134619. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző készülék, különösen huzagolt csövó fegyverek centrifugálerővel működtetett lövedékgyújtóihoz

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134619. SZÁM. VII/C. és XIX/C. OSZTÁLY. — 1-4548. ALAPSZÁM. Ellenőrző készülék, különösen huzagolt csövű fegyverek centrifugálerővel x működtetett lövedékgyújtóihoz. Jimgrhans Helmut vezérigazgató és Gebrüder Juiighans A.-G., Sehramberg\ A bejelentés napja : 1942. évi november hó 6. Németországi elsőbbsége: 1941. évi november hó 6. A találmány ellenőrző készülék, különö­sen huzagolt csövű fegyverek centrifugái­erővel működtetett lövedékgyujtóihoz. Hu­zagolt csövű fegyverek, különösen kis öb-5 méretű fegyverek, lövedékeihez használt gyújtók ellenőrzéséhez igen nagy fordulat­számú ellenőrző készülékek szükségesek. Az ilyen kis öbméretű gyújtók kilövéskor 100.000 körüli fordulatszámmal forognak 10 és az ellenőrzéshez használt készülékben a valóságot legalábbis jól megközelítő viszo­nyokat kell teremteni. Evégből a találmány értelmében az ellen-Őrző készüléknek nyomólégturbinával haj-15 tott orsóját nyomólevegővel hűtött és elkö­dösített olajjal kent golyóscsapágyakban ágyazzuk. A hűtéshez előnyösen a turbinát hajtó, nyomás alatt álló levegőt használjuk, amelyet az előnyösen egymástól köztartó 20 gyűrűvel elválasztott golyóscsapágyak közé úgy vezetünk be, hogy, a levegőáram a belső csapágygyűrű felületébe üjközik. Ily­módon elegendő hűtés biztosítható. A be­fúvott levegő az olajtartályból injektor 25 módjára olajat szív, mely olaj finom, köddé porlódik és a légárammal együtt minden egyes golvóscsapágy belső csapágygyűrű­jére áramlik. A találmány egyik előnyös kiviteli alak-30 jánál a turbinával hajtott orsó két egymás­sal összecsavarolt alkatrész és az orsó felső részének kúpos toldata van, amely az orsó másik részéneik megfelelő kialakítású kar­mantyújába nyúl, úgyhogy az orsónak nagy stabilitása van. Ilymódon az orsó azokat az 35 oldalirányú erőket, amelyek az ellenőrzött test excentrikus befogásából vagy általában e test nem tökéletes dinamikus kiegyen­súlyozásából erednek, kihajlás nélkül köny­nyen felveszi. 40 A rajzban a találmány egyik példaként! kiviteli alakját tüntettük fel. Az ellenőrző készülék orsója két (a) és (b) részből van. A felső (a) rész, amelynek a lövedékgyujtót befogadó feje van, kúpo- 45 san végződik és e kúpos végződést az orsó alsó (b) részének ,kúpos kimetszése vagy karmantyúja fogadja sbe. E kúpos alsó rész­nek csavarmenetes, hengeres toldata van, amely az orsó alsó (b) részének ugyancsak 50 menetes furatába van csavarva. Hogy a két (a) és (b) orsórészt összeszerelt hely­zetükben rögzítsük, a (b) orsórészben (f) rögzítőcsavart alkalmaztunk. Az (a, b) orsót felső és alsó végén egy-egy golyós- 55 csapágycsoportban ágyaztuk. A felvett pél­dában mindegyik golyóscsapágycsoport két (c), illetőleg (g) golvóscsapágyból van, me­lyek között (d), illetőleg (h) köztartógyűrűt rendeztünk el. Az alsó golyóscsapágy- eo csoport alatt az orsón (i) turbinakereket rögzítettünk, amelyet nyomás alatt álló levegő hajt. Hogy az említett (c), illetőleg (g) golvós­csapágvak mindegyikét kielégítő mérték- 05 ben kenjük és hűtsük, nevezetesen a golyós-

Next

/
Thumbnails
Contents