137986. lajstromszámú szabadalom • Önműködő indítóberendezés

Megjelent: 1962. december 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.986. SZÁM 21. c. 57. OSZTÁLY — F—10721. ALAPSZÁM önműködő indítóberendezés Farkas Ferenc, Budapest A bejelentés napja: 1943. november 19. A rovidrezárt forgórészű háromfázisú elektro­motorokat az indítási áramlökés csökkentése cél­jából igen gyakran csillagháromszögkapcsolóval szokás indítani. Ilyenkor a kapcsolóval az indítás­nál a motort csillagba kapcsoljuk és felgyorsulása után kapcsoljuk át háromszögbe. Előfordul azon­ban, hogy a motorral oly gép van kapcsolva, mely már az indításkor is tekintélyes nyomatékkal ter­heli a motort. Ilyen eset például a dugattyús kompresszorokkal kapcsolt motor esete, amidőn a motornak már indításakor is a teljes üzemi nyo­matékot le kell tudni győznie. A csillagba kap­csolt rövidrezárt forgórészű háromfázisú motor­nak azonban a nyomatéka ilyenkor csak akkor elegendő, ha a motort lényegesen nagyobbra mé­retezzük, mint amilyen motor a nyomaték legyő­zésére háromszögkapcsolásban elegendő volna. A túlméretezett motor azonban üzem közben névle­ges teljesítményének csak töredékével van meg­terhelve és így az rossz hatásfokkal dolgozik. A túlméretezett motor beszerzési költsége is na­gyobb, mintha normális motort lehetne alkalmaz­ni. A találmány kiküszöböli e hátrányokat és le­hetővé teszi, hogy csupán a terhelőgép, például a kompresszor üzemi nyomatékának és munka­szükségletének megfelelő motort alkalmazzunk, és emellett a motort csillagkapcsolásban való in­dítás után önműködően kapcsolhassuk át három­szögkapcsolásba. A találmány lényege önműködő indítóberende­ssés, különösen kompresszorokkal kapcsolt három­fázisú elektromotorokhoz, melynél a terhelést csökkentő szervet villamos hajtású oly sorrend­kapcsoló mozgatja, mely érintőrendszerek útján mágneses kapcsolókat és mágneses működtetésű csillag-háromszögkapcsolót úgy vezérel, hogy a csillagkapcsolásban induló motort a terhelést csök­kentő szerv egyidejű beiktatásával csak akkor kapcsolja át önműködőlég háromszögbe, amidőn az már kellőképpen felgyorsult, ezután pedig a terhelést csökkentő szervet is kiiktatja, tehát a motor most már háromszögkapcsolásban teljes terheléssel dolgozik. Ha a háromfázisú motor kompresszorral van kapcsolva, akkor a terhelést csökkentő szerv légkibocsátó, azaz dekompresszor szelepként van kialakítva. Ezt a szelepet indítás­kor a sorrendkapcsoló megnyitja és a motort csil­lagba kapcsolja. Ha a motor felgyorsult, akkor a sorrendkapcsoló a csillagjhéromszögkapcsoló se­gítségével mágneses kapcsoló közbeiktatása út­ján a motort háromszögbe kapcsolja és csak ez­után zárja le a légkibocsátó azaz dekompresszor szelepet, úgy, hogy a motor ekkor már teljes ter­heléssel dolgozik. A találmány értelmében arról is gondoskodtunk, hogy a sorrendkapcsoló valamely közbenső hely­zetében az indítás hibásan ne történhessék meg, azaz ha a sorrendkapcsolónak áramkörét ily köz­benső helyzetben akár nyomáskapcsoló útján ön­működően zárjuk, akár külön kézikapcsolóval, az ne indíthassa meg a motort például háromszög­kapcsolásban, vagy pedig akkor sem, ha csak oly rövid ideig» volna a motor csillagba kapcsolva, hogy ez a felgyorsításához nem volna elegendő. E feladatot oly mágneskapcsolóval oldottuk meg, mely csupán a sorrendkapcsolónák a csillagbakap­csolást is vezérlő helyzetében kapcsolható be, e helyzet áthaladása után azonban már nem. Ha e mágneses kapcsoló nincsen bekapcsolva, akkor a csillag-hárcrnszögkapcsolót sem lehet bekapcsolni, illetőleg csillagból háromszögbe átkapcsolni. Eb­ből következik, hogy ha a sorrendkapcsoló már áthaladta a csillagbakapcsolás kezdeti helyzetét és e közbenső helyzetben kísérelnénk meg a be­kapcsolást, úgy a sorrendkapcsoló tovább forogna ugyan, de a csillag-Mromszögkapcsolót csak ak­kor kapcsolná, amidőn azt szabályszerűen kap­csolni kell ahhoz, hogy a motornak csillagkapcso­lásban elegendő ideje legyen a felgyorsuláshoz. A sorrendkapcsolót legcélszerűbb forgókapcsolóként kialakítani és elektromotorral vagy elektromág­nessel hajtani. A találmányt még a csatolt rajz alapján is ma­gyarázzuk, mely annak példáképpeni kiviteli alak­ját szemlélteti. Az 1. ábra az indítóberendezés kapcsolási vázlata; 2. ábra a sorrendikapcsoló érintkezőinek zárási és nyitási időtartamát jelképező vázlat. Az 1. ábra szerinti kapcsolásnál a hálózati fe­szültséget a csillag-háromszögkapcsoló R, S, T kapcsaira, az elektromotor állórésztekercselésének

Next

/
Thumbnails
Contents