140089. lajstromszámú szabadalom • Termomágneses kapcsolóberendezés villamos kisütőcsövek, különösen kisfeszültségű világítócsövek gyujtásához

Megjelent 1950. évi május hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 140089 SZÁM 21f 82—87 OSZTÁLY K17452 ALAPSZÁM — (VII. h.) „Termomágneses kapcsolóberendezés villamos kisütőcsövek, különösen kisfeszültségű világító­csövek gyújtásához". FKG Fritz Kesselring F ft 6 Fritz Kesselring Gerätebau Aktiengesellschaft cég, Bachiobeí — Weinfelden (Schweiz). A bejelentés napja: 1947 december 30. Svájci elsőbbsége: 1947 április 18. Villamos kisütőcsöveknek a gyújtásukhoz oly feszültségre van szükségük, amely lényegesen a cső rendes üzemi feszültsége fölött van. Ameny­nyiben a hálózati feszültség kisebb mint a gyújtási feszültség, oly rendszabályokról kell tehát gondos­kodni, amelyek lehetővé teszik, hogy legalább a gyújtási feszültséggel egyenlő nagyságú feszült­séget kapjunk. Egy ismert rendszabály abban van, hogy oly kapcsolóberendezésekről gondoskodjunk, amellyel fűtéskor a kisütés stabilizációjához meg­levő fojtótekerccsel kapcsolatban oly kapcsolási folyamatot váltunk ki, amely a gyújtáshoz szük­séges feszültségnövekedést idézi elő a kisütő­csövön. A találmány mármost olyan, mégpedig ter­momágneses alapon nyugvó kapcsolóberendezésre vonatkozik villamos kisütőcsövek, különösen kis­feszültségű világítócsövek számára, amely azzal van jellemezve, hogy valamely mágnesmezővel befolyásolt ferromágneses részt a cső fűtőárama annyira felmelegít, hogy permeabilitásának csök­kenése folytán a kapcsoló működésbe jön és a cső rendes üzemi áramánál működésben is marad. Előnyösen alakítjuk ki emellett a ferromágneses részt legalábbis a gyújtókapcsoló egyik, mozgó kapcsolókarjának részeként, mimellett a kap­csolókar célszerűen a fűtőáram vagy ezzel ará­nyos áram által átfolyt rugózó bádogból lehet elő­állítva. Egyrészt, hogy a kapcsolófolyamatot a környezeti hőfoktól lehetőleg függetlenné tegyük, másrészt azonban túlságosan ne késleltessük, a ferromágneses rész anyagául előnyösen olyat vá­lasztunk, amelynek Curie-pontja mintegy 200 és 300 C° között van, például vas-nikkel-ötvözetet. Egyszerű és különösen célszerű kivitel adódik akkor, ha két egy mágnesmezőben lévő rész van, amelyek közül az egyik legalább részben a gyújtó­kapcsoló egyik mozgatható karját alkotja, míg a másikat a fűtőáram, illetőleg valamely ezzel ará­nyos áram melegíti, mimellett mindkét ferromág­neses anyag a mágnesmezőhöz viszonyítva úgy van elrendezve, hogy a mágneses erővonalak fű­téskor előbb legalább túlnyomóan a fűtőáram által átfolyt részen haladnak keresztül és a kapcsoló­karban levő ferromágneses részt csak akkor be­folyásolják és ezzel a gyújtókapcsolót csak akkor hozzák működésbe, ha fűtőáram által felmelegí­tett ferromágneses rész permeabilitása előremeg­adott mértékben csökken. A mágnesmező előállí­tására előnyösen állandó- vagy elektromágnest használunk. Ha a gyújtókapcsolóberendezésben légréses fojtótekercs van, akkor a légrésben elő­idézett szórómező is szerepelhet mágnesmezőként. A rajzon a találmány szerinti berendezés két kiviteli példáját vázlatosan ábrázoljuk. Az 1. ábra oly kapcsolóberendezést szemléltet, amelynél a fűtőáram által felmelegített ferromágneses rész magát a gyújtókapcsoló mozgó kapcsolókarját alkotja, míg a 2. ábra szerinti kapcsolóberende­zésben két ferromágneses rész van, amelyek kö­zül az egyik részt a fűtőáram melegíti fel, míg a másik rész a gyújtókapcsoló mozgó kapcsoló­karjaként szerepel. Az 1. ábrán: 1 a tápláló váltóáramforrás; 2 kapcsoló; 3 a világítócső a 4 és 16 elektródokkal, fűtőcsavarmenetek alakjában; 5 transzformátor, a 6 primertekercseléssel, mely rendes üzemben egyúttal stabilizáló fojtótekercsként működik, és a 7 szekundertekercseléssel; 8 a termomágneses kapcsolóberendezés a 9 ferromágneses résszel, mely U-alakú, rugózó bádogként van kialakítva 200 és 300 C° közötti Curie-pontú Fe-Ni-ötvözet­ből, a mágnesmezőt előállító 10 állandó mágnes­sel, a 11, 12 gyújtókapcsolóval és a 15 szerelő­lemezzel, mely a 18, 19, 20 megerősítő kengye­lekkel van ellátva. A 9 rész mindkét 33, 14 szárá­nak végei a 7 szekundertekercseléssel vannak ösz­szekötve. A 11, 12 gyújtókapcsoló egyik 11 kap­csolóérintkezője a 9 részre van erősítve, ez tehát egyúttal a gyújtókapcsoló egyik kapcsolókarját alkotja. A 10 mágnes mágnesmezejével a 9 ferro­mágneses részt a rugóerő ellenében a mágnes felé húzza, úgyhogy a 11, 12 kapcsoló zárva van. A 17 ütköző a 9 rész véghelyzetét határolja.

Next

/
Thumbnails
Contents