135075. lajstromszámú szabadalom • Irányzócsövek és más optikai eszközök ágyazata légvédelmi fegyvereken és eszközökön

Megjelent 1948. évi október hé i-én. MAGYAR SZABADALMI Off? 4 SÍ fi SZABADALMI LEÍRÁ 135075. SZÁM. XIX/c. OSZTÁLY. — K-8660. ALAPSZÁM. íjfaayzótáwcsövek és más optikai eszközök ágyazata légvédelmi fegyvereken és eszközökön. Rheinmetall-Borslg Aktiengesellschaft eóg,'. Berlin. A bejelentés napja: 1948. évi jdnius hó 22. A légi célokhoz yaló ismert irányzótáv­csövek ós más optikai eszközök betekintő­helyének magassága változatlan. Ezeket az optikai eszközöket az irányzólövész tartó-5 forgópontjával összeeső ágyazóheily körül a cső emelkedésétől függően csuklóparalle­logirammrudazat vezeti. Az olyan optikai eszközökhcte tehájt, amelyeket a lövészek állva használnak, a lehetőség , szerint 10 egyenlő nagyságú 'irányzólövészeket kell kiválogatni. A betekintőhely magasságát általában középmagasságú lövészhez állít­ják be. A kisebbnövésíí lövésznek tehát ágaskodnia kell, míg a nagyobbnövésű 15 meg fog hajolni és így ezek a lövészek az optikai eszközöknél előnytelen testállásban fognak dolgozni, amelyben fáradtsági tü­netek és' görcsök jelentkezhetnek, amik aztán hibás irányzást okozhatnak. 20 A talámány olyképen küszöböli ki az em­lített hátrányokat, hogy a távcső betekintő­helyének az irányzólövész testmagasságá­hoz mért magas'sági beállítására a távcső ágyazóhelyét beállítható alapvonalú járu-25 lékos csukló-paralleiogrammrudazaton ren­dezzük el. Az alapvonalat meghatározó pa­rallelogrammszárat a kirendelt lövész test­nagyságának megfelelően beállítva ágyaz­hatjuk a talpon vagy pedig válltámasszal 30 láthatjuk el, melynek segítségével az emlí­tett szár a lövész válán a helyes helyzetet foglalja el. Ilyen elrendezés a különböző állásokban beállítható és a talpon ágyazott parallelo­grammszárhoz képest' az alábbi előnyöket 85 mutatja: Ha olyan ágyúról van szó, amelyet az irányzólövész állva kezel, amikor tehát ol­dalirányzáskor a lövésznek az ágyú oldal­irányú elmozdulásait járva követnie kell, 40 . akkor a cső emelkedésétől függően vezé­relt optikai eszköz a magas'sági irányban önműködően »követi a lövész mozgásait, úgyhogy ez körüljáráskor is mindig kényel­mesen átnézhet az optikai eszközön. Külö-45 nősen nagy jelentősége van a parallelo­grammszár váilmegtámaszkodásának táv- • csöveknél, amikor a _ lövésznek a szemével közvetlenül a nézőnél kell maradnia. 50 Ebben az estben az ágyú lövéáközbeni ingásai.mindig igen zavarnak. Lehetetlen a célt a szemmel • fogva tartani; ezenkívül szemsérülések is előfordulhatnak, mert a távcső erőteljesen hozzáütődhétik az 55 irányzólövész szeméhez. Vállmegtámasztás esetében azonban a távcső követi az irányzólövész mozgás'ait és ekként: állan­dóan megtartja a helyzetét a lövész sze­méhez képest. A távcsőnek átadott lenge- 6Ü sek kicsinyek maradnak, ha a betöltőhelyet a talpon a talplengő középpontjának köze­lében választjuk. A lengés'ek már maguk­ban véve csökkennek, ha a távcsövet az említett módón ágyazzuk parallelogramm- 65

Next

/
Thumbnails
Contents