135172. lajstromszámú szabadalom • Menetdíjmutató készülék

Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MA ÖT AE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135173. SZÁM. VH/f. OSZTÁLY. — K-I 6358. ALAPSZÁM. Menetdíj mutató készülék. Kien/le Apparate A. G„ Villi iig-en (Schwarz wald). A bejelentés napja : 1939. évi szeptember hó 29.* Németországi elsőbbsége: 1939. évi augusztus hó 28. Menetdíjin utaló készülékeknek rendsze­rint oly jelzőszervük van, amely világosan felismerhetően mutatja, hogy a készülékkel felszerelt gépjármű bérfuvarozáshoz sza-5 bad-e vagy foglalt. Javasolták már e sza­bad-jelzésként ismert jelzőszervnek a me­netdíjmútatótdl elkülönített elrendezését. Hogy az ilyen készüléket modern gépjár­művekhez, különösen zárt kocsikhoz külö-10 nősen alkalmassá tegyük, a találmány ér­telmében a jelzőszerv áttételező tagok köz­vetítésével a menetdíjjelző kapcsoló fogan­tyúja útján több különböző, a menetdíjmu­tató «szabad» és «foglalt» helyzeteinek meg-15 felelő helyzetekbe állítható. A jelzőszerv tehát a tulajdonképeni menetdíjmutatótól elkülönítetten, például a szélvédőüvegen rendezhető el és helyzeteivel világosan felismerhetően jelzi a menetdímutató min-20 denkori üzemi állapotát. Emellett a jelzőszerv célszerűen a menet­díjmutatótól független tokban van elren­dezve és ellentétes irányokból, nevezetesen elölről és hátulról .leolvasható. Ezt pél-25 dául azzal érjük el, hogy a jelzőszerv mint tokban forgathatóan elrendezett dob van kialakítva, melynek köpenye hordozza a jelzendő adatokat (díj és szabad-jeleket) és ezeket a menetdíjmutató beállításának 30 megfelelően a tok ablakszerű kimetszéseibe vezeti. Az ilyen kialakítás mellett a menet­díjmutató mindenkori helyzete nemcsak kívülről ismerhető fel ugy, hogy például látható, hogy a kocsi «szabad», hajnem a meneldíjmutaíó mindenkori üzemi helyzete :s:> a kocsi belsejéből is felismerhető, illetőleg ellenőrizhető. A találmány további részletei a menet -díjmulató rajzban feltűntetett két példa­ként! kiviteli alakjának alábbi leírásából 4,) tűnnek ki. Az 1. ábra a menetdíj mutatót és az azzal kapcsolt jeilzőszervet azok hátsó oldala felől, tehát a gépkocsin kívül eső pontból nézve tünteti fel, a *?> !. 2. ábra a jellzőszervnek a jármű vezetője, illetőleg az utas felé fordított oldalát llün­fceti fél, a 3. és 4. ábrákban a jielzőszervet nagyobb léptékben részben metszve, hosíszközép- 50 metszetben és keresztmetszetiben tüntettük feji, az 5. ábra a jelzőszerv egy másik kiviteli alakja. A 2 meínetdíjmufcató l szabályozófogan- 5ő tyúja önmagában ismert módon arra való, hogy a meínetdíjmutató hajtóművét kikap­csolja («szabads-helyzet), vagy pedig több különböző tarifa közül az .egyiknek meg­felelően beállítsa. Az (1) szabályozófo- 60 gantyú beállításával annak (3) tengelyén lévő (4) fogaskerék is elfordul, mely moz­gásait az (5) közbenső kerekek közvetíté­sévé1 ! (6) csavarkerékre viszi át, amely a * Ez a nap a 4030/1941. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a román hatóságnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents