135172. lajstromszámú szabadalom • Menetdíjmutató készülék

2 135173. (7) végtelen csavarral kapcsolódik. A (7) végtelen csavar (8) hajlékony tengellyel van összekötve, amely a (9) jelzőszerv tokjához vezet. Az (1) szabályozófogantyú •"> állító mozgásait tehát a (8) hajlékony ten­gely a jelzőszerv (9) készülékének belsejé­ben lévő hajtóműre viszi át. Mint a 3. és 4. ábrákból felismerhető, a hengeres (9) tok belsejében. (10) dob for-10 gathatóan van ágyazva, melynek egyik (11) tengelye (12) koronakereket hordoz, mely­nek fogazásával (13) fogaskerék kapcso­lódik. A fogaskeréknek a (14) csapágyban forgatható (15) tengelye a (8) hajlékony 15 tengelyhez csatlakozik. Ilymódon az !, 1) fogantyú szabályozómozgásai a ( 10) dobra vivődnek át, mely a (9) tokban az (1) fo­gantyú egyes szabályozómozgásainak meg­felelően különböző helyzeteket foglal el. 20 A (9) toknak egymással átlósan szem­benfekvő oldalain ablakszerű, például üveg­lemezekkel vagy hasonlókkal kitöltött (16) és (17) nyilasai vannak. Ha a tokot (18) tartósinével a gépkocsi belsejében a szél­ső védőüveg alsó keretén rögzítjük, akkor a nagyobbik (16) ablak kívülről látható, míg a kisebb (17) ablak a kocsi belseje felé van fordítva. Az (1) szabályozófogantyú egyes szabá-30 lyozó helyzeteit jellemző jelek («szabad») és számok a (10) dobon mindig kétszeresen és egymással átlósan szembenfekvő Helye­ken vannak elrendezve. Ha tehát a dobot az (1) szabályozófogantyú megfelelő for-35 gátasával úgy állítjuk be, hogy például «1 tarifa» jelzést kell mutatni, akkor ez a jelzés úgy a kifelé fekvő (16) ablak mö­gött, mint a kocsi belsejéből is látható (17) ablak mögött is megjelenik. Egyszerűség 40 és jobb áttekinthetőség végett a tarifahely­zeteket a nagyobb (16) ablak mögött nem számokkal, hanem pontokkal (p) tesszük felismerhetővé. A (10) dob, illetőleg annak hengeres kö­i5 penye, amely a feltüntetendő jelzéseken hordozza, célszerűen áttetsző anyagból van, Úgyhogy (19) villamos izzólámpának a (10) dob belsejében való elrendezésével a fel­tüntetendő jel minidenkor megvilágítható. 50 Az 5. ábrában fel tüntetett kivileli alaknál a jelzőszerv nem dob, hanem forgatható (20) tárcsa, amely pontosan úgy, mint az imént leírt kiviteli alaknál a hajlékony (8) tömlővel az (1) kapcsolófogantyú helyze­teitől való függőségében elállítható. A (20) 55 tárcsa mindkét oldalán a feltüntetendő szá­mokat hordozza, amelyek a tárcsát körül­záró (22) tok mindkét lezárótárcsájában (21) ikimetszések mögött vannak elrendezve. Szabadalmi igénypontok: 60 1. Menetdíjmutató azzal vezérelt, azonban attól elkülönítetten elrendezett jelző­szervvel, melyre jellemző, hogy a jelző­szerV (10) áttétélező tagok (3—8 és Il­lő) közvetítésével a menetdíjmutató (2) 65 kapcsolófogantyújával (1) több külön­böző, a menetdíjmutató «szabad» és «fog­lalt»-helyzeteinek megfelelő helyzie)­Lekbe állítható. 2. Az 1. igénypont szerinti menetdíjmutató, 70 melyre jellemző, hogy a jelzőszierv (10) a menetdíjmutatótól (2) független tok­ban (9) van elrendezve és ellentétes irá­nyokból (pl. elölről és hátulról) leolvas­ható. 75 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti me­netdíjmutató, melyre jellemző, hogy a jelzőszerv tokban (9) forgathatóan ágya­zott dob (10) alakjában készült, melyneík köpenye a felmutatandó jeleket (pl. so «foglalt» és «szabad» jelet) hordozza és ezeket a menetdíjmutató beállításainak megfelelően a tok ablakszerű nyilasai­hoz (16,17) vezeti. 1. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze- S5 rinti menetdíjmutató, melyre jellemző, hogy a feltüntetendő jelek mindenkor kettősei] és a dob (10) egymással át­lósan szembenfekvő helyein vannak el­rendezve és a dobot körülzáró toknak 90 (9) átlósan szembeni'ekvő helyein ablak­szerű nyilasai (16,17) vannak. 5. Az 1.—4. igénypontok bármelyike sze­rinti menetdíjmutató, melyre jellemző, hogy a célszerűen áttetsző anyagból ké- 95 szült dobként kialakított jelzőszerv (10) belsejében izzólámpa (19) v,an elren­dezve. 2 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Felelős nyomdavezető: ÍNedeczky László igazgató. Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Nyomdai Et., Budapest, V., Honvéd-utca 10.

Next

/
Thumbnails
Contents