134458. lajstromszámú szabadalom • Egysarkú villamosgép

2 134458. esnek. A koszorúk hengeres külső palást­jain az áramot helytálló (17) és (18) kefék és a koszorúk belső palástjain az áramot az (1) forgó résszel mereven összekötött 5 és azzal együtt forgó ,(19) hordozókon megerősített (20) kefék veszik le, amelyek a (2) forgórészen csúsznak. Mint azt az 1. ábrában berajzolt nyilak jelzik, az áram­szedőberendezés ily kapcsolása mellett , a 10 forgórészek egymással sorosan vannak kapcsolva és mindkét forgórész armatúra­reakciói egymást kiegyenlítik. Mivel a (13) gerjesztőtekercselés és az áramszedő­berendezések a forgórészek belső oldalain 15 vannak elrendezve és az egyik forgórész­szel együtt forognak, a gép belsejében nem kell semmiféle nyugvó alkatrészt el­rendezni, amely a gerjesztőtekercset és az áramszedőberendezést hordja. Ebben az 20 esetben csak a (7) és (8) csapágyakat, a (17) és (18) áramszedőkeféket és a ger­jesztő áramot bevezető keféket kell helyt­állóan elrendezni. A gép belsejében csupán forgó alkatrészek vannak, úgyhogy annak 25 szerkesztése egyszerű, hely- és anyag­szükséglete pedig a legkisebbek. A leírt kiviteli példából kitűnik, hogy a találmány szerinti megoldásnál az áram a mágnesállvány forgó hengeres hoszorú-30 felületeiről egyszerű módon vehető le, mi­mellett ezek a felületek a gép legnagyobb sugara mentén fekvő nagy kiterjedésű fe­lületek. A találmány szerinti megoldásnál tehát nagy áramerősségek levétele sem 85 okoz nehézségeket. A légrés kúpos kialakításának minde­nekelőtt az az előnye van, hogy a légrés­hez kevés gerjesztő ampermenet szüksé­ges, mert az áramvonalak sűrűsége e lég-40 résben kisebb, mint az áramvonalak irá­nyára merőleges irányú légrésben. A kú­pos légrés továbbá lehetővé teszi, hogy a (20) kefék a (2) forgórész belső oldalán nagy felület mentén csússzanak. Ilymódon 45 a gép belső oldalán ugyanakkora csúszó­• felület létesíthető, mint a koszorú külső oldalán, dacára annak, hogy a belső felü­let átmérője kisebb. A (20) kefék csúszó­felületének ez a megnövelése csak a ko-50 szorúval helytállóan összekötött (19) áram­szedőkészülék esetén lehetséges, mert az ériatkezés helye az átmeneti veszteségek elmaradása • következtében megfelelően keskeny re méretezhető. 55 Ha a légrést úgy alakítjuk ki, hogy azt kettős kúpos felületek határolják (2. ábra), akkor a koszorú belső és külső oldalán egyforma széles csúszó felületeket kapunk. A találmány egyik további kiviteli alak­ját a 3..ábrában tüntettük fel. Ennél a ki- 60 vitelnél a (16) légrés a forgástengelyre merőleges és a (13) gerjesztőtekercs, va­lamint a (19) és (20) kefék helytállóan van­nak elrendezve. A célszerűen kétrészű , gerjesztőtekercset és a belső keféket e ki- 65 vitelnél a két forgó rész között elrendezett kettősen kúpos alakú (21) alkatrész hor­dozza, amely egyben a két forgó rész kö­zötti mágneses hidat alkot. Ezt az alkat­részt a (22) tengelyen erősítettük meg, 70 amelyen a két (1) és (2) forgórészt is ágyaztuk. Az ágyazáshoz (7) és (8) golyós csapágyakat alkalmaztunk. (23) és (24) a (22) tengely támcsapágyai. A (21) nyugvó rész és a két (1) és" (2) forgó rész közötti 75 (25) légrésnek kettős kúpalakja van, mi­nek következtében a légréshez szükséges ampermenetek száma ez' esetben is kisebb. Mindkét belső kefe a térben áll és az (1) és (2) forgo részek áramszedő felületein 80 csúszik. * Hogy a kefék átmeneti ellenállásait, amelyek különösen a géppel termelt áram kis feszültségei esetén veendők számba, a lehetőség szerint csökkentsük, a forgó $5 részek csúszó felületei az áram levételét megkönnyítő bevonattal láthatók el. Eze­ket a felületeket például előnyösen rézből vagy cinkből készült felfecskendezett vagy lemezként felvitt rétegből állíthatjuk elő. 90 Különösen előnyösek a szénből készült csúszó felületek, amelyeket például osztat­lan vagy osztott gyűrű alakjában viszünk fel a koszorú felületére. Az áram vétele­zésének javítása végett a csúszó felületen 95 önmagában ismert csavarvonalalakú hor­nyokat alakíthatunk ki. A belső kefék a felvett példákban a forgó részek küllős kialakítása következ­tében jól hozzáférhetőek. A belső keféket 100 terhelő nyomás a gép járása közben szük­ség esetén mechanikus erőátvivő eszkö­zökkel változtatható, amelyeket például az üreges tengely belsején át működtetünk. A két forgó rész adott esetben csak az.ioó egyik oldalról is hajtható. Evégből az egyik forpó rész teneelvét a másik forgó rész tengelyét befogadó üreges tengelyként ala­kítjuk ki. A két tengely egymással például fogaskerekes hajtóművel úgy köthető össze, no

Next

/
Thumbnails
Contents