137626. lajstromszámú szabadalom • Szögmérőműszer

Megjelent: 1962. december 31. ÜKSZÁGÜo TALÁLMÁNYi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.626. SZÁM 42. c. 5—9. OSZTÁLY — 0-1875. ALAPSZÁM Szögmérőműszer Optikotechna Gesellschaft m. b. H. cég, Prerau A bejelentés napja: 1942. december 15. Németországi elsőbbsége: 1941. december 18. A találmány szögmérőműszer, pl. teodolit, a fő­osztókör excentricitása okozta hibák kiküszöbö­lésére való szerkezettel. E műszernél két egymás­sal átmérőlegesen szemben fekvő osztókörhely oly­képpen lesz egyidejűleg leolvasószerkezet képme­zejébe vetítve, hogy a mérés értékét egyszerű le­olvasással állapíthatjuk meg. Az eddig ismeretes, ilyfajta szögmérőműszerek­nél, amelyek a koincidencia-eljárással dolgoznak, a mikroszkóp 'képmezejében néhány, egymáshoz képest eltolható fokbeosztás-képet kapnak, miál­tal azonban a leolvasás nehéz és áttekinthetetlen volt. Más ilyfajta szögmérőműszereknél a leolva­sás becslés szerint történt, mimellett a két. egy­mással átmérőlegesen szembenfekvő osztóhely egyikének a képe optikailag 180°-kal el lett for­gatva és a másik osztöhely képmezejében ábrá­zolva. Ezek a képek optikai mikrométerrel, a helytálló mutatóhoz viszonylagosan mozognak, mimellett a mikrométer képmezejében egyszerű kép, a főosztókör egyes osztóvonalai azonban ket­tős vonalakként jelennek meg. Ily szögmérőműszereknél, amelyeknél a mik­roszkóp képmezejében a körosztás vonalai egy­másmelleit, kettős vonalakként jelennek . meg a leolvasási helyek excentricitási hibája számtani középértékének a meghatározássá céljából, a mu­tatót pontosan két vonal közé kell beállítani, ha a fokbeosztások excentricitási hibáit ki akarják küszöbölni. Ily beállítás azonban — tekintettel a változó vonalszélességre, valamint a megfigyelő beállítási képességére — nem mindig eszközöl­hető egyenlő pontossággal. Mindezeknél az ismeretes szögmérőműszereknél szükséges volt az üvegkorong főösztását, lehető­leg nagy leolvasási pontosság elérése céljából, nagyszámú vonalra osztani el. Ezáltal azonban a gyártás jelentékenyen megdrágult, mimellett egyúttal a mikroszkóp látómezejének az áttekint­hetősége is veszendőbe ment. A találmány szerint a tulajdonképpeni leolva­sást az könnyíti meg, hogy a pontos alapmérési értéket közvetlenül olvashatjuk le, mimellett a mérőkör excentricitási hibája önműködően kikü­szöböltetik. Ezt azzal érjük el, hogy a fokbeosz­tásnak két-két egymással átmérőlegesen szem­benfekvő osztóvoriala keresztezve ábrázoltatik, mimellett metszéspontjuk a pontos mérési értéket a segédfokbeosztáson adja meg. Ily módon állan­dóan egyenlően pontos leolvasást érünk el és ezen­kívül megvan az a lehetőőség, hogy az üvegko­rong fokbeosztásának nagyobb osztását alkalmaz­hatjuk úgy, hogy ezáltal egyúttal a szögmérőmű­szerek jelentékenyen olcsóbban állíthatók elő. Ilyfajta mérőműszereknél az optikai rendszert oly módon kell elrendezni, hogy a fénysugárnya­láb a műszer mechanikai tengelye körül vezettes­sék. A talál>iány szerint az optikai rendszer el­rendezése olyan, hogy néhány egyszerű, fénytvisz­szaverő elem és egy tárgylencse segítségével a két átmérőleges vonal szükséges kereszteződését ér­jük el. A finom osztás segédfokbeosztáson, úgy van elrendezve, hogy osztóvonalai a vektorvariá­ció irányába esnek, mimellett a vektor változó nagysága a mindenkori excentricitási hibának fe­lel meg. Minthogy ily módon a segédfokbeosztás az ex­centricitási hiba vektorjára merőlegesen áll, e hi­ba a mérésre nincs befolyással. Ezt a segédfok­beosztást, előnyösen, üveglemezen vagy optikai korrekcióselemen, optikai leolvasó- vagy feljegy­zőszerkezetnek, pl. leolvasómikroszkópnak látó­mezejében rendezzük el, mimellett az optikai kor­rekcióselem a mérési 'irányban való torzítást ki­küszöböli. A mérési pontosságnak és a fokbeosz­tások képe áttekinthetőségének további növelését a két kép egyikének ismert módon kivitelezett, pl. optikai mikrométerrel való, viszonylagos el­tolásával érjük el. Ily esetben a segédfokbeosztás osztását, előnyösen, kettős vonalakkal látjuk el és a főosztóvonalnak metszéspontjának a beállí­tása, e kettős vonalak változtathatatlan közeiben, állandóan ugyanazzal a biztonsággal és pontosság­gal történik. Látható továbbá, hogy a segédfok­beosztásnak a főosztás egységéhez átmérőleges elrendezésével kb. 40%-kal növelt leolvasási pon­tosságot érünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents