135310. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a hőkicserélődés elősegítésére

Megjelent 1949. évi február hó 2-án. »AGYAR SZABADALMI BIRrtSÍfl SZABADALMI LEÍRÁS 135» lO. SZÁM. IV/i. OSZTÁLY. P-10466. ALAPSZÁM. Eljárás a hoki cserélődés elősegítésére. Pauling* Harry mérnök, lierliii^StegTitz^ A bejelentés napja: 1942. évi október hó 7. Németországi elsőbbsége: 1941. évi december hó 6. A liőkicserélést valamely a meleget fel­vevő vagy leadó folyékony anyag és másik folyékony vagy gázalakú anyag köz'ótt is­meretesen számos rendszabállyal segíthet-5 jük elő. A hőkicserélés javítása szempont­jából különös jelentősége az áramlási se­besség növelésének van, mivel ez számos módon érhető el, pl. keverőniűvek vagy te­relőbádogok alkalmazásával. Ezek a rend­it) szabályok ama felismerésen alapulnak, hogy az áramlási sebesség növelések követ­keztében a hőkicserélő felületekkel közvet­lenül szomszédois anyagrétegek igen vé­konyra alakíthatók és a felületektől elvá-15 laszthatók, miinel'ett a fokozott áramlási sebesség közben ugyancsak fokozódó ör­vénylő áramlások következtében a határ-' réteg az áramlás magjával gyorsabban ke­veredik el. A hőkicserélődésnek a nagyobb 20 áranllási sebességgel yalp növeléséhez azonban nagyobb energiaszükséglet kell, melyet az elért eredmény, gyakran nem indokol Ügy találtuk, hogy a liőkicserélést e hát-25 rányok nélkül levegőnek, illetve gázoknak a meleget felvevő és/Vagy leadó folyadékba való befuvatásával segíthetjük elő. A levegő illetve gázok befüvatása következtében a folyadékban előálló nagyobb örvénylő moz-30 gás következtében kisebb központos, áram­lási sebesség ellenére rendkívül nagy hőái­adási számot érünk el, különösen ha a lebe­gőt, illetve gázokat a hőkicserélő felület mindkét oldalán áramló folyadékokba, tehát mint a meleget felvevő, mind pedig' a mele- m get leadó folyadékba fúvatjuk. Előnyös, ha a levegőt, illetve a gázokat sugárszivattyú segítségével magukkal a folyadékokkal szívatjuk be. Ha a levegő, vagy valamely tetszőleges &t) gáz arra a folyadékra, melybe fúvatni kí­vánjuk, káros, j) befuvatáshoz a folyadékkal szemben közömbös gázt .használhatunk. Salétromsavnak elnyeletőberendezésekben való hűtésénél, pl. a legcélszerűbb,' ha az ír.-. állandó körfolyamatban hűtendő salétrom­savval nitrózus gázokat szívatunk be és a hűtőn átperegtetünk. Megfelelő elrendezés­sel e nitrózus gázokat állandóan körfolya­matban tarthatjuk. Ennek gyakorlati kivi- f.o teli példáját a rajz szemlélteti. Az elnyeletendő nitrogénoxidok az (a-1 reakcióstoronyba a (b) vezetéken át áramol­nak be. A salétromsavképződésben részt nem vett nitrogénoxidok az (a) tornyot a ftö (ej vezetéken át hagyják el. A salétrom­savat az (a) toronyból a '(d) szivattyú se­gítségével az (e) vezetéken át az (f) hűtőbe szivattyúzzuk. Az (e) vezetékben (g) sugár -szivattyú van elrendezve, melynek segítse- 60 gével az (a) toronyból a (h) vezetéken át nitrogénoxidokat szívunk el, melyek a hű­lendő salétromsavat örvénylő mozgásba hozzák. A hűtött savat a nitrogénoxidokkal együtt a hűtőből az (i) vezetéken át az (a) &> toronyba vezetjük vissza. Az (a) toronyban készített salétromsavat a (k) vezeték segít­ségével a körfolyamatból eltávolítjuk. Az <

Next

/
Thumbnails
Contents