134509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vinilhalogenidek termikus előállítására

Megjelent 1948. évi jiínius hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134509. SZÁM. IV h/l. OSZTÁLY. — W-7324. ALAPSZÁM. Eljárás vinilhalogenidek termikus előállítására. Dr. Alexander Wacker Gesellschaft fur elektrochemische Industrie G. m. b. JH., München. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 30. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hö 1. Ismeretes, hogy vinilhalogenideknek acetilénből és halogénlhidrogénekből való előállításánál katalizátorokként fémsókat nitrogéntartalmú bázisok halogénhidrogén-5 savas sóival kapcsolatban használhatunk, így, pl. vinilklorid előállítására oly vi­zes katalizátorkeverék, amely kuproklorid vagy kuproklorid és alkáli- vagy alkáli­földfémek kloridjainak keveréke mellett 10 ammoniumkloridot vagy tercier aminők kloridjait is tartalmazza, ismeretes. Ez a nedves katalizátor más acetilénreakció, nevezetesen az első technikai vinilacetilén előállítása révén vált ismeretessé és mifft-15 hogy eközben a hatékony kúpro-ammon­klorid komplexsónak a reze más fémekkel nem yolt helyettesíthető, azt hitték, hogy arról a vinilklorid-előállításnál sem mond­hatnak le. Csakhamar kitűnt azonban, 20 hogy rézsókatalizátorok semmiképen sem vehetik fel a versenyt az egyébként szoká­sos fémkatalizátorokíkal. Másik eljárás szerint vinilhalogenidek előállítására a szokásos1 fémsógyorfeítók-25 ból és aminők halogénhidrogénsavas sói­ból álló ömledéket használnak. Itt gyakor­latilag higanyhalogenidből és piridin -vagy dietilamin sóiból álló ömledékekről van szó. 30 i Valamennyi ismertetett eljárásnak hát­ránya, ami acetilénnek és halogénhidro­génnek folyékony katalizátorközegben való reakciójánál fellép, hogy igen nagymeny­nyiségű katalizátorra van szükség, ezen­kívül gondoskodni kell a folyékony kö-> 35 zegben egymással reakcióba lépő gázok lehetőleg finom elosztásáról, aminek kö­vetkeztében a készülékek igen bonyolulttá válnak. Ezek, mint nedves eljárások, tech­nikai térték szempontjából hátrányban 40 vannak a termikus száraz eljárásokkal szem'ben. Azt találtuk, hogy vinilhalogenideket termikus úton úgy állíthatunk elő, hogy acetilént és halogénhidrogént vagy kö- fó zönséges nyomáson vagy túlnyomáson, hevített likacsos, kíváltképen nagymérték-, ben aktív hordozókon vezetünk keresztül, melyek higanysókat vagy higanysók és más, a vinilhalogenidek előállítására hasz- 50 nálatos fémsókatalizátoroknak nitrogén­tartalmú bázisokkal való keverékét tartal­mazzák. Ezzel az eljárással — az ismert eljárásokkal szemben — nemcsak vinilha­logenideket kapunk tiszta alakjukban, lé- 55 nyeges jmellékterimékképződós nélkül1 , ha­nem emellett — amint azt a későbbiek so­rán a példák is mutatják — rendkívül tér­és időnyereséget is érünk el, mely az is­mert termikus eljárásokkal távolról sem 60 érhető el. Bázisos nitrogénvegyületek sói közül, melyek a higanysóhoz viszonytiva fölös mennyiségben lehetnek jelen, az ammóniák

Next

/
Thumbnails
Contents