140288. lajstromszámú szabadalom • Indító vezérlőmű villamos kisütőlámpákhoz

Megjelent 1951. évi január hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LElRÁS 140288 SZÁM 21f 82—87 OSZTÁLY E-6164 ALAPSZÁM — (VII/g) Indító vezérlőmű villamos kisütó'lámpákhoz. International General Electric Company, Inc. cég, New-York, mint Thayer Richard N., Cleveland Heights-i (Ohio, USA) lakos jogutóda A bejelentés napja: 1947 február 28. USA elsőbbsége: 1941 december 10. A találmány villamos kiáütőszerkezetek, ill. kisütőlámpák vezérlőműve, különös tekintettel ilyen szerkezetek indítására. A találmány igen hasznos a kisüléssel dolgozó, pozitív oszlopú fluoreszkáló csövekhez vagy lámpákhoz és azt az alábbiakban elsősorban ilyen lámpáknak és ezek szokásos indítóberendezésének kapcsán fogjuk ismertetni. Ezekre vonatkozó példákat találunk egyebek közt Wels 1934 március 13-án megjelent 1,951,112 sz. és Peters 1940 augusz­tus 20-án megjelent 2,212.427 sz. amerikai sza­badalmi leírásában. A közönséges csőalakú fluoreszkáló lámpák­nak indító áramköreik vannak, melyeket a ki­sülés elindítása végett zárni és nyitni kell. Néha erre ismételten is szükség van, mielőtt a kisülés tényleg megindul. E célra rendszerint önműködő szerveke.t_ alkalmaznak, melyek az indító' áramkört mindaddig zárják \és nyitják, míg az indjtás létre nem jön. Használat alatti romlás folytán vagy sérülés következtében a fluoreszkáló lámpák és egyéb kisütőszerkezetek gyakran, vagy bizonyos ese­tekben, képtelenné válnak az indításra "és a ren­des üzemre, úgyhogy a lámpa elindítására tö­rekvő önműködő kísérletek egyetlen hatása a lámpa folytonos villogása, ami igen kellemet­len azok számára, akik a villogó lámpa fényé­vel bevilágított teriülefen tartózkodnak. Ezen­kívül az indítószerkezet fölöslegesen használó­dik. Az indításnak ez a sikertelensége rend­szerint a lámpa egyik vagy mindkét elektródá­jából származó elektron-kibocsátás csökkenésé­nek következménye, mely viszont annak az ak­tiváló anyagnak szétszóródásától vagy egyéb veszteségeitől származhatik, amelytől az emisz­szió függ. A lámpa káros villogása végnél­kül folytatódik, amíg csak az erőforrást ki nem kapcsoljuk vagy a lámpát az áramkörből ki nem vesszük. A találmány célja a hibás lámpák nem-kívá­natos villogásának kiküszöbölése, biztosítva emellett az indítókísérletek, ismétlődését mind­addig, amíg észszerű kilátás van sikerre. Ezt úgy érjük el, hogy az indítót idővel képtelenné tesszük az indító áramkör nyitására. Már ajánlották, hogy az önműködő indító hő­kapcsolót olyan szerkezettel kombinálják, amely az indító folytatólagosan ismétlődő működését abban az esetben önműködően megakadályoz­za, amikor a lámpa elindítása több eredmény­telen indítókísérlet után sem történik meg. A jelen találmány szerint késleltető segédkapcso­lót alkalmazunk, melynek érintkezőit a szoká­sos indító hőkapcsolónak érintkezőivel párhuza­mosan kapcsoljuk, működtető szervét pedig sorba kapcsoljuk úgy az indító hőkapcsolónak, mint pedig a késleltető segédkapesolónak érintkezőivel. Ilymódon a szokásos szereléseket jói felhasználhatjuk. A mellékelt rajz a találmány szerinti kisütő­szerkezet, ill. vezérlés két kiviteli alakját pél­daképpen tünteti fel. Az 1. ábra fluoreszkáló cső, ill. lámpa váz­latos képe, a találmányt magában foglaló áram­körrel, a lámpaburkolat kitört középrészének elhagyásával. • * A 2. ábra a találmány céljaira alkalmas in­dító kapcsoló távlati képe, a készüléket bur­koló tok alsó részével. A 3. ábra a 2. ábrán szemléltetett egyik kapcsoló további kiviteli alakját mutatja, . a 2. ábrához hasonló nézetben, de a 2. ábrán lát­ható tokrészt elhagytuk. Az ábrázolt áramköröknek és készülékek­nek először azt a részét ismertetjük, amelyet már eddig is használtak, és amely a hibás lámpák említett káros villogását lehetővé teszi,

Next

/
Thumbnails
Contents