135550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kis viszkozitású nemesített olajok előállítására száradó és félig száradó olajokból

Megjelent 1949. évi április hó 25-éin. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135550. SZÁM. IV/h/1. (IV/f.) OSZTÁLY. — L-9235. ALAPSZÁM. Eljárás kis viszkozitású nemesített olajok előállítására száradó és félig száradó olajokból. Lobositzer Aktiengesellschaft zur Erzeugung' Veg-etabilischer Oele cég-, Lobosítz. A bejelentés napja: 1943. évi július hó 16. Németországi elsőbbsége: 1942. évi július hó 22. A találmány száradó és félig száradó ola­jok nemesítésére vonatkozik. A száradó és félig száradó olajok nemesí­tését célzó eddigi eljárások majdnem mind 5 a standolaj elnevezés alatt ismert sűrített olajok előállítására irányultak. Ezeknél az olajat melegítéssel, levegő átfúvatásával, ve­gyi behatással vagy ezen eljárások tetsző­leges kombinációjával többé vagy kevésbbé 10 sűrűnfolyó termékekké alakították át. Emel­/ett a nemesítés foka legalábbis a vízben való duzzadóképesség, időjárásállóság, fény, ke­ménység és egyéb tulajdonságok tekinteté­ben általában az olaj viszkozitásával együtt 15 növekszik. Az olaj (lenolaj) nagyfokú neme­sítésének elérésére az olajat 100—200 Poise egységig terjedő viszkozitásra kell besűrí­teni. Az My termékek elkenése nagyobbfokú hígítást igényel, pl. terpenltinolajjai, liakkben-20 zirnnel vagy hasonló oldószerekkel. Az oldó­szerpazarlástól eltekintve, ,a hígítás hátránya, hogy a mázolás fedőképességét és rétegvas­tagságát gyakran hátrányosan csökkenti. Azt találtuk, hogy iá száradó és félig szá-25 radó olajokat, a halolaját beleértve, egysze­rűen és gazdaságosan oly termékekké alakít­hatjuk át, amelyek iá fenti hátrányoktól men­tesek. . i •'••'*HWi Ismeretes, hogy ha a standolajat hevítés-30 sei állítjuk elő, úgy a linol- és linolinsav el­szigetelten álló kettős kötései a konjugált ál­lásba helyeződnek át. Ezen konjugációkat a szokásos standolajkészítésnél állandóan és fokozott mértékben a Diels—Alder-féle dien- « szintézis-szerű polimerizáció elroncsolja. 35 A találmány szerint a száradó és félig száradó olajoknak, a halolajokat beleértve, hevítéses nemesítését célzó eljárást úgy hajtjuk végre, hogy a mindenkor használt olaj kettős kötéseinek konjugált kettős köté- 40 sekké való áthelyeződése a maximális fok­ban, ia polimerizáció (sűrűsödés) pedig a mi­nimális fokban történjék. Az eljárást kéntartalmú fémkatalizátórok­kal oly hőmérsékleten hajtjuk végre, amely 45 a szokásos, általában 270 C° fölötti, stand­olajfőző hőmérséklet alatt fekszik. A talál­mány szerinti eljárásnál használt hőmérsék­let az olaj természete és összetétele szerint változik ós gyakran 170 és 220 C° között. 50 célszerűen 180 C°-on van. A kéntartalmú fémkatalizátorok, előnyösen nikkelkatalizá­torok, kéntartalma tág határok között vál­íozhatik. Már aránylag kis kéntartalom ha­tása felismerhető, túl kis mennyiségű kéné 65 nem kielégítő, míg kénmentes fémkatalizá­torok hatástalanok. Ipari üzemben célsze­rűen a katalizátorfémre vonatkoztatott kö­rülbelül 1—5% kéntartalmat használunk. A katalizátorok ismert hordozókkal, pl. 60 kovafölddel, aktív szénnel vagy hasonlókkal kapcsolatban vagy pedig ezek nélkül alkal­mazhatók, '

Next

/
Thumbnails
Contents