134072. lajstromszámú szabadalom • Tolattyús gőzgép, a henger palástján vezérelt kiömlőnyílásokkal

Megjelent 1948. évi febcuár hé i6*-áu~ MAGYAR SZABADALMI &TRÓSA*fl SZABADALMI LEÍRÁS 134013. SZÁM. X/d/1. OSZTÁLY. — Sch-6208. ALAPSZÁM. Tolattyós gőzgép, a henger palástján vezérelt kiömlőnyüásokkal. Sehwelekhart Ottó mérnök, Mönchen-Gladbach (Németország1 ). Ä bejelentés napja: 1942: évi július hó 6. Németországi elsőbbsége: 1941* évi május hó 20; (Megállapítva a 620/1940. M. E. számú rendelet alapján.) Az olyan drogattyús gőzgépeknek, ame­lyeknek hengerében két sor olyan, kiömlő­nyílás van, amely féltett a dugattyú elhaiad, eddig külön-külön szerveik voltak a be- és 5 a kiöm-lé» vezérlésére és a kiömlés vezérlése a dugattyú közreműködésével olyan volt, hogy,a gőz egy része a löket végén hagyta el a hiengerí (részleges egyenáram). A talál­mány szerint két sor kiönilőnyiláson gőzhen. 10 gereknéi a be- és a kiömlést cöak egyetlen tola'ttyú vezérli. Ezzel az effajta gépek nem­csak sakkal egyszerűbbek lesznek, hanem az ismereltes egyfolatityúval vezérelt gőzgépekkel szemben a ki- és beömlés termikusan kedvező 15 szétválasztásán! kívül a gpzelössatás is javul, ül. különleges fogásokkal igazolni lehet kü­lönféle üzemi viszonyokhoz. E célból a be­ömlőcsatornák a henger végén vannak eil. rendezve, a henger középső neszén levő ki-20 ömlonyílásokhoz csatlakozó kiömlő csatornák pedig a beömlőesatornák között, ül itt, vezet. nek a tofettyúházfoa.. A toEaöyú. ennek meg* felelően külső- feömléshez é$ bíeteő kiömlés­hez va*i szerkesztve, aniikoris külső szélei a 25 henger megfelelő oMaMn a beömlőcsatorná­kaí, befeő iszéíei pedig a kiömlőcsa'tornákaí vezérlik. Ilykép a gőz elosztása olyan, mini az egy. tolattyűs vezérléseknél, azzal a különbséggel, 80 hogy a sürités míég nagy töltéseknél sem le­het kisebb a dugattyú visszatérésiékor a ki­ömiőnyílások feletti á'thaladáseal megszabott legkisebb sűrltésaél. Egyben részleges egyen áramhatást érünk el, tóimen.iyiben a távozó gőzt nem úgy, mint a közönséges egytolaty- 35 tyús gépeknél, a lökeí kendéién vezetjük el, amiveil elkerüljük a hengerfedőnek az áramló, gőz okozta erős lehűléséi. Az egy tolat tyús vezérléseknél, mint isme^­retes, kis töltésekkel' nagy előkiömlések és 40 sűrifések járnak, amelyek növekvő töltésnél csökkennek és nagy töltéseknél igen kicsi­nyekké válnak. Bár ez bizonyos üzemi viszo­nyoknál megengedheíő, sőt kívánatos is, le­het, gyakoriak gőzgépeknél olyan üzemi vi- 45 szonyok is, amikor ez kedvezőtlen, sőt már megengedhetetlen. A találmány lehetővé le­szi ennek is az elkerülését egyszerű eszkö­zökkel. A kiömiőnyílások megfelelő elren­dezésiével, mint, említettük, tetszőleges mini» 50 malis sürités biztosítható, azaz nagy töltések­nél is elkerülhető a túl kiosi sürités. Olyan gőzhengereknél, amelyeknek nagy töltéssel és kis ellennyomással kell doligozniok — pl". nem nagy beömlőnypmásű kipuffogó vagy 55 kondenzációs gépeknél vagy! konipoundr gépek kisnyomású hengereinél — teljes ter. heléskoir, amikor az átáramló gőz mennyisége a legnagyobb, az előkiömlés az egyfolaföyűs vezérlésnél' rendszerint túlkicsi, úgyhogy a 60 kiömlő gőz torlódik (fojíódik) és a henger­ben növekszik az ellennyomás. A találmány szerint ez esetre a kiömiőnyílások helyzete és a dugattyú hossza olyan, hogy ez már jó-

Next

/
Thumbnails
Contents