135733. lajstromszámú szabadalom • Üreges légcsavarszárny

Megjelent 1950. évi január hó 16-a*. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1357 33. SZÁM. 62 C 1—11 OSZTÁLY. — J-4654. ALAPSZÁM. (V/h.) Üreges lég csavar szárny. Junkers Flugzeug"- und Motorenwerke Aktien­gesellschaft, Dessau. A bejelentés napja: 1943. évi július hó 5. Németországi elsőbbsége: 1942 évi július hó 14. Üreges légcsavarszárnyak előnye a tö­mör légcsavarszárnyakéhoz viszonyított kisebb súly. Az üreges légcsavarszárny ez előnye azonban csak akkor érvényesül -o teljesen, ha gondoskodnak arról, hogy a légcsavarszárnyban seholsem legyen több anyag, mint amennyi az igénybevételek f elvé leié végett szükséges. Ismeretes, hogy üreges légcsavarszárnyak falvastagságát 10 ennek következtében a légcsavarszárny lábától, ahol az igénybevétel a legnagyobb, a légcsavarszárny csúcsa felé íokozalosaia csökkentik, úgyhogy a légcsavarszánny falvastagsága iámnak lábánál a legna-15 gyobb. Kitűnt, hogy ily üreges légcsavar­szárnyak az üzemben hajlamosak arra, hogy a légcsavarszárny csúcsánál vagy annak közelében felszakadjiania'k. E nem kívánatos jelenség magyarázatát labbain 20 keresik, hogy az üreges légcsavarszárny belsejébe zárt levegő a légcsavar sebes forgásakor a röperők hatása lailatt oly mértékben sűrűsödik, hogy a légcsavar­szárny falát felszakítja. A viszooryok e 25 folyamathoz különösen kedvezőek, mint­hogy a légcsavarszánny üregébe zárt le­vegő éppen ott a legsűrűbb, ahol a lég­csavarszánny falvastagsága a legkisebb. Minthogy a légcsavarszánny fal vastagsága 30 mindenütt éppen akkora, hogy az üzem­ben jelentkező mehanikus igénybevétele­ket felvehesse, a légcsavarszárny csúcsá­val, szomszédos kis falvas tagságú részek a járulékos igénybevétel következtében a fent leírt módon felszakadhatnak. Hia 35 e hátrányos jelenség elkerülése végett a falvastagságot e helyeken növelni akar­nók, akkor az üreges légcsavarszánny fal­vas, agságát mindenütt meg kellene növelni, minthogy a röperő okozta húzóigénybevé- if) telek a falvastagság növelése következté­ben ugyancsak megnövekszenek. Ez azon­ban a légcsavarszánny súlyának meg nem engedhető növekedésével járna és ez bi­zonyos körülmények között oly nagy le- 45 het, hogy az üreges légcsavarszárnyak­nak a tömör légC3avarszárnj iákhoz viszo­nyított előnyei eltűnnének. A találmány célja e hátrány kiküszö­bölése, anélkül, hogy ez más hátrányok- 50 kai, pl. a falvastagság növelésével és így a lége avarszárny súlyának megnagyobbo­dásával járna. A találmány érteimében ezt azzal érjük el, hogy a légcsavar­szárny üregeit a légcsavar agyia felé 55 lezárjuk és a forgástengelytől lehetőleg távol elrendezett és a légcsavarszárny fe­lülelén kitorkolló fúrat útján a külső le­vegővel kötjük össze. A találmány szerinti légcsavarszárny go egy példakénti kiviteli alakját a rajzon tüntettük fel. Az ábra légcsavar üreges (1) szárnyának hosszmetszete. Az (1) szárny az ábrázolt példakénli kiviteli alak esetén önhordozó és az agy felé eső 65 oldalán fokozatosan megy át az üreges

Next

/
Thumbnails
Contents