140695. lajstromszámú szabadalom • Fokozatos vázisváltó transzformátor

Megjelent 1951» december 1'. ORSZÁGOS TALAIJV1ANYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140695 21 e 14-22 osztály 0 G-10464 alapszám >'. . ' ' . . . " Fokozatos fázisváltő transzformátor GANZ ÉS TiBSA VILLAiViOSSiGI, GÉP-WAGGON-ÉS HAJÓGYÁR R. T, ÉS Dr. RONKAY FERENC FŐMÉRNÖK, MINDKETTEN BUDAPESTEN Bejelentés napja: 1948. december 31 Váltóáramú mérési HL beszabályozási, cé­lokra, pl, számlálok beszabályozásánál, szük­ség van arra, hogy a feszültségkor feszültség­vektorát egymáshoz képest különböző pL vál­takozva 0 és 60° értékű szöghelyzetbe hoz­zuk. Ily célokra eddig forgóáramú indukciós motorok elve szerint' készült forgőtranszlor­mátorokat alkalmaztak, melyekkel a feszüli­ségvektor fázisforgatását ugyan el lehetett végezni, viszont ez a magas fogindukciók, illetve az u. n. horonyhatás folytán keletkező felhullámok miatt a feszültséggörbének a mé­rés pontosságát beíjáLyásoló lényeges torzítá­sával történt, minek kiküszöbölése általában csak költséges szerkezeti javításokkal lehet­séges. . E nehézség megkerülésére a találmány sze­rint több fázisú (pl. háromfázisú) árammal .« gerjesztett transzformátort alkalmazunk, melynek két, megcsapolásokkal ellátott szekun­der fázistekercse egyenként, ill. egymással megkapcsolásaikon át megfelelő kapcsolószer­kezet segitsőgével különböző aráns'ban sor­bekapcsolva, ugyanazon egyfázisú szekunder áramkörbe való bekapcsolásra Van alkalmas­sá téve, mimellett a tekercseknek egy-egy sorbakapcsolás szempontjából összetartozó megcsapdási helyei ugy vannak megválasztva, hogy a sorbakapcsoM tekercsrendszerben indukált eredő íeszültségvektor, a két tekercs­hez tartozó fő vektorállások közti átmeneti veícíor állásokban, abszolút értékre nézve az egyes tekercsekben indukált feszült ségvek­torral legyen egyenlő. Az ilyen módon léte­síthető, mindenesetre nem folytonos, hanem fokozatos fáziselforgatás a két fázistekercs megcsapolásainak kapcsolatát tekintve, a szögelfordulás irányában fokról fokra halad-, va az alábbiak szerint úgy megy végbe, hogy egyedül az egyik tekercsből kiindulva ennek mindjobban csökkenő hatásos részé­vel a másik tekercsnek mindjobban növek­vő hatásos részét kapcsoljuk sorba,-míg végül csupán a másik tekercs marad az áramkörbe bekapcsolva. Az ábra a találmány megértésének meg­könnyítésére égy hatfázisu kiviteli példa sze­kunder oldalának megcsápolási és kapcso­lást vázlatát mutatja. I„ II és III a transzformátor három cik­likusan egymásra következő" szekunder fázistekercse, melyek közül példaképen 60° terjedelmű fázis elforgatás raTegyütte­sen már az I és II, ill. II. és III- tekercs is elegendő, míg mind a három tekercs közösen 120° terjedelmű elforgatás léte­sítésére alkalmas, A és B az egyfázisú szekunder áramkör kapcsai, melyek kö­zül A az I és Hl tekercsek ábra szWrin­ti belső (középponti) 9' végeihez, B pedig a H tekercs külső végéhez van kötve, míg ejz utóbbi tekercs belső vége szabadon végződik, s csupán kapcsoló segítségével hozható kapcsolatba a 9* ponttal ŰL A kapocs­csal. Az I4I-HI gombolyitások külső végein áthaladó fáziskörön az Hl, ÖL IMI gombolyi­tások közt felt Öntetett 1, 2, ...16,17 körosztá­sok a szekunder íeszültségvektor egymásra-

Next

/
Thumbnails
Contents