140716. lajstromszámú szabadalom • Önzáró lassító áttételi mű

Megjelent 1951. december 15,' / t ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140716 47 h 12-19 osztály. T-7545 alapszám Öteárő lassító áttételi mU. TSCHERNÉ ALOIS SZEHKESZTŐ, STAAJD RORSCHACH MEUtäTf (SViJC) Bejelentés napja t 1948» szeptember 28, Svájci elsőbbsége;: 1947, október 2. A találmány önzáró lassító áttételi mü, amely azonos helyszükséglet és egyébként azonos körülmények között nagyobb erő átvitelét teszi lehetővé, mint az eddig ismert, szerkezetek, . . . '. A találmány abban van, hogy két sik kúp­kerék között, mélyek közül az egyik helyt­álló, a másik pedig á hajtott tengellyel me­reven van összekötve, elbillenő fogaskerék két párhuzamos vezetőíelület között lazán forgathatóan van elrendezve, amely vezető felületek a hajtó tengelyhez rézsútosak és azzal együtt íorognak.'mimellett.a közbenső fogaskerék mindkét homlokftkialán fogak vannak élr ende z ve, amelyek - a közb ens ő fogaskerék elbillenése következtében rész­ben a helytálló, részben a forgó sik kúp­kerék fogaival kapcsolódnak és az egyes ÍQgkoszoruk fogszáma egymástól eltérő, úgyhogy a szerkezet a hajtott tengelyt a hajtő tengelyéhez" képest csökkentett fordu­latszámmal hajtja, A rajzban a találmány egyik példaként! kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra a hajtómű hosszmetszete, a 2. ábra az 1„ ábra I-I vonala menti ke­resztmetszet, a ' : 3. ábra a hejtőmüvet a fedél eltávolítása után tünteti fel, a 4* ábra a fogaskerekek kapcsolását arr& az esetre mutatja, amikor a közbülső föga|P kerék az! 1. ábrában feltüntetett A-B hely­zetben van. Az -1- háznak ,-2- lába" van amely vala­mely alapzaton rögzíthető. Az -1- ház egyik homlokoldalát a -3-* fedél' zárja le, amelyet az -1- házban a -4- menet rögzíti. A szemben­fekvő oldalon az'-l» házban a -7- hiíjtott tengelyt ágyazó két »5- és -6- golyőscsa­págyat rendeztünk el. A hajtott -7- tenge­lyen -8- fogaskereket rögzítettünk. A -9-hajtőtengelyt egyrészt a -ö- fedélben elren­dezett -10- csapágyban, másrészt másik -11- végével a -8- fogaskerékben elrende­zett -12- csapágyban ágyaztuk. A ház" -3-fedelének A3* íogkoszoruja van és a -8-fagaskerélmek a -13- fogaskerék felé for­dított homlokfelül^én -14- fogkpszorut alakí­tottunk ki. A -9-tengelyen két -15- és -16-vezetőtárcsát rendeztünk el, amelyeket á -17- és -18- csapok egymástól előirt távol­ságban rögzítenek* A -15- és -16- vezető­tárcsáknak egymással párhuzamos és a -0- tengelyhez rézsufps helyzetű felületeik • vannak, amelyekre golyőscsapágyak nyomás álló -19- és ^0-jgyürüÍ ieküsznek fel. A *19- és -20- 'gyür|p^|íö1s% ágyaztuk a -21-fogaskéreket, amelynek lí|fíáokoldalain «22-és -23- fogkoszorukat alaKttcttunk ki«*Aí -13-és 44- fogkoszqruk eg^roástőli távfAiága -nagyobb mint a, -21- wgáskerék mindkét oldalán kialakított ^^>éé -23- fogkp||0ruk közötti távolság, úgyhogy a két'szomszédos fogkoszoru között a rajzban feltüntetett *25-,0s keletkezik. A -SÍ- íogas^erélc rézsútos ikelyzete következtében a;>£2-|ögfcéazorit­nak elegendő nagyszámú foga kapcsolódik a ház -3- helytáEő fedelén kialakított -13-f%koszoru íogaivaí fipág a szemben fekvő •oldalon"%. -21- ,fpg;asi^'ék*ji|3-;-tógái;_a-6-

Next

/
Thumbnails
Contents