134223. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mechanikai mennyiségek, például hosszúságok vagy nyomások változásainak mérésére és regisztrálására

Megjelent 1948. évi máicius hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG k ZABADALMI LEÍRÁS 134233. SZÁM. VH/f. OSZTÁLY. — F-9601. ALAPSZÁM. Berendezés mehanikai mennyiségek, például hosszúságok vagy nyomások változásainak mérésére és regisztrálására. »Fides Gesellschaft für die Verwaltung" und Verwertung' von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haftung"" Berlin, niint a Siemens & Halske A. G. Berlin— Siemenstadt-i cég jogutóda A bejelentés napja: 1941. évi december hó 1. Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 30. Mehanikai mennyiségek, mint hosszúsági nyomás, sebesség'mérésére elektroncsöveket már alkalmaztak. Ezekben; a berendezések' ben az elektroncsövekbe vezetett áramot a 5 mérendő mennyiség függvényében változ­tatják ée petflg azziai, hogy egy vagy több vezérlőelektróda, például rács helyzetét meg­változtatják. Az ilyen berendezések érzé­kenysége & menések nagy csoportjánál nem 10 kielégítő. E hiány különösen éneahető akkor, ha kicsiny anódfeszültséggel dolgoznak, te­hát például repülőgépek üzemében. Azon­kívül ezek az ismert berendezések BIZ egye­nestől eltérő vonalú karakterisztikával dol-15 goznak, úgy hogy iái mérés közben folyó ára­mok a mozgatott rács, például elektróda mozgásiaéval niam állanak lineáris összefüg­gésben. Az ilyen linearis függőség azonban sok esetben kívánatos. 20 A találmány célja e hátrány kiküszöbö­lése. A találmány szerinti berendezésnek lé­nyegesen nagyobb fokú érzékenysége van, mint az eddig ismert berendezéseknek és további előnye, hogy egyenes vonalú ka-25 rakterisztikával dolgozik. Bizonyos esetekben célszerű, ha al beren­dezésnek nem lineáris karakterisztikája, ha­nem élőre meghatározott, az egyenestől el­térő törvényszerűség szerinti lefolyása van. 30 A találmány szerinti feeriendezési ilyen ese­tekben is alkalmazható, mert mérésre hasz­nált kisütőedény elektródáinak megfelelő ki­alakításával tetszőleges alakú karakteriszti­kát érhetünk el. A találmány szerinti, mechanikai mennyi- 35 ségek például hosszak víagy nyomások kis' mértékváHozásainak mérésére és reg'sztrá­lására való berendezésben oly kisütőedényt alkalmazunk, melynek két mérőelektródája van. A találmány szerinti berendessésben eze- *0 ket iaiz elektródákat úgy kapcsoljuk, hogy azoknak gyakorlatilag azonos pozitív poten­ciáljuk van. A mérőelektródák közül leg­alább az egyik az elektrónaram irányára Ka" rántirányban és önmagával párhuzamosra© 45 eltölhatóan van elrendezve. A találmány szerinti berendezés néhány példJakénti kiviteli alakját a rajzban tüntet­tük fel. A berendezésben használt kisütő­edényt a jdbb áttekinthetőség végett a leg- 50 több ábrában elhagytuk. A találmány szem­pontjából ugyanis a kisütőedény külső alakja lényegtelen. Az ilyen kisütőedény fala készülhet, fém­ből, üvegből, vagy kerámiai anyagból- 55 A mérőelektródát, illetőleg elektródákat kívülről mágneses erőkkel vagy mechaniku­san, például rugalmas edényfal közvetítésé­vel állíthatjuk. Az ilyen rugalmas edényfal lehet például membrán vagy más rugalmas 60

Next

/
Thumbnails
Contents