135976. lajstromszámú szabadalom • Csőlámpa és eljárás annak előállítására

Megjelent 1952. évi december hó 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.976. SZÁM. 21. f. 82-87. OSZTÁLY. - 1-4532. ALAPSZÁM. Csőlámpa és eljárás annak előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság, Újpest. j A bejeilenlilés napja: 1942. szeptember hó 3. A~ találmány olyan villamos lámpa, melynek cső­alakú, gáztöltésű burája van, amelyben, rendszerint a lámpa elektródái közti kisnyomású gázkisülés megy végbe. A lámpa fényét akár csak ennek a kisülésnek látható fénye, akár, célszerűbben, ezzel/ együtt a lámpabura falára felvitt vagy abba beke­belezett fluoreszkáló anyag által kibocsátott fény, akár előnyösen ezek mindkettejével együtt a cső­lámpával összeszerelj vagy annak burájában akár egyedül is helyet foglaló villamos izzószál fénysu­gárzása adhatja. , Ismeretes, hogy a gázkisülésű lámpákat, ha azo> kat hálózatról közvetlenül akarjuk táplálni, gyújtó­berendezéssel kell ellátni és hogy rendszerint olyan segédberendezések alkalmazása is kívánatos, me­lyekkel az ilyen lámpák okozta rádióvételi zavarok kiküszöbölhetők. Ilyen gyujtóberendezésként bi­metallelektródával ellátott kis gáztöltésű kisütő­esövek alkalmazását, zavarelhárítóként pedig kon­denzátorok1 alkalmazását javasolták, melyek mind legcélszerűbben a lámpa fejében helyezhetők él. A találmány elősorban az olyan kisnyomású, azaz 100 mm Hg. ,alatti nyomású gázzal töltött, gázki­sülésű csőlámpák tökéletesítését célozza, melyek a lámpafejben elhelyezett segédberendezésekkei van­nak ellátva, de előnyösen alkalmazható egyéb olyan csőlámpáknál is, melyek csak egyik végükön van­nak fejelve, vagy olyanoknál, melyek mindkét fejé­ben segédberendezések foglalnak helyet. Az ilyenfajta lámpák gyártása és használata al­kalmával ugyanis egyrészt azok szerelése és fejelése bizonyult kényelmetlennek és időtrablónak, másrészt pedig a burának a fejhez való megbízható erősí­tése okozott nehézségeket. E nehézségeket alanti­akban a csatolt rajz 1. ábrájával kapcsolatban is­mertetjük, mely egy eddig szakasos felépítésű gáz­kisülésű, egyetlen fejjel ellátott, csőlámpa részle­ges te^ngelymenti metszete. Az 1. ábra szerinti Csőlámpa —1— burája fluo­reszkáló bevonatot és felső (a rajzón fel nem tün­tetett) végén villamos izzólámpát hord, mely a ki­süléssel sorba van kapcsolva. Az ilyen lámpa burája tehát a szokásos hálózati feszültségekre való lám­pánál meglehetős hosszú és ezért az egyetlen —2— fejhez azt megbízhatóan kell hozzáerősíteni. Ha azonban a fejnek a burára húzott hengeres —2a— részét úgy méretezzük, hogy abba a bura mélyen legyen betolható, akkor egyrészt már észrevehető fényveszteségünk1 van, másrészt pedig a lámpának a fejelést megelőző szerelése igen kényelmetlenhé válik és maga a fej is igen nagy lesz. Ezen a hát­rányon a —S— talp alakjának változtatásával sem egykönnyen segíthetünk, mert a —4— izzókatóda —5— árambevezetőinek a talpba való' beolvasztási helyet tudvalevőleg a talp beolvasztásakori repedés­veszély folytán nem szabad magának a talpnak a burába való —la—beolvasztási helyéhez, túlságosan közel hozni. A szerelés szempontjából pedig kelle­metlen, hogy a —8— kisütőcsövet és —9— konden­zátort a fejhez kell erősíteni és így fejeléskor sok kötést kell forrasztani. Ezen a hátrányon sem se­gíthetünk azzal, hogy a —6— szivattyúzócsövet és a —7-— csőnyulványt hosszabbra készítjük és a —8 és 9— alkatrészeket ezekhez erősítjük, mert ekkor e védetlen kényes alkatrészek a fej éléskor igen könnyen megsérülhetnének. A—6— szivattyúzócső ugyanis természeténél fogva, a —7— nyúlvány pedig azért kényes, mert a lámpa felső végéhez menő veze­tékeket körülvevő —10 és 11— üvegpálcák szintén légzárpan vannak beleolvasztva. Mindezen okok' folytán tehát az 1. ábra szerinti lámpaszerkezet tömeggyártásra a gyártás eddig szokásos módsze­reivel nem igen alkalmas és a lámpának a fejben való meg erősítése nem elégé megbízható, mert,a fenti okok folytán a —2a— fejrész a talp —la— beolvasztási helyén csak kevéssel nyúlhat túl. Mindeme hátrányok a találmány szerinti lámpánál elesnek, mert ennek burája a talp, illetve legalább egyik talp beolvasztási helyén mindkét irányban túlnyúlik. Az ilyen szerkezetű lámpánál tehát a beolvasztási helyen túlnyúló, nyitott végű burarész olyan védőburkot végez, mely veszély nélkül engedi meg hosszú szivattyúcső és csőtoldat alkalmazását, melyekhez az ugyancsak a védőburkon belül helyet foglaló segédberendezések megerősíthetők. Ez azonban e kivitelnél nem. is szükséges, mert pél­dául megfelelő távolságtartószervekkel e segéd- / szerveket magához a túlnyomó burarészhez is erő­síthetjük. E burarész azonkívül a fej hengeres ré­szébe akár végig is betolható, mert a kisülési. pá­lyától messze lévén, már nem világít és mert ilyen alkatú lámpánál a fejeléskor csak két kötést kell

Next

/
Thumbnails
Contents