140715. lajstromszámú szabadalom • Motoros eke, különösen hegyoldalaknak oldalról és különböző lejtősségű terepek művelésére

Megjeleni 1951V d«céi]rib«riS* ORSZÁGpS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140715 45 a 6-40 osztály, T-?^69 «iapszám Motoros éke, különösen hegyoMalakriak oldalról és különböző lejtőségü terepek jnüvelésére TmiJTTElB AMEDEO GÉPÉSZMÉRNÖK TUBßi-BAN Bejelentés napja: 1947, november 3. Svájci elsőbbségé: 1946. február 12. (A 4L700 194& Ip. M. az. rendelet l..§-a alkalmazásával) Á találmány kisméretű motoros ékére vo­natkozik, mélynek aránylag nagy teljesitmériyű \niotora van, "mély eké különösen hegyoldalak­nak oldalról, azaz á léjívonalra merőleges Irányban és különböző lejtősségű terepek mű­veléséré alkalmas. •"-' A motoros eke vontatója hernyótalpas és elöl az eke beakas ztására váló szerveket hord, mely eke á szokásos elrendezésektől eltéröleg, nem huző,' haftém tolóérő hatására mozog előre, miközben á reakció folytán, a vontatóra oly nyomást visz át, melynek á faláj felé irányuló függélyes' komponense ne­veli á vontató tapadását és - a vontató csök­kentett súlya ellenére - a riiótor egész tel­jesítményének hasznosítását teszi lehetővé. E Jellegzetes elrendezés folytán, és mert a traktor szélességé tetemesen csökkentve van és csak akkora, hogy e hernyőtalpak a vontató előtt mozgó eke által vont barázda feriekén helyezkedhetnek él, a hernyőtalpak mindig sík felületeri mozognak, még'akkor is, amikor dohibos vagy különböző lejtős'ségfi terepen nivővonalák mentén száritünk, tekin­tettél arra, hogy az eke által vont barázda mindig sikqt létesít, amelyen a hernyók elő­rehaladnak; a hernyók fogódzását egyébként a talaj megmunkált volta is elősegíti. Ä vontató emellett csekély férőjű szerke­zetet aHcot a motorcsoporftál és á közlőmű alkatrészeivel, melyek az alvázt alkotó öntött házba vannak zárva. Az alváz súlypontja igen rnélyen fekszik, ami a gépnek nagy stabilitást kölcsönöz, Ä vontató elején ekendézett kapcsóté szer­vek lehetővé teszik, hogy azokba"akasszuk be áz ekét vagy más mezőgazdasági gépet vagy tartozékot. Emellett a vontató hátsó ré­széri szerveket rendeztünk el különböző me­zőgazdasági észközök rákapcsolására és ezeknek, valamint a járműveknek vontatására. A vontató felső, hátsó részében elrendezett karmantyú biztosítja a traktor kormányzását, mely karmantyún inind a traktornak, mind az ekének kormányzó és más, a vontatóval rnű­ködtetett mezőgazdasági eszközök és gépek kormányzó szervei is helyet foglalnak. A motor és a hajtókerekek között elrende­zett közlőmű oly eszközöket Öteliek fel, mélyek, alkalmas kormányzó szervek utján, lehetővé teszik, hogy vagy á két hernyótalp tetszés szerint, egyenesben haladjon, vagy csupán az egyik hernyótalp ivbén mozogjon, rriig a má­sik szabadon fusson. A jobbra, illetve balra kanyarodás ugy történik, hogy az említett kar­mantyú egyik fogantyúját, célszerűen a balol­dalit, abban áz irányban működtetjük, amely­ben fordulni óhajtunk; á fogantyút előzőleg ki kell iktatni, ami a kéz levétele nélkül fogana­tosítható. A fordulásnak e vezérlése különösen a von­tató vezetője számára előnyös. A vontató a közlőműnek közbenső, haránt­irányú tengelyén elrendezett mozgásátvivő szervvel van ellátva 5 ez a tengely a kocsi­alváz házából kinyúlik és oly karimája van, amelyre tárcsát, fogaskereket, bütyköt vagy más, a mezőgazdasági eszközök müködteté-

Next

/
Thumbnails
Contents