137641. lajstromszámú szabadalom • Játék és hozzávaló indító-, továbbá az első győztest mutató szerkezet, valamint egyéb szerkezeti elemek

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.641. SZÁM 77 f. 22—31. OSZTÁLY — E—6101. ALAPSZÁM Játék és hozzá való indító-, továbbá az első győztest mutató szerkezet, valamint egyéb szerkezeti elemek Egresi Zoltán oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1945. június 5. A tapasztalat azt mutatta, hogy a gyermek a legszívesebben azokkal a játékokkal játszik, ame­lyek elemekből állanak, az elemeket — elgondo­lása szerint — más-más alakban összerakhatja, a játékokkal mozgások kapcsolódnak és a játékok versenyek lehetőségét is biztosítják. A találmány szerinti játék az előzőekben fel­sorolt, összes követelményéknek megfelel, a gyer­mek műszaki érzékének fejlesztésére különösen alkalmas, játszva sajátíthat el értékes sztatikái és dinamikai ismereteket, gyakorlati feladatok öt­letes megoldására tanítja, érdeklődését tartósan leköti, fantáziáját fejleszti és önálló elgondolá­sait megvalósíthatja. A találmány szerinti játék további előnye, hogy nincsenek könnyen rongá­lódó alkatrészei. A találmány játék, jellemezve egyenesvonalú és/vagy síkgörbe és/vagy térgörbe elemekből ösz­szeállított, egy vagy több horonnyal vagy csator­nával, vagy sínnel ellátott, gördülő testeket pl. golyókat, kerekeket kizárólagosan önsúlyuk és/ vagy centrifugális-, centripetális erők hatása alatt változó szinteken vezető futópályával. A találmány szerinti játékot továbbá a futó­pályával oldhatóan összeerősíthető pillér, a pillért hordozó, utóbbival oldhatóan összeerősített zsá­moly vagy talp, a gördülőtestek egyidejű indítá­sát biztosító, ingaszeruen felfüggesztett szerkezet — és az első gördülőtest beérkezését mutató, inga­szeruen vagy himbaszerűen felfüggesztett szerke­zet jellemzik. A találmány szerinti játéknál a gördülőtest moz­gatásához rugóerő, villamos áram vagy más mo­torikus erő felhasználására nincsen szükség. A gördülőtestet az önsúlya mozgatja. A mozgatás­hoz lejtőt, ingát, szabad esést, centrifugális- és centripetális erőket használunk fel. A mellékelt rajz a találmány szerinti játéknak és tartozékainak példaképpen vett megoldási alak­jait mutatja. Az 1. ábra a játék futópályájának illetve a futó­pálya bármelyik elemének keresztmetszete és részben végnézete. A 2. ábra a futópálya egyenesvonalú elemének ol­dalnézete. A 3. ábra a futópálya függélyes hosszmetszetben negyedkörív alakú, oly elemének oldalnézete, amelynél a futófelület a körív külső azaz dombo­rú oldalán van. A 4. ábra a futópálya függélyes hosszmetszetben nyolcadkörív alakú, oly elemének oldalnézete, amelynél a futófelület a körív belső azaz homorú oldalán van. Az 5. ábra a futópálya oly elemének fölülnézete, amelynél a futófelület síkban fekvő negyed-gyű­rű. A 6. ábra a futópálya két tetszés szerinti eleme oldható összeerősítésének változata, nagyobb lép­tékű hosszmetszetben és részben oldalnézetben. A 7. ábra az 1—4. ábrák szerinti elemekből, pél­daképpen összeállított futópálya kisebb léptékű, vázlatos oldalnézete. A 8. ábra az 1., 2. és 5. ábrák szerinti elemekből példaképpen összeállított futópálya kisebb lép­tékű, vázlatos fölülnézete. A 9. ábra csavarhoz hasonló, kétmenetű futópálya vázlatos fölünézete. A 10. ábra a 9. ábrához tartozó oldalnézet. A 11. ábra a golyók egyidejű indítását biztosító, ingaszeruen felfüggesztett szerkezet vázlatos ol­dalnézete és részben függélyes metszete. A 12. ábra az első gördülőtest beérkezését mutató, himbaszerűen felfüggesztett szerkezet függélyes hosszmetszete és részben oldalnézete. A 13. ábra az első beérkező gördülőtestet muta­tó, ingaszeruen felfüggesztett szerkezet függélyes metszete és részben oldalnézete. A 14. ábra a 2. ábra szerinti elem változatának távlati képe. A 15. ábra a futópálya végpontjával oldhatóan összeerősíthető, különleges kifutópálya fölülnézete és a 14. ábra szerinti elemek összekötésének fö­lülnézete. A 16. ábra a futópályát hordozó pillér és ez utób­bi alá szerelt zsámoly távlati képe. A

Next

/
Thumbnails
Contents