135349. lajstromszámú szabadalom • Földmágnesességgel indukált irányjelző

135349. 7. ábra ia szerkezet felső mozgatható ré­szének belsejét alaprajzban tünteti fel. A 8. ábra a helytálló alsó rész felének met­szete. A 5 9. ábra az irányjelző-készülékkel össze­kötött'útirányjelző-készülékek felülnézete. A 10. ábra a találmány szerinti szerkezet egyik részletének függőleges hosszmet­szete. A 10 11. és 12. ábrák a 10. ábrabeli x—x és y—y vonalai menti metszetek. Az 1. ós 3. ábrákban (Gi), (Gs).és (G.) há­rom generátor, amelyeket előnyösen, közös hajtószervveli, például közös motorral haj-15 tunk. A helytálló (L) horgonytekercselések­nek nincs mágneses magja. Ezek a teker­csek előnyösen lapos csévékből készülnek. A csévéket nemmágneses anyagú lemezben erősítjük meg és azokat indukáló (Ii—I1), 20 (h—la) és (la—13) magpárok közé iktatjuK, melyek nemmágneses miagú hengeres, for­gathatóan ágyazott testen vannak elren­dezve és azoknak a kerület mentén mért szögtávolságaik egyenlőek. Emellett a ma-25 gok hengerpalást alkotó vonala mentén fek­szenek. Minden egyes magpár magjait egy­mástól azonos nagyságú rés választja el. A magok forgatása következtében a hor­gonytekercselésben váltakozó elektromos 30 erő keletkezik. Mivel ezek a magok a föld mágneses mezejének nem nullával egyenlő összetevője irányában vannak elrendezve, a tekercset alkotó vezetők oly fluxust met­szenek, amely a forgathatóan ágyazott test 35 elmozgása következtében időszakosan a te­kercs mindenegyes vezetékében maximum ét> minimum között változik, miközben a magok a tekercsekkel szemben fekvő hely­zetekből a _ tekercsek között fekvő helyze­ío tekbe jutnák. Az 1. ábrán a három. (Gi), (G») és (G3) generátor közül a (Gi) generátor és a (Ga ) generátor (OAi) és (OA2 ) tengelyei egymás­sal 90°-os szöget zárnak be, míg a harma-45 dik (Gs) generátor (A3—As) tengelye az (OAi) és (OA2) tengelyekkel bezárt szög (OB) felezőjére merőleges. Ennek az elrendezésnek az az eredmé­nye van, hogy ha az (OB) felező a föld mág-50 neses mezejének irányában, vagy e mező valamely vízszintes összetevőjének irányá­ban, fekszik, a két (Gi) és a (G2 ) generátort, amelyeknek tengelyei az (OB) szögfelezővel szemben 45°-kal el vannak fordítva, a föld 55 mágneses mezeje egyforma mértékben ger­jeszti ' és két' elektromos erő keletkezik, amelyek egymás között egyenlőek. A (G3 ) generátort, melynek tengelye az (OB) szög­ié1 ezőre merőleges, a föld mágneses mezeje nem gerjeszti es aDban elektromos erő nem eo keiétüezi'k. A három generátor horgony tekercsei, esetleg csöves erősítőkészüleKeK útján, a 3. abran 1 eltüntetett (n) jeizokeszuiekkei vannak összekötve. Ez a je.zökeszmeK; 65 egyenirányítóval p .0. rézoxid-egyeniranyí­tovai íeiszerelt ket galvanométeres (P) és (Q) rendszert tartalmaz. E rendszerek kö­zül az egyik a felvett példában diiferencial­rendszer, melynek például két egymást ke- 70 resztező csévéje van, ,a másik rendszer pe­dig a szokásos egycsévés kivitelű. A (P) ditierenciálrendszer csévélt a (Gi) és (G2) generátorok külön-külön táplálják, míg a ((^) rendszer csévéjéí a (G3) generátor egy- 75 maga táplálja. Feltéve, hogy az (OB) tengely a föld mágneses mezejének vagy e mező egyik vízszintes összetevőjének irányába esik, ak­kor a diííerenciálrendszer mindkét csévéjé- 8Í) ben azonos erősségű áram folyik. Ha a te­kercsek menetértelme és kapcsolása olyan, hogy azokban ez esetben két egymással egyenlő, de egymással ellentétes elektro­dinamikus hatás létesül, akkor a differen- 85 " ciálrendszer mutatója a 9. ábrában feltünte­tett oly helyzetben van, amely a mágneses lehajlás változásakor változatlanul megma­rad, mert bár -a mágneses lehajlás változása következtében a (Gi) és' (G2) generátorok 90 gerjesztése megváltozik, a két változás egy­más között egyenlő nagy és így a két elek­trodinamikus hatás a dlfferenciiálrendszer­ben egymást kiegyenlíti. A műszer skáláján azt a helyzetet, amely- 95 , ben az (OB) vonal a föld mágneses mezejé­nek irányába vagy a mező egyik összetevő­jének irányába esik, egyenes vonallal jelöl­jük meg. Ez a vonal a differenciálműszer skálájának nullpontja. Az (OB) vonal e hely- 100 zetében a (G3) generátorral táplált rendszer­ben áram nem folyik, teljesen függetlenül attól, hogy a mágneses lehajlás mekkora, úgyhogy ennek a rendszernek a mutatója saját skáláján nullhelyzetet mutat. 105 A 9. ábrában feltüntetett (H) jelzőkészü­lékben a két galvanóméterrendszer muta­tója egymással szemben van elrendezve és pedig akként, hogy a (G3) generátorral táp­lált műszer skálájának nullpontja szemben no áll a differenciálrendszerrel táplált műszer skálájának nullpontjávaí. Ha a műszerek mutatói egymással úgy állanak szemben, amint azt a 9. ábrában feltüntettük, akkor a két mutatóval meghatározott egyenes vonal 115 az észak-déli ,vonal. A differenciálműszerhez tartozó skála a •

Next

/
Thumbnails
Contents