134393. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sütőipari termékek előállítására

Megjelent 1948. évi május hó 3-án. MAGTÁR SZABADALMI BTRÓSÁfl SZABADALMI LEÍRÁS 134393. SZÁM. IV/e. OSZTÁLY. — F-9964. ALAPSZÁM. Eljárás sütőipari termékek előállítására. Fattinger Hans gazdálkodó, Stadl, Steiermark. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 19. Mint ismeretes, a kenyérnek és egyéb sütőipari termékeknek az elfogyasztás szempontjábóli kedvező hatása, jó íze és tartóssága elsősorban a gabonaféleségek-5 tői, a liszt minőségétől és a sütéshez er­jesztőként segítségül vett mikroorganiz­musok életműködéseitől függ. A mikro­organizmusoknak azonban erőteljesen kell szaporodniok és ismeretes, hogy ehhez bi-10 zonyos serkentőanyagok jelenléte szüksé­ges, amilyenekként a cukor és egyéb szén­hidrátok, valamint nitrogéntartalmú és nem utolsó sorban szervetlen anyagok jönnek tekintetbe. 15 Ismeretes -továbbá, hogy a gabonaliszt­ből készült tészta erjedoképessége gyakran nagyon is hiányos/amit a gabona, illetve a liszt által elszenvedett különböző befo­lyásoknak tulajdonítanak. Ezt különösen a 20 rozslisztből, illetve rozs- és búzaliszt keve­rékéből készült kenyér készítésénél figyel­hetjük meg és ezért az ilyen kenyérfajták­nál gyakran folyamodnak vegyi segédesz­közökhöz, hogy az erjedési folyamatot elo-25 segítsék. A vegyi segédanyagokkal készült kenyérnek ugyan meglehetősen laza a szö­vetszerkezete, azonban a csupán erjesztő­anyagokkal készült sütemény kívánatos jó tulajdonságait nélkülözi. így pl. rendszerint 30 csupán fristeen kisült állapotban ízletes, egyébként pedig szalmaízű. •A felsorolt okokból kifolyólag általános az az igyekezet, hogy az erjedéstkeltő mikroorganizmusoknak azokat a táp- és felépítőanyagokat, amelyek nem csupán 35 életműködésükhöz, hanem erőteljes gyara­podásukhoz és dús szaporodásukhoz szük­ségesek, megfelelő alakban és mindig ele­gendő és adagolható mennyiségben rendel­kezésre bocsássák. A találmány ezt a fel- 40 adatot oldja meg olymódon, hogy a sütő­ipari termékek készítésénél a liázthez, vagy az erjedéskeltő anyaghoz, vagy oly liszt­hez, illetve előtésztához, amely már az erjedéskeltő anyagot tartalmazza, a cukor- 45 gyártásnál melléktermékként keletkező ú. n. leválasztott szaturálási maradék kis mennyiségét adagoljuk. Ezt az anyagot tudvalevőleg a répáié szűrésekor kapjuk és az tartalmazza mindazokat az alkáliás 50 és földalkáliás ásványi anyagokat, ame­lyek az anyagcserénél a tápanyagok el­égése és leépítése közben keletkező savak, pl. a foszforsav, húgysav, stb. megkötésére képesek. Ezt a hozagot pl. a tészta kelesz- 55 tését megindító pékélesztő- vagy kovász­előtésztába vagy hígítótésztába (Teigbei­schlag), vagy pedig közvetlenül a liszthez adagolhatjuk, és pedig akár egyszerre, akár részletekben. Minthogy a gabonaliszt 60 mészszegény, már régen kísérleteznek az­zal, hogy ezt a hiányát meszes anyagoknak & süteménvhéz való adagolásával kiküszö­böljék. A találmány szerinti, sütőipari termékek 55 előállítására irányuló eljárást célszerűen úgy foganatosítjuk, hogy a cukorgyárak szaturális maradékát, mint olyant, friss,

Next

/
Thumbnails
Contents