140126. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fordított helyzetben töltött palackok elzárására

Megjelent 1950. évi június hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140126 SZÁM 64b 20—24 OSZTÁLY S-20744 ALAPSZÁM — (XVIII/a.) „Eljárás és berendezés fordított helyzetben töltött palackok elzárására.'' Jan Staller főigazgató, Brno (Csehszlovákia) A bejelentés napja: 1948 április 9. Csehszlovákiai elsőbbség: 1947 június 4. Már ajánlották azt, hogy sörnek, ásványvíz­nek s hasonló olyan folyadéknak a palackozását, melyet a levegő hatásától meg kell védeni, úg-y végezzék el, hogy szájával lefelé fordított hely­zetben végezzék el ezt a műveletet, a folyadék­szint sírna emelkedésének biztosításával, esetleg közömbös védőgáz alkalmazásával. Ha ezt az eljárást kifogástalanul akarjuk elvégezni, akkor a megtöltött palackok elzárását is úgy kell vé­geznünk, hogy közben elkerüljük a levegő be­hatolását a palack tartalmába. Erre eddig az • ismert golyós, belső zárószervet alkalmazták, melyben a golyók mindig a palackban voltak és a zárást a belső túlnyomás végezte el úgy, hogy a golyót a szelepülésre juttatta. A golyós zárnak azonban hátrányai is van­nak. Különleges kiképzésű palackokat kell al­kalmazni, s erre nem alkalmasak a manapság szokásos kivitelű sörös vagy hasonló palackok. E különleges palackok egészségügyi követelmé­nyeknek megfelelő alapos tisztítása szintén nehe­zebb, mint a rendes palackok tisztítása, mert a belső zárószerkezet nehezen hozzáférhető. Végül a golyós zárt ott általában nem lehet alkalmazni, ahol a belső túlnyomás hiányzik vagy nem elég nagy ahhoz, hogy a golyót a szelepülésen biz­tosan tartsa a záróállásban. A találmány azt a műszaki feladatot oldja meg, hogy az említett előnyös palackozó eljárást a túlnyomó mértékben forgalomban levő egyéb olyan palackokra is kiterjessze, amelyeket nem belső golyóval, hanem olyan zárótestekkel zá­runk el, melyeket kívülről erősítünk fel a palack szájára. A találmány lényege abból áll, hogy a zárótestet a palackra való ráillesztés előtt olyan térbe visszük be, amely a külső levegőtől el van zárva és palackozáskor folyadékkal vagy a védő­gázzal van megtöltve. A csatolt rajzok a találmány példaképpeni ki­viteli módját mutatják be. Az 1. ábra a töltő- és zárófejnek tengelyirányú metszete az éppen feltett üres palackkal, a töl­tés előtti helyzetben, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonalán át. A 3. ábra szintén tengelyirányú metszet, mint az 1. ábra, de a palack záróállásában. A 4. ábra a zárószerkezet változatának részlet­rajza feltett zárótesttel és az 5. ábra ugyanannak a részletnek a metszete a palacknyakkal együtt a zárótest rögzítésének pillanatában. Az 1—3. ábrán —1— a töltőfej, melynek —2— tömítőgyűrűjére lehet tenni a —3— palackot, szájával lefelé fordított helyzetben. A —3— pa­lack egy kívül rajta tartósan ráerősített gyűrű­szerű —4— fedősapkával és —5— gumitömítő­gyűrűvel van ellátva. Az -"-1— fejrész —6— töltőtere a —7— csatorna és a —8— csatlakozás révén kapcsolódik- a folyadéktartályhoz. Az —1— fejben a palack tengelyére merőleges irányban jól tömítőleg a —10—, —11— ütközőkkel el­látott —9— hengeres tolattyú van vezetve, melynek —13— kivájt furata van a zárótest fel­vételére és még egy —12— sima furata. A —3— palack alatt van vezetve, tengelyirányban eltolhatóan a zárószerkezet. Ennek —15— hüve­lye van, melynek felső vége sugárirányú bevágá­sokkal —18— rugózó pofára van megosztva, —16— befogórészekkel és —17— ferde felüle­tekkel. A —15— tokban eltolhatólag van vezetve a —20— csúszótest, mely —19— végével belül­ről a —18— pofák -rl7— ferde lapjaira támasz­kodik. A —19— végrész tömített vezetéket al­kot az eltolható —21— gázbevezető cső szá­mára, melynek —22— nyílásai betolt állásban a —19— vezeték révén el vannak zárva. A —15— hüvely, a —20— csúszótest és a —21— cső a rajzon fel nem tüntetett módon a levegőnél na­gyobb fajsúlyú védőgáztartályhoz csatlakoznak s egymás között egy, ugyancsak fel nem tün­tetett tetszés szerinti szerkezettel úgy vannak összekötve, hogy átmenetileg őket egységes egésszé kapcsolja össze, vagy ezt a kapcsolatot megszüntethesse. A —6— töltőtér balról —23— kivájással bővül. A —13— furatban —24— ho­rony van, mely a —14— zárótest felett és alatt levő tereket köti össze. ,

Next

/
Thumbnails
Contents