135349. lajstromszámú szabadalom • Földmágnesességgel indukált irányjelző

Megjelent 1949. évi február hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135349. SZÁM. VII/a. OSZTÁLY. — G-y322. ALAPSZÁM. Földmágnességgel indukált irányjelzo. (kompasz) Giulietti Ginlio mérnök és tanár, Milánó és Breseiani Carlo orvos, Ponte S. Pietro. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 7. Olaszországi elsőbbsége: 1940. évi augusztus hó 19. A találmány a föld mágneses indukciójá­val működtetett irányjelző (kompasz), amely független a mágneses lehajlás (iirkli­náció) változásaitól. 5 A találmány szerinti irányjelzőnek helyt­álló, kollektor nélküli horgonyrendszere és a légi, valamint vizi közlekedésnél használ­ható és útirányjelző készülékei vannak. A találmány szerinti irányjelzővel úgy a 10 levegőben, mint a vizén megnatározott út­irányt azzal tartunk be, hogy horgonyrend­szerben elektromos erőket indukámnk, mely horgonyrendszer három egymástól elkülö­nített, egymástól eltérően irányított és külön 15 útirányjelző készülékkel összekötött tekercs­ből van. A három tekercs mindegyikét, mely te­kercseknek mágneses magjuk nincsen, külön indukáló rendszer befolyásolja és a három 20 egymás között egyenlő indukáló rendszer mindegyike több, párosával koaxiálisán el­rendezett mágneses magpárból van, me­lyeknek alja hosszúkás, végeik síkok és amelyek egymással szemben akként vannak 25 elrendezve, hogy a horgonytekercset tartal­mazó rést határolnak. A magpárok tenge­lyei egymással párhuzamosak, egymástól egyenlő távolságban vannak elrendezve és hengerpalást alkotóvonala mentén feksze-30 nek. A magoknak megfelelő nagy perme­abilitásuk és kis indukció mellett, a gyakor­latban elhanyagolható remanenciájuk van, úgyhogy azokat a mágneses, mező-nullától eltérő összetevője irányába helyezve, a ré­sekben a kívánt indukált fluxusok keletkéz- 35 nek. <- , Az indukáló magokat előnyösen vas-nik­kel-alapú ötvözetekből, vagy ezekhez mág­neses szempontból hasonló tulajdonságú öt­vözetekből készíthetjük. Mindegyik hor- 40 gonytekercsben váltakozó nagyságú elektro­mos erő keletkezik, amikor a tekercshez ; tartozó rendszert forgásba hozzuk, mert a leírt elrendezés következtében a tekercse­lést az indukáló magok légrésén átmenő 45 erővonalak metszik. A találmányt a csatolt rajzok kapcsán részletesen ismertetjük. Ezekben a rajzok­ban a találmány néhány példaként} kiviteli alakját tüntettük fel. , 50 Az 1. ábra a szerkezetben alkalmazott ge­nerátor vázlatos elrendezése felülnézet­ben. A 2. ábra az elrendezés egyik változata fe­lülnézetben. A 55 3. ábra az 1. ábrabeli elrendezést a villa­mos kapcsolással együtt részletesebben felülnézetben mutatja. A 4. ábra az 1—-3. ábrák szerint készült irányjelző oldalnézete. Az '60 5. ábra a 4. ábra szerinti szerkezet met­szete. A 6. ábra ugyané szerkezet egyik felének alaprajza. A

Next

/
Thumbnails
Contents