134458. lajstromszámú szabadalom • Egysarkú villamosgép

Megjelent 1948. évi június hó 1-én. MÁGYÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134458. SZÁM. Vll/g-. OSZTÁLY. — H-11632. ALAPSZÁM. Egysarkú villamosgép. Patentverwertung-s-Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Hermes", mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Siemensstadt-i cég- jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 30. Németországi elsőbbsége: 1941. évi október hó 13. Nagy áramerősségekkel dolgozó egy­sarkú gépeknél nemcsak az áramnak a gép mezejére gyakorolt v'sszahatása . szüntethető meg nehezen, hanem az ilyen 5 nagy áramerősségek levétele is nehézsé­geket okoz, mert az egysarkú gépek eddig ismert kiviteli alakjainál elegendő nagy csúszófelületek nem helyezhetők el. Isme­retesek olyan egysarkú gépek, amelyeknél 10 a horgony visszahatását azzal szüntetik meg, hogy helytálló mágnesállvány sarkai között egymással sorbakapcsolt két vagy több tárcsás horgonyt egymással ellenté­tes értelemben járatnak. Ennél a meg-15 oldásnál azonban az áram levételéhez szükséges nagy csúszófelületek és kefék gyakorlatilag nem rendezhetők el és a ki­vitel megvalósítása egyébként is szerkezeti nehézségekbe ütközik. 20 A találmány a horgony visszahatásának gyakorlatilag teljes megszüntetését teszi lehetővé, emellett a találmány szerinti megoldásnál az! áram levételéhez szüksé­ges nagyméretű csúszófelületek is nehéz-25 ség nélkül elrendezhetők. Az eddig ismert megoldásoktól eltérően kétszeres feszült­ség és kétszeres teljesítmény is elérhető. Emellett a találmány szerinti gép egyszerű szerkezetű és annak részei, jól használha­tók ki és kedvezően rendezhetők el. A ta- 30 lálmány értelmében a gép mágneses me­zejének hordozója, az úgynevezett mág­nesállvány két egymással szemben forgó részből van, melyek mindegyike az ára­mot vételező eszközökkel van ellátva. 35 A rajzban a találmány két példakénti kiviteli alakját hosszmetszetben tüntet­tük fel. Az 1. ábrában (1) és (2) a mágnesállvány két része, melyek egymással ellentétes ér- 40 telemben forognak. A két forgó résznek két (3) és (4) agya van, amelyek (5) ille­tőleg (6) tengelycsonkokban végződnek. E tengelycsonkokat (7) és (8) csapágyak­ban ágyaztuk. (9) és (10) a forgórészek 45 küllői, (11) és (12) a forgórészek koszorúi. (13) a gép gerjesztőtekercse. A gerjesztő­tekercset a felvett példában a gép mágnes­állványának forgó (1) részével szorosan kötöttük össze, úgyhogy az a résszel 50 együtt forog. A (13) gerjesztőtekercset (14) vezetékeken és (15) csúszógyűrükön át tápláljuk. A gépben fejlesztett áramot a forgó részek koszorúinak belső és külső hengeres felületeiről a (16) légrés mindkét 55 oldalán vesszük le. A (16) légrést oly kúp­felületek határolják, melyeknek tengelyei a gép mértani forgástengelyével egybe-

Next

/
Thumbnails
Contents