140695. lajstromszámú szabadalom • Fokozatos vázisváltó transzformátor

2 140695 következő szögáHásait jelölik, melyekhez tar­tozóan az egye3 gombolyitások is megcsapo­lások segítségével megfelelően be vannak osztva. Két szomszédos gombolyitásnak azo­nos sugárirányban sorrend szerint azonos osztású megcsapolásai egymással összekijt­fretők, ez összekötéseket a gombolyitások közti 1' - 8*, iH, 10'- 17' szakgatott vona­lak jelölik E kapcsolási lehetőségeknek megfelelően az 1 helyzetben az I tekercs külső vége az 1' kapcsolat révén a II tekercs külső végé­hez, s ezzel a B kapocshoz van kötve; ugyan­ekkor sem a n, sem a III tekercs nincs az áramkörbe kapcsolva, egyrészt, mert a II tekercs belső végé nincs kapcsolatba hozva a belső Ö' ponttal, másrészt pedig mivel a belső végével a belső 9' ponthoz kötött Hl tekercsnek sem valamely közbülső megcsa­polásán, sem pedig külső végén nincs egyéb­ként kapcsolata a H tekerccsel,.iU. ennek külső 9 végpontjával. A 9 helyzetben a bel­ső 9' pontnál alkalmazott kapcsolással a II tekercs teljesen be van az áramkörbe kap­csolva, ugyanekkor az I és ID tekerosek, központi kapcsolatuktői eltekintve, szabadon állanak, azaz ekkor az 1 és 9 kerületi pon­tok közti 1' kapcsolat is meg van szakítva. Végül a 17 helyzetben ugyanilyen módon, a 9 és 17 kerületi pontok közti 17' kapcsolat révén, csupán a III tekercs van bekapcsol­va, annak folytán, hogy az I tekercset ille­tőleg hiányzik az 1 és 9 kerületi pontok közti 1' kapcsolat, a II tekercset illetőleg pedig az e tekercs belső végpontja s a 9' pont közti kapcsolat ismét meg van sza­kítva. E három főállásban az A és B kapcsok közti szekunder feszültségvektor fázishely­zetei, a vonatkozó tekercseknek különböző fázisokban való indukciója folytán, 60-60 fok­kal különböznek egymástól. Az 1 és 9 főhelyzetek közt, pl. a 6 állás­ban, az I tekercsnek a belső 9' ponttól a 6' esapolásig terjedő része a 6' összekötte­tés révén sorba van kapcsolva a II tekercs­nek a 6' megcsapolása és külső 9 vége közti részével, miáltal az eredő feszültségvektor számára mindkét bekapcsolt tekercsrészben egy megfelelő nagyságú, de egymástól fázis­ban 60°-kal különböze összetevő adódik. Az I és n tekercsek 6' megcsapolásainak meg­felelő megválasztása esetén az összetevők yektorössze.ge nagyságra egyenlő a főhely­zetekben adódó feszültségvektorral, vektor^ egyenlőség esete akkor áll fenn, ha a 6' megcsapolási pontnak az I tekercsen való kijelölése céljából a fáziskör 6 pontját a II tekercs tengelyirányával párhuzamosan az I tekercs tengelyőre vetítjük, majd a II tekercs 6' megcsapolási pontjának kijelölé­se céljából az I tekercs igy nyert 6* pont­jából a fáziskör 6—9 szelőjével párhjizamös metsző egyenest húzunk a II tekercs tenge­lyével való metszéspontig, mely utóbbi a ke­resett megcsapolási helyet adja. A 9 és 17 főhelyzetek közt hasonló módon létesíthetünk átmeneti vektorállásokat. Pl. a 12 helyzetnek megfelelően ez ugy történik, hogy a n tekercs belső végpontja s a köz­ponti 9' pont közti kapcsolat kiiktatása mel­lett a csapolásközti 12' kapcsolat révén a 'Hl tekercsnek a 12' megcsapolásáig terjedő belső részét a II tekercsnek a saját 12' megcsapolásán tul eső külső részével kap­csoljuk sorba. Feltéve, hogy a 12 helyzet a fáziskörön a 6 helyzetnek a II tekercs ten­gelyérc vonatkoztatott tükörképe, s emellett a IH és II tekercsek szóban lévő 12' meg­csapolásai az előbbi eljárással értelem sze­rint azonos módon ismét ugy vannak meg­választva, hogy a 12 helyzethez tartozó ere­dő feszültségvektor nagyságra a főhelyzétek­ben adódó feszüttségvektorral legyen egyenlő, a 1 tekercs 6' és 12' megcsapolásai tulajdon­képpen kétféle kapcsolható közös megcsapo­lássá esnek össze. A fáziskörnek a főállások közti egyenletes beosztása és a megcsapolási helyeknek az egyes osztáspontokbői a közölt módon váló meghatározása mellett az I és II tekercsek beosztása nem lesz egyenletes és egymás közt sem azonos, s ugyanaz áll a H és III tekercsekre is, a Hl tekercs'beosztása mind­azonáltal teljesen azonos az I tekercsével, s ennek megfelelően a II tekercs számára egyféle beosztás jön tekintetbe ugy azt mint a Hl 'tekercs felé, úgyhogy a II tekerés változatlanul alkalmazható ugy az Irmint a HL tekercs részeivel való sorbakapcsolásra. Ennek következtében a fenti általános jellemzés sze­rinti két szekunder fázistekercs (í és E, ül. H és IH) közül az egyik (II) mindkét 6ö<V os fáziselforgatási' körzetben közös, miáltal ily kétszeres forgatási terjedelmű megoldás esetén a kapcsoló szerkezet egyszerűbbé válik, mint lenne abban az esetben, ha á két körzet számára nem adódnék közös te­kercs. A fáziskör emiitett egyenletes beosz-

Next

/
Thumbnails
Contents