135461. lajstromszámú szabadalom • Berendezés jármű, például légi jármű adott irány mentén való vezetésére és irányának meghatározására

Megjelent 1949. évi április hő 25-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135461. SZÁM. V/h. (VII/j.) OSZTÁLY. — F-10375. ALAPSZÁM. Berendezés jármű, például légi jármű adott irány mentén való vezetésére és irányának meghatározására. „Fides" Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung" von gewerblichen Schlitzrechten -mit beschränkter Haftung, Berlin, mint a Siemens & Halske Aktien­gesellschaft, Berlin-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 17. Németországi elsőbbsége: 1942. évi íebruár hó 20. Ismeretesek oly eljárások, amelyekkel jármű, például légi jármű meghatározott irány mentén vezethető. Evégből például re­pülőgépek teszállásakor iá berepülési szek-5 torban síkala'kú vezetősugárzást létesítenek, amelyet ultrarövid hullámú adó antenna­rendszerével létesítenek. Az adó lényeges részei kétsarkú szerelvény {dipól) és egy­mást kiegészítő Morse-jelek ütemében bil-10 lentyűzött két reflektor. A reflektorok billen­tyűzésével ezt érik el, ihogy oly körzet, ak­kui ki, amelyben iá vevő állandó vonalai jelző hangot hall. Ez a körzet a. vezető su­gár síkja. Aiz ilyen eljárás hátránya, hogy a 15 kurzus imindíg csak előre megbatározott irányban rögzíthető. A hadszíntéren ezen­kívül az ilyen (berendezésnél' az ellenség .a keresett ta'ktikai célt könnyebben megta­lálja, ha sikerül a vezetősugár irányát meg-20 állapítani. Irány meghatározása végett alkalmaztak már forgó irányított adókat. E berendezé­sekben a terepben lévő állomás rendszerint két jelzést ad. Az első jelzés lehet például 25 körben vezetett sugárzással adott impulzus. Ezt az impulzust mindig akkor adják, ha körjen vezetett nyalábolt irányzó sugár meghatározott irányban, például az észak­déli irányon halgd át, A második jelzést a megfigyelő mindig abban a pillanatban ve- 30 szi, amikor az irányzósugár a terepen lévő állomást a megfigyelővel összekötő vona­lon halad át. Ha az irányzósugárzás for­gássebessége ismeretes, akkor a két jelzés között eltelt időből valamely adott iránytól, 35 például az északi iránytól való eltérés meg­határozható. Ismeretesek már oly-forgó irányított su­gárzású adók ís, amelyeket az iránytól való függőségben modulációs Ihanggal vezé- tí) remek. Ekkor az ilyen irányított sugárzású adó minden egyes szöghelyzetének egy bi­zonyos frekvencia felel meg. A megfigye­lés helyén, például repülőgépen, a vevőben észlelhető intermittens hang magasságából 45 megbatározott kiváltságos iránytól, például északi iránytól való szögeltérés nagysága meghatározható. Az utóbbi említett két eljárás a gyakor­latban eddig általánosan nem került al'kal- 50 mázasra, különösen azért, mert például a repülőgép fedélzetén viszonylag nagyterje­delmű műszaki berendezésre van szükség. Az utolsó sorban említett eljárásnál ezen­kívül a vett frekvencia meghatározása ne- 55 hézségekkeí jár, mert a jelzés intenmltens, holott folytonos jelzésre volna szükség.. A viszonylag rövid impulzusokkal tehát más

Next

/
Thumbnails
Contents