135186. lajstromszámú szabadalom • Hajtó és kormányzókészülék vízi járművekhez

Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135186. SZÁM. XV/c. OSZTÁLY. — V-4269. ALAPSZÁM. Hajtó- és kormányzókészülék vízi járművekhez. J. M. Voitti cég, St. Pölten. A bejelentés napja: 1931. évi április hó 20.* Németországi elsőbbsége: 1930. évi április hó 26. A találmány vízi jármüvekre vonatkozik, amelyeket oly lapátos propellerek hajtanak, melyeknek lapátjai iá kerék forgása közben a kerékkel szemben viszonylagosan ponto-5 san vagy megközelítően párhuzamos lapát­tengelyek körül lengenek és amelyeket a víz állandóan a lapáttengelyre pontosan vagy túlnyomórészt merőleges irányban csap és célja iá jpropeller kormányzása. 10 Ilyen rendszerű lapátkerekes propellereknél a lapátoknak ia kerékkel szembeni viszony­lagos mozgását üzemben nagyság szerint és fázisban változtatják, úgy hogy az ilyen módon keltett ihajtóerő egyrészt különböző 15 nagyságúra, másrészt a tengelyre merőle­ges síkban minden tetszőleges irányiban be­állítható. Emellett rendszerint valamennyi lapát mozgástörvényét közösen közvetlenül vagy 20' közvetett módon központos szerv uralja, melyet a következőkben rövidség kedvéért egyszerűen kormányzási központnak neve­zünk és amely szerkezetileg igen különbö'ző módokon lehet kialakítva. A lapátok mecha-25 nikuis kormányzásakor, ez a konmányzási központ például sokszor exentergyűrű, mely­nek középpontja elállítható. A topátok moz­gástörvényének két módon való változtat­hatósága szerint a koirmányzási központot 30 is két fcülönlböző módon keli elállítani és pedig a kormányzási központ például abból 35 a nullbeiyzetből, melyben a lapátok viszony­lagos mozgást mem végeznek, különböző irányokban, különböző mértékben tollható el, mimelletit az eltolás mértéke a propeller­rel keltett hajtóerő nagyságát, az eltolás iránya" pedig a propellerrel keltett hajtóerő irányát befolyásolja. Ismeretes (továbbá olyan megoldás, mely­nél a fent leírt szerkezeti propellereket a 40 hajó farán pontosan vagy közelítően függő­leges tengellyel rendezik el, mimellett a kor­mányzási központ mindkét elálííthiatósága különleges hatásokat ad: míg ugyanis a hajtóerőnek az az összetevője, amely a 45 keltett erő nagyságát befolyásolja, a propel­ler működésének „teljes erővel előre" (hely­zettől a „teljes erővel hatna" helyzetig való folytonos elállíthatoságát jelenti, a hajtó­erő iránya változtatásának tehetősége (te- r)0 hát az a lehetőság, hogy a propellersugár a propeller függőleges tengelye körül; len­gethető) a jármű különösen előnyös kor­mányzási tehetőségét jelenti. A kétféle elállíthatóságnak megfelelően a 55 kormányházban és két működtető berende­zésnek kell lenni, amelyek mindegyike a két elállító összetevő egyikének létesítésére való. A két különböző el állíthatóság emel­lett természetesen egészen tetszés sze­rinti összetevőkre osztható. Emellett közelfekvő volt és ilyen kivitelt 60 • Ez a (nap a 4030/1941. M. E. sz. rendtelat 2. §-a értelmiben a romám hatóságnál apnak ide­járt tett szabadalmi bejelentés napja. ....... /

Next

/
Thumbnails
Contents