135883. lajstromszámú szabadalom • Sötéten izzó elektronsugárcső

Megjelent 1950. évi január hó 16-án. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 13588.-Í. SZÁM. 21 g 1—16 OSZTÁLY. — F-10277. ALAPSZÁM. (Vlí/d ) Sötéten író elektronsugárcső. Fides Gesellschaft für die Verwaltung" und Verwertung-., von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter, Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 17. A szokásos szerkezetű elektronsugár­csöveknél, például távolbalátáshoz, oszcil­lográfiai célokra, kép- és írásátvitelhez használt elektronsugárcsöveknél elektron-5 sugárnyalábbal ifluoreszkáíló ernyőn fény­foltot létesítenek és e fényfolt kitérítő esz­közökkel való mozgatásával képet illetőleg oszcillogrammot állítanak elő. Bizonyos esetekben a világító ernyőn megjelenő 10 ábra vizuális megfigyelése nehézségekkel jár, például ha az ilyen elektronsugár­csövet jelzőkészülékként oly járműben al­kalmazzák, amelyben a jelzőkészüléket erős nappali világításnál is le kell olvasni. 15 Ilyen esetekben ugyanis a világító folt nyoma és a viszonylag világos színű ernyő között kicsiny az ellentét. Fontos továbbá, hogy a folt nyoma, például az írás, világos alapon sötét vonalból álljon oly esetekben, 20 ha összehasonlító skálákat alkalmaznak. Idegen erőforrásokból megvilágított össze­hasonlító skála alkalmazása hátrányos, ha azt kívánják, hogy mind az elektron­sugárral keltett fényfolt nyoma, mind pedig 25 a skála lehetőleg csekély fény felhasználá­sával, illetőleg keltésével legyenek látha­tóvá tehetők. A találmány értelmében elektroncsőben, különösen oszcillooráfiai és mérési célokra 30 használt elektroncsőben, az ernyőn látható ábrát, például az oszcillogrammot, elektro­nokkal nem. bombázott viláp'tóernvó'folt önmagában ismert elektronoptikai kitérítő eszközökkel való mozgatásával létesítjük. A találmány szerinti elektroncsőnél tehát a 35 világító ernyőn „elektronárnyékot" hasonló módon mozgatunk, mint az ismert világító írással dolgozó katódsugárcsövek világító­foltját. Emellett a folt kivételével, a vilá­gítóernyő többi részét egészben vagy rész- 40 ben elektronok érik. A találmány értelmében a világító ernyőn elektronokat nem emittáló helyet képezünk le. Ilyen emissziómentes hely különböző módokon létesíthető. így például a katódá- 45 nak azon a helyén, ahol az emisszió nem kívánatos, a katódát megszakítjuk, vagy abban furatot készítünk, vagy e helyre nem emittáló anyagokat viszünk fel, illetőleg az elektronok kilépését a katóda e helyének 50 megmérgezésével akadályozzuk meg. Alkal­mazhatunk továbbá vezető vagy nem vezető testeket, amelyek az elektronsugár­cső sugármenetében vannak, adott esetben fel vannak töltve és elektronárnyékot ered- 55 ményeznek. Sötét folt létesítése végett kü­lönleges leképezési módokat is használ­hatunk, például a kép e helye életlenné tehető, vagy azt asztiomatikus úton henger­lencsékkel létesíthetjük. Ugyané célra 60 használhatunk párhuzamos vagy egy pont­ból, illetőíeg vona'ból kiinduló sugárnyalá­bot, mellyel árnyékhatást létesítünk. Az 1. ábrában példaként olv kivitelt tün­tetünk fel, amelvnél a katóda vékony fi) 65 fémlemezke, melyet (2) wolframhuzallal

Next

/
Thumbnails
Contents