135075. lajstromszámú szabadalom • Irányzócsövek és más optikai eszközök ágyazata légvédelmi fegyvereken és eszközökön

* 1850*75. száron, amelyet az irányzólövész teste tá­maszt meg. A mellékelt rajzok a találmány szerinti ágyazat három példaképeni kiviteli alakját 5 tünteti fel. Az 1. és a 2. ábra az első kiviteli alak táv­lati képe, melyben a járulékos parallelo­grammrudazat alapvonalát alkotó szár a talpon ágyazva beállítható. A *0 3. és 4. ábra a második kiviteli alak váz­latos képe, az előzőhöz hasonló megoldás­sal Az 5. ábra a harmadik kiviteli alak váz­latos' képe, amelyben az egyik szár váll-15 megtámasztása látható. Az (al) fegyvertok a gépfegyver a csövét . hátrasiklóan ágyazza (1. ábra), az (al) tok (a2) pajzscsapok segítségével a (b) felsőtalpban magassági irányban beállít-20 ható; a felsőtalp (c) sarkcsaphoz képest ol­dalirányban elforgatható. Az (a) fegyverhez (w) rúd (o) csuklóban csatlakozik; a (w) rúd a (k) szögemelő (ki) karjához vezet. A (k) szögemelő (f) cs'ap 26 körül elfordulhat, mely a (b) felsőtalp (ib2) oldalfalában szilárdan van megerősítve ás párhuzamos az (a2) pajzscsapokkal. A (k) szögemelőhöz (n) csatlórúd (g) csuklóban kapcsolódik; a csatlórúd másik végéhez (h) 80 csuklóban (m) kar van kötve, mely (i) csap segítségével forgathatóan kapcsolódik a (k) s'zögemelőkar (f) csapján csuklózott (1) karhoz a (b) felsőtalp (b2) oldallapjának (fV csapja körül elfordítható 1 kar a (b2) oldal-35 laphoz képest rögzíthető. A (k, 1, m, n) szárak együttesen alkotják a járulékos csuklóparallelogramm-rudazatot. Az (m) kar (d) tartója hordja az optikai eszközt. Az (1) szár különböző helyzetű be-40 állításával és rögzítésével a csővel párhu­zamos (d) tartó (eszköztartósín) (i). csapja (ágyazó helye) a lövészek különböző szem­magasságaihoz és így testmagasságaihoz beállítható. Az ágyazóhelyet — vonatkoz-45 tátva az optikai eszköz rudazatára — úgy rendezhetjük el, hogy tengelyének meg­hosszabbítása átmegy az irányzólövész tarkóforgópontján. A (w) rúd és a (ki) kar az (al) tok-50 kai és a (b2 oldalfallal ugyancsak csukló­parallelogramm-rudazatot alkot, mint az a 2. ábrából kitűnik, melyben az (s, t, u, v) oldalakból álló parallelogramm eredmény -vonallal van feltüntetve. Ennek' a paral-W Jetogrammnak (o, q, p, r) csuklópontjai vannak. A 3—4. ábrákon bemutatott kiviteli a!ak lényegileg megegyezik az 1—-2. ábrákban látható megoldással, csak az optikai esz­köznek itt számolószelencéje van, melynek 6 (z2) tengelíyét minden csőállásban függé­lyesen kell tartanunk. Erre egy harmadik csuklóparallelogramm-rudazat való (fj (vagy g), (x, y, i) csuklópontokkal és (1, z, zl, z2) szárakkal. Minthogy a 3—4. áb- 65 rák szerinti (k, 1, m, n) rudazatban .az (1) és az (n) parallelogramm-szárak szerkesz­tési okokból erősen meg vannak görbítve, a 3—4. ábrákban a (k, 1, m, n) szárakat jobb áttekinthetőség végett eredményvo- 70 nallal is feltüntetjük. Az 5. ábra s'zerinti kivitelben az (al) tok­hoz a (w) rúd (o) csuklóban csatlakozik; a (w) rúd a (k) kar (g) csapjárhoz vezet. A (k) rúd 'az (a2) pajzscsapokkal párhuzamos (f) 75 csap körül a (b) felsőtalp oldalfalában ma­gass'ági irányban beállítható. A fegyver ma­gassági irányzá'sával együttmozgatot (g, 0, a2, f) csuklóparallelogramm (k) rúdjá­hoz a (g) csuklócsapban (n) rúd csatlako- 80 zik, mely a (dl) optikai eszközt (irányzó­távcsövet) hordozó (m) karral, (1) karral és (k) karral együtt második járulékos parallelogramm-rudazatot alkot. Az (1) ka­ron (11) vállkengyel van. 8.~> A fegyver magassági irányzásakor az • (11) vállkengyel az irányzólövész vállán marad. így tehát a lövész kényelmesen nézhet a (dl) távcs'övön át. Sorozattüzelés­kor az irányzótávcsőnek csak kis lengése go van, mert az (1) karnak a talpon ágyazott (f) csatlakozópontja meglehetősen közel van az egész talp (z3) lengőközéppontjá­hoz. Ezenfelül a (dl) távcső lengéseit már magában véve az a körülmény is' csökkenti, 95 hogy közvetve az irányzólövész vállán nyugszik. Szabadalmi igénypontok: • lOü 1. Irányzótávcsövek és más) optikai eszkö­zök ágyazata légvédelmi fegyvereken és eszközökön, ahol az irányzóvonal az irányzólövész tarkóforgópontjának meg­felelő ágyazóhely körül a csőemelkedés- Ite tői függően csuklóparallelogramm­rudazat révén a cs'ővel párhuzamosan van vezetve, azzal jellemezve, hogy az irányzóeszköz (i) ágyazóhelyet az irányzólövész testmagasságával arány-np ban állítható (k, 1, m, n) járulékos csuklóparallelografnmhoz tartozó {\) szárnak szabad vége alkotja, ahol az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents