135378. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli-talpszeg és segédeszköz beverésére

Megjelent 1949. évi február hő 15-én. MAGIAR SZABADALMI BIEÓS*€ SZABADALMI LEÍRÁS 135378. SZÁM. I/b. OSZTÁLY. — Sch-6138. ALAPSZÁM Lábbeli-talpszeg és segédeszköz beverésére. Schüler József Részvénytársaság- cég, Budapest és vitéz Benke József ny. tábornok, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 14. A találmány lábbelik (cipők, bakanqsok, csizmák stb.) talpába és esetleg sarkába beverhető védőszeg, és ennek beverésére való segédeszköz. A találmány szerinti szeg 5 célja az, hogy a lábbeli eredeti járófelületé­ből kiállva és a talajjal érintkezve a lábbeli talpát, illetve sarkát az elhasználódástól megóvja. A találmány szerinti szeg ezek szerint jó minőségű, értékes ép talpakkal 10 kapcsolatban alkalmazva ezek élettartamát igen nagy mértékben meghosszabbítja, ilyen értékes anyagú, de már erősen el­használt talpakkal kapcsolatban alkalmazva ezeket még további, hosszú időn át való 15 használatra alkalmassá teszi, kis értékű, csekély ellenállóképességű talpakkal kap­csolatban alkalmazva pedig* ezek használ­hatóságát és élettartamát nagy mértékben fokozza. A találmány szerinti szeg haszná-20 lata folytán tehát az értékes anyagú bőr­talpak újjal való pótlása igen hosszú időn át elkerülhetővé válik, kisebb értékű talpak, mint pl. fatalpak, bőrhulladékból készült talpak, rostos anyagból sajtolt talpak pedig 25 a gyakorlatban kifogástalanul használhatók lesznek. A szóbanforgó szeg ennélfogva — különösen olyan körülmények között, ame­lyekben bőrből való lábbelitalpak beszerzése nagy nehézségekbe ütközik, és kisebb ér-30 tékű pótanyagokból készült talpakat kell használni, tehát pl. háborús időkben — rendkívüli gazdasági előnyöket biztosít, kü­lönös tekintettel arra, hogy ára igen cse­kély, beveréise egyszerűen végezhető és, hogy amint az alantiakból' kitűnik — olyan 35 kitűnő műszaki tulajdonságokkal rendelke­zik, melyek következtében e szeg a kitűzött célnak tökéletesen megfelel. A találmány szerinti talpszeg, mely egye­dül a fent felsorolt célok elérésére való, a 40 vele ellátott lábbelit a szokásos — pl. köve­zeten, szobák padlóján, szőnyegen, stb. való — használatra egyáltalán nem teszi alkal­matlanná, ellentétben azokkal az ismert talpszegekkel, amelyek elsősorban arra 45 valók, hogy a lábbelit terepen, högyes és köves talajon használhatóvá tegyék, de melyek a mindennapi városi használatra alig alkalmasak. A találmány szerinti talpszeget, beveré- 50 sének módját és az ehhez való találmány szei'inti segédeszközt, valamint e talpszeg tulajdonságait a csatolt rajzzal kapcsolat­ban ismertetjük, mely rajz 1. ábrája a találmány szerinti talpszeg 55 egy példaképem foganatosítási alakjának előáffitására való síik temezdiariabot mutat felülnézetben, 2. ábrája kész talpszeget mutat a beverés előtt, hosszanti szimmetriasíkja mentén 60 való metszetben, míg 3. ábrája e szeget beveit állapotban, ol­dalnézetben, a beveréshez való találmány szerinti segédeszköz egy példaképeni foga* natosítási alakjának részbeni hosszmetsze- 65 tével együtt,

Next

/
Thumbnails
Contents