135232. lajstromszámú szabadalom • Hajtógépegység

tl^^^^^pp^^fff^n>.%m'^V''^^v^"^'''<' m ^ / ^'vr&i^'vti.iWT. txjfKY*.-•>%nxvf,'T^^r»i'W~^f-^^\y\^\iv}^r^*~\w;!^m!^ Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAfiYAR SZABADALMI BT R <1 S Ä f! SZABADALMI LEÍRÁS 135232. SZÁM. V/d/3. (Vll/g.) OSZTÁLY. — A-4559 ALAPSZÁM. Haj tógépegység. Askauia-Werke Aktiengesellschaft, Bérliii-Friedeiiau. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 2. Németországi elsőbbsége : 1940. évi december hó 2. A találmány hajtógépegység, mely villa­mos főmotorból, Szabályozható segédmo­torból és oly differenciálhajtóműből áll, melyben a fő- és segédmotor forgásai ösz-5 szetévődnek. Az effajta hajtógépegys'égek előnye, hogy a hajtótengely fordulatszámai bizonyos határok között változó fordulatszá­mok előállítására csupán a segédmotor sza­bályozásával változtathatjuk, ennélfogva 10 legegyszerűbb felépítésű főmotort, pl. a szinkronmotort használhatunk, melyet sza­bályozható villamos vagy pl. akár hidrauli­kus segédmotorral kapcsolhatunk össze. Bár az effajta , hajtógépegységek clvi-15 leg ismeretesek, azok gyakoirlati alkalma­zásánál bizonyos nehézségek lépnek fel, ha a gépegység egyes részeit nem építjük úgy össze egyetlen egységgé, hogy a, gépegysé­get ugyanúgy, mint pl. valamely elektro-20 motort, könnyení szállíthassuk;, ifeMlMihas­suk és' bekapcsolhassuk. A találmány fela­data a gépegység egyes részeit célszerűen és konstruktiv szempontból egyszerű mó­don egyetlen Szerkezetté egyesíteni. Ezt a 25 feladatot a találmány értelmében úgy old­juk meg, hogy az egyes részek összeépíté­sénél először is a főmotor tengelyét a diffe­renciálmű . üreges tengelyeként alakítjuk ki. A gépegység felépítésié ily módon, tömör 80 és célszerű, szerkezeti részeinek száma pe­dig a legkisebb. A segédmotor tengelyét azután a főmo­tornak üreges tengelyként kialakított ten­gelyén vezetjük át, úgyhogy a .segédmotor 35 a főmotor egyik oldalán, a differenciálhaj­tómű pedig annak másik oldalán foglal he­lyet. A diffcrenciálhajtóművot egyszerű kúp­kerekes bolygókerék hajtóműként is kiala­kíthatjuk. De különösen célszerű, ha honi- H) lokkerék és belygókerék hajtóműként ala­kítjuk ki. Ekkor ugyanis'a differenciál haj­tóművet szerkezeti nehézségek és járulékos szerkezeti részek nélkül, nemcsak mozgá­sok összegezésére, hanem egyidejűleg a 45 mindenkori szükséglethez idomuló gyorsító vagy lassító áttételi viszonynak a létesíté­sére használhatjuk, egyrészt a hajtótengely és másrészt a fő- és segédmotor tengelyek között. Mivel a hajtótengely által átviendő 50 összes forgatónyomaték ennek a gyorsító vagy lassító áttételi viszonynak az arányá­ban oszlik ínég ia< fő- és segédmotorok ten­gelyei között, rendszerint célszerű a hajtó­tengely és' a segédmotortengely közötti át- 55 tételt nagyobbra készíteni, mint a hajtóten­gely és a főmotor iközött is. Ily módon a segédmotornak csupán az összes forgató­nyomaték kisebb rés'zét kell leadnia. Hom­lokkerekes bolygókerék hajtómű alkalma- 60 zásakor tehát a belső" napkereket célszerűen a segédmotor tengelyén rendezzük el. A találmányt a következőkben néhány kiviteli példa kapcsán a mellékelt rajzokra való hivatkozással ismertetjük közelebb- eö ről. Az 1. és 2. ábrák a lehetséges szerkezetek két vázlatát mutatják. A 3—5. ábrák kapcsolási vázlatok, melyek a tengely csatlakozások és a differenciál- 70

Next

/
Thumbnails
Contents