140122. lajstromszámú szabadalom • Nedves vegytisztító ill. mosótelep, szűrő hozzá és üzemeljárás

Megjelent 1950. évi június hó J5-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS . • ' ' 140122 SZÍM 8d 1—11 OSZTÁLY R 9173 ALAPSZÁM (IV/i.) Nedves vegytisztító ill. mosótelep, szűrő hozzá és üzemeljárás. Redely János kelmefestő és vegytisztító üzem tulajdonos, Kiskunhalas Ä bejelentés napja: 1948 augusztus 23. A találmány nedves vegyüsztítással foglalko­zik, amely lényegileg extrakcióval kapcsolatos, vegyszeres mosás és felöleli a hozzá való telep tartozékait, valamint üzemeljárását. A munka egyes műveletei, ámbár szorosan egybefolynak, mégis bizonyos önállósággal je­lentkeznek és ehhez képest a találmány némely részei is egymástól szükségszerűen elkülönülnek ugyan, de azért valamennyien mégis közrehatók- , ként szervesen összetartoznak ama közös cél szol­gálatában, hogy minél hatásosabban és gazdasá­gosabban dolgozhassunk, a vegyszert az utolsó cseppig kihasználhassuk és lehető tökéletesen visszanyerhessük, a tisztító tényezőket kombinál­hassuk, továbbá mindent könnyen kezelhessünk és áttekinthessünk, még akkor is, ha szűk helyi­ségbe kell szorítkoznunk. A vegytisztítás menete nagyjából a következő: Mosódobba rakjuk a ruhadarabokat, vegyszert, rendszerint triklóretilént töltünk rájuk és a mosói dobot lassan előre-hátra forgatjuk. Közben a folyós vegyszert, szűrőn át, körfolyamban kering­tetjük. Ezután szivattyúzással és centrifugálással eltávolítjuk a vegyszert a mosódobból, a mara­dékot tpedig ventilátorral keringtetett hőközeg segélyével elpárologtatjuk a ruhadarabokból, végül a párákat desztilláljuk. Elsőrendű feladat, hogy a telep erőművi beren­dezése üzembiztosan hajtsa az összes munka­gépeket és lehetővé tegye az egyes váltásokat, de amellett akár tanulatlan személyzet is veszély­telenül foglalkozhassak vele. Ehhez képest a talál­mány szerint a mosódob erőművének kétféle, üzemben egymást kizáró, de külön-külön bekap­csolható és egyformán szíjjal vagy más, végtelen közlőszervvel hajtott áttevése van, amelyek közül — közös erőforrás felől — az egyik lehető köz­vetlenül vezet a szorosan a mosódob-tengelyre erősített, sima centrifugálókerékhez, a másik pe­dig közvetve kapcsolódik az ugyancsak szorosan a mosódob-tengelyre erősített, előre-hátra forgató fogaskerékhez. Ily módon mindenekelőtt egyszerű szíjhajtással is kielégíthetjük azt a feltételt, hogy simán, gyorsan centrifugálhassunk, de az előre­hátra forgatást csúszásmentesen, lassan intéz­hessük és a váltás lényegileg puszta szíjtolás legyen. További és egyáltalán nem elhanyagolható előny, hogy az ilyen áttevésnek nincsenek érzé­keny elemei és egyszerű eszközökkel minden utánafeszíthető, javítható és pótolható. A kétféle "áttevésnek '— az erőforrás felől — közös előtét-tengelye lehet, ami a hajtást egysé­gesíti. További egyszerűsítéseket érünk el, ha a telepnek ugyancsak szíjjal vagy más végtelen közlőszervvel hajtott egyéb munkagépei, pl. szi­vattyú, ventilátor, stb., szintén lehető közvetle­nül és egyenként kapcsolódnak az erőforráshoz, ill. a közös előtét-tengelyhez. E kivitel kiterjeszti az eddigi előnyöket és amint a leírás folyamán még közelebbről is láthatjuk, lehetővé teszi, hogy az egyes munkagépeket, puszta szíjtolással, ill. feltevéssel-levétellel, szükség szerint, ki-be kap­csolhassuk. A találmány üzemeljárási részének lényege, hogy ugyanakkor, midőn a mosódqb munkadarab­tartalmát — előnyösen hevített — szárítóközeg­gel pásztázzuk, egyszersmind a mosódob házá­nak köpenyét kívülről fűtjük. Ezzel jelentéke­nyen gyorsítjuk a szárítást, mert éppen arról az oldalról, még hozzá aránylag nagy felületen, nö­veljük az elpárolgást siettető hevítést, ahol a ventilátorral a mosódob belsejébe szállított szárí­tóközeg legkevésbé éri a munkadarabokat. A rajzok vázlatosan tüntetik fel a találmány kiviteli példáit. A lépték, jobb áttekinthetőség végett, helyenként eltér a többitől, továbbá az elrendezési rajz néhány részlete metszetben lát­ható és az egyes készülékek elhelyezése is csupán tájékoztatásul tekintendő. Az 1. ábra folyadékszűrő tört, vízszintes met­szete, részben lamellák nélkül. A 2. ábra egész telep elrendezési vázlata, nézetben, ill. hosszmet­szetben. A 3.,-ábra folyadékszűrő lamellájának

Next

/
Thumbnails
Contents