek alkatrészeit külön összekötőszervek alkalmazása nélkül könnyen össze lehet kötni egymással. Ismeretes csőalakú villamos világítótesthez való olyan foglalat amelyet elülső falában kör­alakú nyílással és ehhez vezető bevágással ren­delkező szigetelőanyagból készült tök ebbe bele­helyezett a foglalat érintkezőrugóit hordozó, szigetelőanyagból készült támasz, valamint a tok köralakú nyílásában és az érintkezőrugók között forgathatóan ágyazott, a világítótest érintkezőcsapjainak befogadására alkalmas két horonnyal rendelkező tartószerv alkot, A találmány szerinti foglalat abban különbö­zik az ismerttől, hogy tokja egy darabból van és tartószervét gerincrész és ennek végein levő két perem alkotja, amelyek közül az elülső, amelyben a világítótest érintkezőcsapjait befo­gadó horonyok vannak, a tok köralakú nyílá­sába illik, mimellett a tartószerv gerincének az említett horonyok síkjára merőleges síkban tevő két, egymással átellenes kiugrása van és a ge­rinc hossza egyenlő az érintkezőrugók szélessé­gével úgy, hogy az érintkezőrugók meggátolják a tartószerv tengelyirányú mozgását és a tartó­szerv alkotja az egyetlen összekötőszervet a tök és az érintkezőrugók támasza között. A talámány szerinti foglalat egyik előnyös kiviteli alakjában a világítótest tartószervének hátulsó- pereme az érintkezőrugók támaszának köralakú nyílásában ágyazott. Ennek a perem­nek továbbá hengeralakú toldata lehet, amely a tok hátsó falának megfelelő mélyedésébe illik. Ez á két kiviteli alak egyesíthető is egymással. Az érintkezőrugóknak támaszukban való egy­szerű rögzítése végett az érintkezőrugók alsó végét felgöngyölíthetjük úgy, hogy olyan hü­velyt alkosson, amelyben a csatlakozóhuzalt csavarral meg lehet szorítani, mimellett a tá­masz alsó részében az érintkezőrugók e hüvely­alakú részeinek befogadására alkalmas' üregek vannak, amelyekben a rugók saját erejüknél fogva tartják magukat. A találmányt a rajzban ábrázolt kiviteli pél­dái nyomán • ismertetjük részletesebben. Az 1. ábra a találmány szerinti foglalatot elölről né­zett függőleges metszetben mutatja, mimellett a világítótest' tartószerve abban az állásban van, amelyben a világítótest érintkezőcsapjai nem érintkeznek az érintkezőrugókkal, a 2. ábra a világíótest tartószervét az áramkört záró ál­lásában ábrázolja, a 3. ábra a foglalatnak oldal­ról nézett függőleges keresztmetszete, a 4. ábra a foglalat alulnézetéé, az 5. ábra a foglalat tok­jának távlati képe, a 6. ábra az érintkezőrugóik­nak és támaszuknak távlati képe, a 7. ábra a világítótest tartószervének távlati képe, a 8. ábra pedig a foglalat más kiviteli alakjának oldalról nézett függőleges metszete. Az 1—7. ábrában szemlélteiét foglalatnak a szigetelőanyagból, például sajtolóöntéssl készí­tett 8 tokja egy darabból van és alsó részében a világítótest felé néző oldalán 24 kiugrással rendelkezik. A tok belsejében lefelé nyitott 9 üreg van. Ebben ugyancsak szigetelőanyagból készült 2 támasz foglal helyet, amely két 10 érintkezőrugót tart. A támasznak két 6 ütközője van, amelyek a tok alsó részében levő 25 kiug­rásokra támaszkodnak. Ezekben a kiugrásokban a foglalatnak a lámpaszerelvényen való meg­erősítésére hivatott csavarok befogadására al­kalmas 23 furatok vannak. Mindegyik 10 érint­kezőrugót olyan fémcsík alkotja, amelynek alsó vége 4 hüvellyé göngyölített. Az ilymódon alko­tott hüvelyek falában 3 szorítócsavar van, amellyel a hüvelybe bedugott csatlakozóhuzal megszorítható a hüvelyben. A 2 támasz alsó részében az érintkezőrugók hüvelyalakú részé­nek befogadására alkalmas üregek vannak, amelyekben a rugók saját erejüknél fogva tart­ják I magukat. Az említett üregek lefelé nyitot­tak, hogy a 3 csavarokat alulról meg lehessen szorítani. A két érintkezőrugót a 2 támasznak ékalakú 20 része választja el egymástól. A 8 tök elülső és hátulsó falának alsó részé-

Next

/
Thumbnails
Contents