134725. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet változtatható sebességű és irányú mozgások átvitelére és pozitiv kapcsolat létesítésére

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134725. SZÁM. V/e/l. OSZTÁLY. — C-5T31. ALAPSZÁM. Szerkezet változtatható sebességű és irányú mozgások átvitelére és pozitív kapcsolat létesítésére. Georges Vincent Chapey mérnök, Neuilly-sur-Seine (Seine), Franciaország. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 9. A találmány mozgást átvivő szerkezet, mely mindazon esetekben alkalmazható, amikor a hajtótengelyt olyan hajtott ten­gellyel kell összekapcsolni, melynek áttételi 5 viszonya kétí határérték között fokozat nélkül változtatható, úgy előre-, mint hátra­menetnél. Az ilyen szerkezet kézi vagy ön­működő működtető szerv, pl. emelő hatá­sára a sebességet folytonosan változtatja 10 mindaddig, míg ez a szerv ugyanazon irányba van kitérítve, és amely az utolsó el­ért áttételi viszonyt a működtetőszervre "gyakorolt hatás megszűnésének pillanatától kezdve fenntartja. 15 A szerkezet epicikloidális mozgású. Fő­jellemzője; hogy az erőátvitel áttételi vi­szonyának változása a bolygókerekek ke­ringési sugarának és ä velük kapcsolódó bolygófogazás átmérőjének változtatásával 20 jön létre és ez a fogazás különálló, nyitott láncot képező elemekből áll, melyek kalitká­ban, vagy támasztótartóban vannak elhe­lyezve, amely az átmérőt határozza meg. A fentiek a találmány alapgondolatát ha-25 tározzák meg és a kiviteli alakok főleg az alábbiakban különbözhetnek: A bolygókerekek keringési sugarának megváltoztatására való eszközökben. Az elrendezésben, mely az alakítható 30 láncnak vagy fogazásriak az egyik átmérő­ről a másikra való átállítását biztosítja. A kinematikai kapcsolat módjában, mely egyrészt a hajtótengely és a változó kerin* gesű sugarú bolygókerekek, valamint a hajtótengely és a változó átmérőjű bolygó- 35 fogazás között van, másrészt az utóbbi ele­mek és a hajtott tengely között van. A találmány kiviteli alakjajt a következő pontok jellemzik, akár külön-külön, akár bármilyen kombinációban. 4a a) A hajtótengely forgórészt hajt, me­lyen két bolygókerékcsoport van: Az egyik bolygókerékcsoport, melynek tengelyei sugárirányú csúszósínben vannak ágyazva, a keringési sugár megváltoztatá- 45 sara, a másik változatlan keringési sugarú bolygókerékcsopórt, amely a forgórésszel összeeső tengelyű hajtott tengely bolygó fogazásával kapcsolódik; az egyik csoport 50 bolygókerekei a másikéhoz szög alatt kap­csolódnak. b) A fenti két csoport bolygókerekei kö­zött a szög alatt létesítendő kapcsolatot együtt mozgó kapcsolók vagy csuklók biz- 55 tosítják. c) A szögelfordulásban meggátolt bolygó­fogazás kúpos kalitkában van elhelyezve, mely a hajtott és a hajtótengellyel összeeső tengelyű és szabályozható helyzetű; a foga- '60 zás helytállóságát tengelyirányban a házzal összekötött rudazattal biztosítjuk. d) A c) pont szerinti kalitka helyzetének megváltoztatását a hajtótengelytől kiinduló-

Next

/
Thumbnails
Contents