140350. lajstromszámú szabadalom • Tolómagos cséve és eljárás a maximális és minimális önindukciója közötti viszony beállítására

1951. évi március hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140350 SZÁM 21a 4 64—77 OSZTÁLY P-10749 ALAPSZÁM — (VH/g) Tölómagos cséve és eljárás a maximális és minimális önindukciója közötti viszony beállítására N. Y. Philips' Gloeilampenfabrieken cég, Eindhoven, (Németaiföld) A bejelentés napja: 1943 július 12. Németalföldi elsőbbsége: 1942 július 15. A rádiógyárakban alkalmazott, korszerű gyár­tási eljárásokkal az olyan alkatrészeket, amilye­nek a csévék és kondenzátorok, amelyek együt­tesen valamely rádióvevőkészülék hangolóköreit alkotják, viszonylag kicsiny toleranciákkal lehet előállítani. Ennek ellenére szükség van arra, hogy a készülék végleges beszabályozásához korrigál­junk, hogy a mutató helyzete a hangolóskálához képest egyezzék azzal a hullámhosszal, amelyre a készülék be van hangolva. A kör állandóinak utólagos szabályozása szükséges ahhoz is, hogy a különböző hangolókörök eléggé pontosan egyező lefolyását érjük el. Ehhez a beszabályozáshoz többnyire úgynevezett trimmerkondenzátorokat alkalmaznak, amelyeket általában egy bizonyos körzet legkisebb hullámhossza közelében állítanak be. Ha feltételezzük, hogy valamennyi cséve ön­indukciója és valamennyi kondenzátorszakasz maximális kapacitása egyenlő, úgy ez a beállítás mindegyik kör nullakapacitásának egyenlővé té­telét jelenti, úgyhogy a körök hullámhosszkörzete egymással egyenlő. Ez az eset azonban nem kö­vetkezik be, ha a trimmerkondenzátorokat egy­idejűleg arra is alkalmazzuk, hogy a csévék ön­indukciójának értékei közötti eltéréseket kiegyen­lítsük. Ez a kiegyenlítés ugyanis azt eredményezi, •hogy a körökben a nullakapacitások éppenséggel egymástól eltérőkké válnak, mivel pedig ez után­szabályozás következtében a maximális kapacitá­sok százalékosan jóval kisebb mérvben változnak, a körök maximális és minimális hullámhossza kö­zötti arány tekintetében eltérések fognak mutat­kozni. Ismeretes a hangolókörök kialakítása ú. n. toló­magos hangolással. Az ilyen hangolórendszert tar­talmazó készülékekben a hangólóköröket helytálló kondenzátor és olyan cséve alkotja, melynek ön­indukciója akként változtatható, hogy a menetek által közrezárt térben mágneses anyagú magot tolunk el. Az ekként kialakított készülékekben a körök beszabályozásának feladata némileg eltérő. Az olyan forgókondenzátorokkal kapcsolatosan, amelyeket helytálló csévéjű és változtatható kon­denzátorú hangolókörökben alkalmaznak, a külön­böző szakaszok véglemezeit bevágásokkal szok­ták ellátni, hogy ekként a kapacitás lefolyását és ennek folytán a maximális és a minimális kapaci­tás közötti arányt meglehetősen pontos határok között beállíthassák. Ilyen egyszerű eljárás azon­ban tolómagos csévék maximális és minimális ka­pacitása közötti arányának beállítására nem isme­retes. Mivel a minimális és a maximális öninduk­ció közötti arányt a tolómagok állapítják meg, kénytelenek voltak a gyártás és az ellenőrzés so­rán meglehetősen pontos egyezésekre törekedni. Egyszerű felépítésű hangolókörökben viszont, amelyek változtatható kondenzátorból és helyt­álló csévéből állanak, a cséve önindukcióján keve­set lehet változtatni, miután ezt a csévét a készü­lékbe már beépítettük. Változtatható önindukciójú és helytálló kondenzátorú hangolókörök alkalma­zása esetén az említett kondenzátor viszonylag csekély költséggel alakítható ki félig változtatható kondenzátorként. Ha tehát rendelkezésünkre ál­lana olyan egyszerű eljárás tolómagos csévék maximális és minimális önindukciója közötti arány beállítására, amelynél ennek az önindukciónak az abszolút értékére kevésbé kell tekintettel lennünk, úgy pontosan azonos lefolyást lehetne elérni az­zal, hogy a hullámkörzet egyik értékén a pár­huzamos kapacitást állítjuk be. A találmány célja olyan szerkezeti megoldás és olyan eljárás létesítése tolómagos csévék előállí­tására, amellyel a maximális és a minimális ön­indukció közötti arányt befolyásolhatjuk és előre megállapított értékre hozhatjuk. Ezt a találmány szerint azzal érjük el,. hogy a cséve a tolómag bemenőoldalától elfordult oldalán menetek cso­portját tartalmazza a betolt helyzetű mag vég­felületén túl oly elrendezésben, hogy az e csoport­hoz tartozó menetek lefejtésével a mag teljesen betolt helyzetében előidézett önindukciócsökkenés legalábbis gyakorlatilag egyenlő az ugyané, mene­tek lefejtésével a mag teljesen kihúzott helyzeté­ben előidézett önindukciócsökkenéssel. Ezzel el­érjük azt, hogy a maximális és a minimális ön-

Next

/
Thumbnails
Contents