135433. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alacsony széntartalmú vasötvözetek főleg krómvas ötvözetek előállítására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135433. SZÁM. Xll/e. (XVI/C.) OSZTÁLY. — E-5697. ALAPSZÁM. Eljárás alacsony széntartalmú vasötvözetek, főleg krómvas ötvözetek előállításáig. Société d'Electröchimie, d'Electronietallurgie et des Aeiéries Electriques d'üg'inecég', Paris. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 26. Franciaországi elsőbbsége: 1939. évi augusztus hó 4. (A 620/1940 M. E. számú rendelet alapján.) Már ismeretes, hogy az alacsony szén­tartalmú vasötvözetek gyártása általában véve két egymástól elkülönített fázist tartal­maz. Az első fázisban -szilíciumban gazdag 5 ötvözetet állítanak elő pl. olykép, hogy vil­lamos kemencében az ércnek és szilicium­• dioxidnak megfelelő keverékét szénnel redu­kálják, általában véve mész hozzáadása mel­lett, hogy ezáltal a keletkezett salakot fo-10 lyóssá tegyék. Az ebben az első fázisban elő­állított ötvözet alacsony széntartalmú. A második fázisban a kapott szilíciumtartalmú ötvözetet, mely az első fázisban keletkezett, az ötvözetnek oxidban gazdag salakjával 15 kezelik abból a célból, hogy a szilíciumot ki­küszöböljék és végeredményben szénben és egyidejűleg szilíciumban is szegény vasöt­vözetet kapjanak. A régebbi ismert eljárásoknál az eljárás 20 második fázisát gyakran kemencékben léte­sítették és több egymásután következő tisz­títóműveiletet végeztek, vagypedig a végle­ges salaktian rendszeresen az oxidok jelen­tős mennyiségét hagyták meg. Mindezeknél 25 az eljárásoknál az eljárás e második fázisa az ötvözött fém rossz hozamát eredmé­nyezte, amit az okozott, hogy a salakokat tökéletlenül fosztották meg e fémek oxid­jaitól A bejelentő javasolta már a második fá-30 zis gyorsítása céljából és e fázis hozamá­nak növelése végett a megolvasztott szilí­ciumtartalmú ötvözet és a megolvadt salak erélyes összekeverését, vagypedig heves ke­verést, ami igen gyorsan a fém és a salak közötti egyensúlyi állapothoz vezet. Ha azonban az ilyen műveletek mellett a vég- 35 leges ötvözetben igen alacsony szilícium­tartalmat akarunk elérni, akkor még szük­séges, hogy a salakban oly oxidmennyisé­geket hagyjunk meg, amelyek lényegesen alacsonyabbak ugyan mint az erélyes össze- 40 keverés vagy heves keverés nélkül mutat­kozó mennyiségek lennének, de amelyek mégis viszonylag számottevőek. Ez okozza pí. azt, hogy amennyiben ezzel az eljárás­sal alacsony szilíciumtartalmú krómsavat 45 akarunk előállítani, akkor a végleges salak­ban 4—8% Cr2Ös-t kell meghagyni. Általá­ban véve az is segítséget nyújt a fentemM-tett különböző eljárásoknál, ha a szilicium­tartalmat csökkentő és oxidtartalmától kel- 50 lően meg nem fosztott salakot ismét fel­frissítjük a szilíciumtartalmú ötvözet kemen­céjében, ahol azt újólag redukáljuk. Azon­ban az eljárás a szilíciumtartalmú ötvözet gyártási költségeinek emelkedéséhez vezet. 55 A találmány alacsony széntartalmú vas­.. ötvözetek gyártását célzó eljárás, amely lehetővé teszi a sziliCsiumtartalmú ptvözet készítésére való kemence nagyon gazdasá­gos működésmódja mellett a sziliciumtar- go talmú ötvözetnek bárminő csekély végleges sziliciumtartalmát, és egyidejűleg azt is, . hogy a sziliciuratartalom csökkentésére használt salakot úgyszólván tökéletesen megfosszuk fémoxid tartalmától. 65 Ez az-eljárás lényegében véve .abban áll,

Next

/
Thumbnails
Contents