134902. lajstromszámú szabadalom • Jelzőkészülék, melynek beépített fényforrásal hátulról megvilágított forgó tárcsája van

Megjelent Í948. évi augusztus hó íé-án. MAGTAB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS - 134902. SZÁM. VII/C. OSZTÁLY. — F-IO133. ALAPSZÁM. Jelzőkészülék, melynek beépített fényforrással hátulról megvilágított forgó tárcsája van. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung", Berlin, mint a Siemens & HaLske Aktien­gesellschaft Berlin-Siemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi december hó 4. Németországi elsőbbsége: 1941. évi december hó 4. Ismeretesek olyan jelzőkészülékek, ame­lyeknél a jelzőelem forgó tárcsa, melynek elülső oldalán világosabb és sötétebb színű mezői vannak, meiyek a tárcsa esetenkénti S elforgása "szerint egy vagy több ablakban jelennek meg. Ha az ilyen jelzőkészüléket valamely ellenőrzendő berendezés minden­kori üzemi állapotának jelzésére akarjuk felhasználni, akkor az ablaKokat tartal-10 mázó, előnyösen fekete felületben, például három egymással szemben 120°-kal eltolt és egyenkint 60° szögnyílásra kiterjedő cikkalakú ablakot és az előnyösen ugyan­• csak fekete színű forgó tárcsa felületén 60° 15 szögnyílásra kiterjedő cikkalakú világos mezőt alkalmazhatunk, mimellett a forgó tárcsa megfelelően vezérelt mágneses mezők hatása alatt az adott üzemi állapot szerint úgy áll be, hogy a világosabb színű 20 mező a három ablak valamelyike mögött van; Hogy az ilyen jelzőkészülék meg nem vi­lágított térben is felismerhető legyen, a ta­lálmány értelmében a jelzőkészülék házá-25 ban fényforrást rendezünk el, mimellett a ^galább is e részben fényt átbocsátó forgó tárcsa világos színű mezője fényt átbocsátó és azt a jelzőkészülék tokjába épített fény­forrás hátulról világítja meg. A fényt átbo­csátó anyagból készült forgó'tárcsa emellett 30 részben lekete színű anyaggal lehet fedve. Hogy a jelzőkészülék jelzése a fényfor­rás kialvásakor is leolvasható legyen, a fényt átbocsátó forgó tárcsán áttetsző, világító anyagból készült réteg rendez- 35 hető el. A találmány szerinti készülék egyik pél­dakénti kiviteli alakját a rajzban tüntet­tük fel. Az 1. és 2. ábrák a találmány szerinti ké- 4$ szülék két egymásra merőleges metszetei. A 3/a. és 3/b; ábrák a készüléket négy különböző üzemi helyzetben tüntetik fel. A 4. ábra kapcsolási vázlat, mely az adó és a vevő közötti Összekötést ábrázolja. 45 (1) az egyenáramú forrás, (2) valamely adókészülék (3') a találmány szerinti, vevő­készülékként alkalmazott jelzőkészülék, (4) és (5) az (1) áramforrás kapcsaival össze­kötött tápvezetékek. A (2) adókészüléknek 50 (6) érintkezÖKarja van, melyet a készülék­kel ellenőrzött üzemi állapotot jellemző íizi* kai tényező vezérel. Az érintkezőkar a nor-' malis üzemi helyzetben két (7) és (8) érint­kező között áll. 55

Next

/
Thumbnails
Contents