140126. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fordított helyzetben töltött palackok elzárására

140126 Ha egy palackot meg akarunk tölteni és el­zárni, akkor az 1. áíbra szerint szájával lefelé az —1— töltőfej —2— tömítőgyűrűjére tesszük fel és egy fel nem tüntetett tartóval reányomjuk. A —9— tolattyú —1.3— furatába —14— záró­testet tesszük be s a —-9— tolattyút addig toljuk el jobbfelé, míg a —12— furat tengelye a —3— palack tengelyével egybeesik. Ha ezt a helyzetet elértük, a —13— furatot a —14— zárótesttel már be is toltuk az — 1— töltőfejbe és a külső levegőtől el is zártuk, de a—23— kivágás és a —24— horony révén mégis kapcsolatban van a —6— töltőtérrel. A —15— hüvely és a —20— csúszótest helyzetét nem változtatva, valamint elzárt —8,7— folyadék hozzávezetés közben most a —21— csövet a —12— nyilason át egé­szen a palack fenekének a közelébe feltoljuk, s erre a —22— nyílások szabaddá válnak és a be­lőlük kiáramló védőgáz a —6— töltőtérbe, —13— furatba és a —3— palackba behatol. A gáz megtölti a palackot egészen, kivéve azt a kis levegőmaradékot, mely kisebb fajsúlya követ-Keztében összenyomott állapotban a palackfenék közelében gyűlik össze. Ekkor nyitjuk a folyadék­hozzávezetést. A folyadék a —8— csatornán át kerül a —6— töltőtérbe és nyugodtan felemel­kedik a —3— palackba, miközben a védőgázat és felette az összegyűlt levegőréteget maga előtt kinyomja. Közben ezek a gáznemű közegek a —21— csövön át a rajzban fel nem tüntetett gáz- és légtartóba távoznak. Ha a folyadék betöltését elvégeztük, a —7— csatornába való áramlását megszakítjuk, a —21— csövet az 1. ábra szerinti állásba le­toljuk s ezzel a —22— nyílásait elzárjuk. A —6— tér s szintúgy a —13— furat folyadékkal töltve maradnak. Ha a —9— tolattyút jobbra toljuk, miig a—11— ütköző felfekszik, a —13— furat a —14—' elzárótesttel közvetlenül a palack szája alá kerül. A —15, 20, 21— zárószerkezetet egy darabban feltoljuk. Eközben alulról behatol a —13— nyílásba, felemeli a —14— zárótestet, betolja a —4— zárósapkáíba a palackzár —5— gumigyűrűjével együtt. Ha ez megtörtént, s> —15— hüvely változatlan állásában magasra emeljük a —20— csúszótestet a —21— csővel. Ennek kúpalakú vége kinyitja a —18— pofákat, melyek —16— fogóalkatrészeikkel a —14— zárótest bádogjába gyűrűalakú hornyot sajtol­nak be, mely a —14— zárótestet a —4— fedő­sapkára erősíti. Ennek folytán a palackot pon­tosan elzártuk. A —20-— esúszódarabot és a —21— csővel lehúzzuk, amikor az —1— pofák rugalmasságuk folytán visszatérnek előbbi hely­zetükbe s ezért a —15— hüvellyel együtt szin­tén lehúzzuk őket. A lezárt és megtöltött —3— palackot levesszük s a —9— tolattyú most —10— ütköző felfekvéséig balra visszafelé mo­zog és a berendezés ismét kész egy következő üres palack befogadására. Az elmondottakból látható, hogy miután a —9— tolattyút a beletett —14— zárótesttel az —1— fejbe betoltuk és a —21— csövet felemel­tük, az egész —6, 23, 12, 13, 24— tér védőgázzal telik meg, mely a —14— zárótestet teljesen kö­rülfogja és ha később a —8,7— vezetéket nyit­juk, helyébe folyadék lép, mely a —14— záró­testet elönti. Ebben az állásban a —9— tolattyú tövábbtolásakór a —14— zárótest a —3— pa­lack alá kerül és betolódik ennek a szájára. Mindez a levegőhozzájutás teljes kizárásával tör­ténik meg úgy, hogy a védőgáz a folyadékot nemcsak a -—3— palackba valá behatoláskor, ha­nem elzáráskor is teljesen megvédi. A 4. és 5. ábra a zárószerkezetnek különösen előnyös megoldását tünteti fel. Ebben a —29— hüvely rugózó —28— pofáira támaszkodik be­lülről egy rugószerűen utánaengedő, gumiszerű anyagból álló —25— betét, mely a —27— csú­szóalkatrész felső, végén foglal helyet s e csúszó­alkatrészben van vezetve a —26— cső. A —25— betét pontosan elzárja a —30— nyílásokat. A —26— csőnek —31— bővített feje van, mely a —25— betétet felülről lefedi. A 4. ábra szerinti állásban, amikor a —25— gyűrűszerű betétet a körülvevő szerkezeti alkatrészek nem nyomják össze, az egész zárószerkezet a —14— zárótest­tel együtt felfelé tolódik el addig, míg a záró­test a —4— palackzárba behatol. Akkor a —28, 29, 27— szerkezeti részek helyükön maradnak és csak a —26— csövet egyedül húzzuk egy kissé le. E cső —31— fejrészének nyomásával a —25— betét deformálódik, szétnyomja a —28— pofákat és ezek a —14— zárótest kerü­letét alkotó falba hornyot sajtolnak be, amely ezt a testet a palackzárban rögzíti. A —26— cső jelentéktelen emelésével a —28— pofák eredeti helyzetükbe rugalmasan visszatérnek és erre az egész elzárószerkezetet egy darabban vissza le­het húzni. A —9— zárótest adagolót szerkezetileg per­sze máskép is meg lehet oldani. Hengeres kikép­zése azonban az —1— fejrészben kényelmes tömítést biztosít, ami előny. Szabadalmi igénypontok. 1. Eljárás fordított helyzetben töltött palac­kok elzárására, zárótestek segélyével, amelyeket kívülről viszünk a palack szájához, azzal jel­lemezve, hogy a —14— elzárótestet a —3— pa­lackra való feltevése előtt olyan —6, 23, 13, 24— térbe visszük be, mely a külső levegőtől el van zárva és a palack töltésekor folyadékkal vagy védőgázzal töltjük meg. 2. Berendezés az 1. igénypont szerinti eljárás kivitelére, a lefelé fordított palack nyakára illesz­tésére való olyan töltőtesttel, mely töltőteré­vel folyadék-készlettartályhoz csatlakozik és a palack nyakán át a palack fenekének közelébe betolható gázvezető csővel fel van szerelve, azzal jellemezve, hogy a —21,26— gázvezetőcső a —4— zárótestek eltolható —15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29— zárószerkezeteben van el­helyezve, mely zárótesteknek a —6— töltőtérbe való bevezetésére az —1— töltőfejben tömítőleg elhelyezett —9— mozgatható adagoló van el­rendezve. 3. A 2. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a —9— adagoló­nak tolattyú alakja van —13— nyílással a —14— zárótest felvételére s ez a nyílás úgy van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents