140914. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sebességfokozatok mechanikus kapcsolására, gépindítására és megállítására, különösen szerszámgépekhez

Megjelent 1952. évi malus hó I5-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140914. SZÁM. 47 h.4—5. OSZTÁLY. — B-16956. ALAPSZÁM. Berendezés sebességfokozatok mehanikus kapcsolására, gépindítására és megállítására, különösen szerszámgépekhez, Svit, národni podnik, Gottwaldov (Csehszlovákia). A bejelentés napja: 1948. november 3. Csehszlovákiai elsőbbsége; 1947. november 12. ágyazva. Az -1- emelővel a -6- csap útján ösz­szekötött -5- tengely tehát az -1- emelővel el­tolható és elfordítható. Az -5- tengelyen -7- csövet elforgathatóan rendeztünk el, mimellett a -7- csövön ékelt -8-kúpkerék a -10- tengelyen ékelt -9- kúpkerék­kel kapcsolódik. A -10- tengellyel körgyűrű­alakú -12- skála van összekötve, amely az egyes sebességfokozatokat jelölő indexeket hord, és amely a -13- kézikerékkel állítható. A fenti értelemben osztott skála helytálló -11-mutatóval dolgozik együtt. A -7- cső felső ré­szén egymástól -17- köztartó testekkel elkülö­nített -14, 15 és 16- váltókerekeket rendeztünk el. A legalsó -11- váltókerékkel -18- rögzítőtár­csát kötöttünk össze, amelynek tengelymenti -19- hornyaiba -21- rugóval terhelt -20- kilincs illeszkedik. A -19- hornyok egyenként az orsó különböző sebességfokozatainak, illetőleg a- -12-sebesség skála különböző helyzeteinek felelnek meg. A -14, 15, 16- váltókerekekben kialakított ki­metszésekbe a 2. ábrában feltüntetett -25- go­lyóscsapok nyúlnak, amelyeket egyenként -23-csap körül elfordítható villás -24- emelőkben rendeztünk el. Valamennyi -23- csap az 1. áb­rában feltüntetett közös -22- lemezben van ágyazva, amely -22- lemezt az orsóház -57-falára szereltünk. Ez az elrendezés az eddig leírt berendezés össze- és szétszerelését nagy­mértékben megkönnyíti. A -24- emelőknek a villa egyik oldalán -26- karjuk van. A karban kialakított -27- horonyba a -31- fogaskerék -30- menetsztőjének -28- csapja nyúl. A -30-menesztőt a 6. ábrában is feltüntetett -29- rúd vezeti. A -24- emelők villaalakja olyan, hogy az emelők az egyes váltókerekeket részben körülfogják és azokra a tengelyirányú mozgást az alább leírt módon viszik át. Emellett a -24-emelők a -23- csapok körül el is fordulhatnak (lásd 1., 2., 4. és 5. ábrát). Az -1- emelő felső -0- helyzetében (1. ábra) az -5- tengely és azzal együtt a -14, 15 és 16-váltókerekek is az alsó helyzetben állanak és a -24- vllás emelők valamennyi -25- golyóscsap-Gépek, különösen szerszámgépek szerkesz­tésénél oidlatörekszenek, hogy a gép kezelését a lehetőség szerint egyszerűsítsék és megköny­nyítsék. Evégből az ilyen gépeket úgy szerkesz­tik, hogy egyetlen állító eszközzel lehető sok­féle művelet legyen elvégezhető. így például több fokozatú sebességváltó különböző sebes­ségfokozatainak kapcsolása és a menetirány megfordítása végett egy közös emelőt alkal­maznak. Egy másik emelővel a gép például megindítható, lefékezhető és megállítható. A találmány az ilyen gépek további tökéle­tesítésére vonatkozik. A találmány oly beren­dezés, amelynél egyetlen közös emelővel nem­csak mindkét forgásirányban különböző sebes­ségfokozatok állíthatók be, például munkagép orsójának hajtásához, hanem ezenkívül a gép ugyanazzal az emelővel indítható, fékezhető és megállítható. A találmány lényege abban van, hogy a különböző műveleteket végző vezérlő szerkezetek mozgásait közös működtető emelő­ről vezetjük le. A találmány egyik kiviteli alakját a rajzban példaként tüntettük fel: Az 1. ábra ä találmány szerinti példakénti kivi­tli alak függőleges hosszmetszete, a 2. ábra a berendezés részbeni alaprajza, amelynél az orsóház fedelét elhagytuk, a 3. ábra a fékező berendezés egy részének alaprajza, a 4. ábra kapcsolótárcsa oldalnézete és rész­ben metszete, az 5. ábra a kapcsolótárcsa alaprajza, míg a 6. ábra az egyik fogaskereket eltoló szerke­zet részletének metszete. A rajzban feltüntetett berendezés olyan, amelynél egyetlen közös emelővel szerszámgép orsójának minden mozgása vezérelhető. A be­rendezés az orsóházba van szerelve, amelynek falát az 1. ábrában -57- hivatkozási számmal jelöltük. -56- az orsóház fedele, -1- a működ­tető emelő, amely egyrészt a -3- fejben elren­dezett -2- csap körül lenghető, másrészt a -3-fejjel együtt az orsóház falában kialakított csap­ágyban a -3- fejjel együtt elforgathatóan van

Next

/
Thumbnails
Contents