140122. lajstromszámú szabadalom • Nedves vegytisztító ill. mosótelep, szűrő hozzá és üzemeljárás

2 140í§2 fokozatosan felszakított, távlati képe. A 4. és 5. ábra a hajtómű elrendezési vázlata, keresztmet­szetben, ill. alaprajzban. A 2. ábra szerint a lyukgatott lemezből készült és forgatás végett az — 1 — tengelyre ékelt — 2 — mosódob két rekeszre oszlik. Ezek mind­egyikének — 3 — kezelőajtaja van. Az — 1 — tengelyt, amelyen — 4 — laza és — 5 — ékelt centrifugáló szíjkerék, valamint ide-oda forgató, ékelt — 6 — fogaskerék van, a — 2 — mosó­dobnak rezgésmentessé horgonyzandó — 7 — házába ágyazzuk. A — 7 — háznak — 8 — ke­zelőajtaja, — 9 — folyadékszint-mutatója, a — 10 — elosztócsőhöz csatlakozó, három — 11 — beömlőcsonkja, — 12 — kiömlőcsonkja és — 13 — gőzköpenye, ez utóbbinak viszont kondenz­víz-kivezető — 14 — csonkja van. Mindenekelőtt arról kell gondoskodnunk, hogy a — 2 — mosódobot kezdetben, váltakozva, kb. öt-hat fordulattal előre és ugyanennyivel hátra forgassuk, befejezőleg azonban szabadon centri­fugálhassuk. Ebbéli feladatunkat, a találmány ér­telmében, következőleg oldjuk meg: A 4. és 5. ábra szerint a villamos — 15 — mo­tor — 16, 17 — szíjkerekek és — 18 — szíj segélyével hajtja a — 19 — előtéttengelyt, amelynek — 20 — szíjkereke — 21 — szíjjal közvetlenül a — 4, 5 — centrifugálókerekekhez kapcsolódik. A — 21 — szíjnak külön szíjtolót adunk és így ennek vezérlésével a — 2 — dobot szükség szerint centrifugálhatjuk. A — 6 — fogaskereket a kis — 22 — fogas-' kerék; valamint a — 23 — segédtengely közvetí­tésével hajtjuk. Ennek három sírna — 24, 25, 26 — szíjkereke van, amelyek közül csupán a kö­zépső ékelt, a két szélső azonban laza. A — 19 — előtét-tengellyel a nyitott — 27 — és a ke­resztezett — 28 — szíj létesít kapcsolatot. Mind­kettejüket a széles — 29 -—szíjkerék hajtja. A — 27, 28 — szíjpárnak ugyancsak külön szíjtolót adunk, amely együttesen vezérli a kettőt. Ha már most a — 27 — szíjat toljuk a — 25 -- kerékre, akkor ez végeredményben pl. óramutató szerint hajtja a — 2 — mosódobot. Ha azután a — 28 — szíjat toljuk oda, akkor viszont a — 2 — mosó­dob az ellenkező irányban fog forogni. A kettős szíjtoló vezérlésével tehát a — 2 — mosódobot, váltakozva előre-hátra forgathatjuk. Míg a — 21 — szíj egyszeri eltolásával huza­mosan centrifugálunk, vagy ugyancsak huzamo­san mellőzzük a centrifugálást, addig a — 27, 28 — szíjpár a huzamos mosás folyamán ügyszól­ván percenkint tolandó ide-oda, amint a — 2 — mosódob forgásiránya egyre fordulgat. Itt tehát kézi szíjtolás helyett önműködő váltás ajánlatos. Ezért egyrészt a — 26 — kerék agyának szabad vége — 30 — csigában folytatódik, amelynek — 31 — csigakereke — önmagában ismeretes s ezért a rajzon fel se tüntetett módon — alak­pályás kulisszában járó csap segélyével, időzí­tetten vezérli a — 27, 28 — hajtószíj-pár toló­káját, másrészt pedig a — 23 — segédtengely hosszában mindenestül szánszerűen eltolható és végállásaiban csavarokkal rögzíthető úgy, hogy az egyik végállásban a — 6, 22 — fogaskerék­pár egymásba kulcsolódik, a másikban pedig széjjelválik. Amíg a fogaskerekek dolgoznak, addig a — 21 — szíj üresen jár és mielőtt e szíjat a — 4 — kerékről az — 5 — kerékre tolnók át, a — 23 — segédtengelyt, megrajzolt állásából, mindenes­tül annyit jobbra toljuk el, hogy a .— 6, 22 — fogaskerék széjjelválik. Üzem szempontjából szóra sem érdemes, hogy mosás közben a — 4 — kerék, centrifugálás köz­ben pedig a — 23 — segédtengely üresen jár. Megjegyzendő, hogy a — 23 —- segédtengely alj­zata, úgyszintén a — 31 — csigakerék az 5. áb­rában, jobb érzékeltetés végett, 90°-kal a rajz síkjába előre e'forgatottan mutatkozik. Képzelhető ugyan, hogy a — 28 — szíj a — 25, 26 — kerekek között középállásban van, midőn a — 23 — segédtengelyt forgatja, azonban biz­tonság, valamint a — 27 — szíjjal való kiegyen­lítés szempontjából hasonlíthatatlanul előnyösebb, ha állandóan keréktalpnyi szélességű térköz köz­benhagyását biztosítjuk a két — 27, 28 — szíj között és ezek egyike keréktalp-szélességű, má­sika pedig, amelyik a csigás kereken jár, kerék­talpnyinál szélesebb. így ugyanis mindegyik szíj kellő erővel végezheti munkáját, amellett a — 30 — csiga, az önműködő váltás folyamatossága ér­dekében, folytonos hajtást kap. A rajz szerint a nyitott — 27 — szíj a keréktalpnyi szélességű és a keresztezett — 28 — szíj a szélesebb. E ki-vitel azért célszerű, mert a váltakozva csupán kes­keny sávjával, de folytonosan dolgozó szíj fonó­dik jobban a kerekek köré és így ennek van a jobb fogása. A triklóretilént a 2. ábrában látható, három — 32 — tartályban tároljuk, amelyek mindegyiké­nek — 33 — folyadékszint mutatója és — 34 — szellőzőcsapja van. A — 35 —nézőlyuk e'őtt el­haladó és a —10— elosztóba torkolló —36, 36— — vezeték útján bármelyik tartály tartalmát a — 2 — mosódobba, ill. ennek — 7 — házába üríthetjük; Az innen töltés közben kiszorítandó levegő, a tartályokba elágazó — 37 — vezeték útján, a mindenkor éppen ürülő tartályba kerül úgy, hogy a lehető legkevesebb légmennyiség jut a készülékbe. A — 2 — mosódob felett, ugyancsak a 2. áb­rában látjuk a — 38 — hűtőt és a — 39 — he­vítőt. Mindkettejük zárt edény belső fenekeibe hengerelt csöveknek, végeiknél válaszfalakkal osztott, nyalábos rendszere és mindkettejükben a csöveken belül, a nyilak irányában, haladnak a — 2 — mosódobból odajutó párák. A csövek kö­rül, a — 38 — hűtőben a — 40 — vezetéken át érkező és — 41 — vezetéken át távozó hidegvíz vagy egyéb hűtőközeg áramlik, a — 39 — hevítő­ben pedig a —42, 43— vezetéken áthaladó vízgőz. A — 43 — vezeték a — 7 — mosódobház — 13 — gőzköpenyébe torkol. Gőz helyett természe­tesen más hőközegeí is vehetünk. A leírt kivitel kívülről hatályosan fűthetővé teszi a — 7 — mo­sódob-ház köpenyét, még pedig úgyszólván in­gyen fűthetővé, hiszen e köpenyt folytatólag ugyanavval a gőzzel, ill. hőközeggel fűtjük, ame­lyikkel előzőleg a — 39 — hevítőt tápláltuk. A hasznosítás annyival inkább gazdaságos, mert a csökkenő hőmérsékletű gőz, stb., amint már je­leztük, aránylag nagy fűtőfelületen érvényesül.

Next

/
Thumbnails
Contents