134072. lajstromszámú szabadalom • Tolattyús gőzgép, a henger palástján vezérelt kiömlőnyílásokkal

i i3áO?2. vaí a löket vegie elő,tt tesssi' szabaddá a má­sodik kiömlőnyílást. A loliattyú ekkor, mini emÄettük e hemgeroldai e'lőkiömilését ve" zérli az első kiömlőnyílásnál és a másik 5 henger-oldalon a sűrítést a második kiömlő­nyílásnál. Kis töltéseknél az ugyancsak aránylag kis mennyiségű gőz az e&ső kiömlő, nyíláson át távozik a vezérlés megszabta eiőkiömléBse'. Növekvő töltésnél 02 az elő-10 kiömilés kisebedik, d& egybem kisebbedik a sűrítés is ia másik oldalon, azaz a második kiömlőcsatorna záródása későbbre tolódik eL Amint egy bizonyos töltésnél a másik oldali sürités íkissebtoé válik a máispdik kiöimllő-15 nyílásnak a löket végétől számított szabaddá. tételétől, akkor & nyíláson át is előkiömlés következik be, amely addig tart, ameddig ez a kiömlőcsatorna a sürités időpontjában nem zárul. Az ez idő alatt kiszabaduló fáradt gőz 20 a gőzhengeri tiszta egyenáramban hagyja el. A találmány szerint tehát ily módon nagy töltésieknél egy második kiömlés létesül, melynek kezdete és tartama szükség szerint szabható meg úgy, hogy ai kiömlő gőz még 25 nagy töltéseKnél sem torlódik, mert a máso­dik kiömlés előkiömlési időpontja bősége­sen, az egytolattyús vezérlés jellegzetességé­től függetlenül állapítható meg. Aránylag nagy ellennyomás esieténi az egy-80 tolattyús vezetés nemcsak kicsiny, hanem közepes töltéseknél is rendszerint: tűt nagy sűrítéssel jár. Ismeretes, hogy © végből a sü. ritési végnyomás olykép csökkenthető, hogy a sürités folyamán külön kamrát kapcsolunk 85 he, amelyet az expanzió folyamán ismét el­zárunnk a hengertől. Az ilyen kamrákat a tolattyúban vagy a 'tolattyúház két végén szokták elrendezni. A találmány szerinti gép­nél! ,ez esetre a hozzákapcsolt kamrákat a ki-40 és a beömlőesatornák között rendezzük el s emellett a tolattyút úgy alakítjuk ki, hogy a gőz a beömlő csatornából a tolattyú kerüle­tén levő vájaton át jut a kamrába, így egy­szerű szerkezetű, normáte hosszúságú cső. 45 íolattyúval sikerül lecsökkenteni a sűrítési végnyomást. A rajz a találmány két kiviteli példáját tűnteti fel vázlatosan, hosazmeisze'tben. Az 1. ábrán pl. egy kisnyomású, henger (1) 50 palástján l'eyő (2) és (2') kiömlőnyílások meg­lehetősen távol vannak a löket végétől, úgy­hogy, ha a (3) dugattyú elhalad felettük, aránylag nagy minimáfa sürités adódik. A (4) és (4') beömlő-, ill. az (5) és (5') kiömlő-55 csatornák közvetlenül a tofettyúházba, ill. a (6, 6' és 7, 7') nyílásokon át a loi'attyútérbe torkolnak. A (8) csőtolattyű ennek megfele­lően külső beömlésű ési blelső kiömlésü; ezt muiaiják a hozzá és- az elyefsető csöveken a góz áramlási irányát jefeő nyíljak is. LatjuK, >;(> nogy a vezier'ő szerv Közönsége^ csoi©ia*>yu­aliancú, vezérlő része azonban a jaJálmany szerint a beömlő; ts kiomio szeleit ÜOZOA <* ben te kiömiöciiiaitoirnák távolságának meg­leJeilőeiní megvan hosszabbítva. <'•> AZ ábrázó«*- négyzetben a (3) dugattyú bdi. feAé mozog míg a (8) tqteltttyú még jobbra ha­lad, aranyiiag nagy töltés* tételezve fel. A dugattyú a (z ) kiomlőnyíláson már túlnalad., miertis a hengertfadő-oidalon sürílós van- A 70 forgattyú-oldaion a •tolattyú még nem leite szabaddá a kiöml'ésifc a (7) nyilasokon, nmei nagy, töltésnél az előkiömlés aránylag ki­csiny. A tolafo-yú bal beliső sízéle viszont még nem létesít sürités!, úgyhogy a (2') kiömlő- 75 nyíláson és a iolattyúpersely (7') nyílásán át már eiOkiömJiés megy végbe. MieMitt meg a (8) 'tolattyú a (7') nyílást zárná, ami a fedő­oldal sűrítési időpontjának felel meg, a to­lattyú jobboldali1 belső széle nyitja a (7) nyi- 80 lást, úgyhogy a gőz a forgattyú-oldalon is kiömlik. A (2') nyílás szabaddátételével és a fedőöldali sűrítéssel1 megszabott első előki­ömiéssel tehát az eiőkiomies kezdete nagy töltéseknél a tolattyú általi a forgattyú-o'da- 85 Ion megszabott elé kerül. A 2. ábrán látható, nagy ellennyomással dolgozó gépnél a henger palástján levő (2) és (2'J kiömlőnyílások a tökei végjei közelébien vannak, hogy a nagy elennyomás miatt ki- 90 csiny legyen a minimális) sürités. A (4), (4') beömlőcsatorák és az (5), (5') kiömlőcsatornák között vannak a bekapcsolható (9) és (9) kamrák elrendezve. A (10) tolattyú végein csak a tömítéshez szükaéíges szélességű kes- 95 kény peremek' vannak, mellette pedig a (11), ill. (11') bemélyedések, melyeken át a gőz a beömlőcsatornából a (9, 9') kamrákba áramolhat, amikor a tolattyú megfelelő (13, 13') szélei szabaddá teszik a tolattyúperse- 100 . lyen levő (12, 12') nyilasokat. A (3) du­gattyú bárázolt fedő-oldali holtponti hely­zetében a (10) tolattyú baloldali külső széle a (6') beömlőnyílás az előbeömlésnek meg­felelően már nyitotta. Előzően, azaz a sűrí- 105 tés folyamán a tolattyú (13') széle szabaddá tette a (12') nyilasokat, mer! ennek a szél­nek lényiegeBfen kisebb a 'túlíedése. Ami­dőn a (10) tolattyú jobbra tovább mozog, akkor a henger fedő-oldala töltést kap, mi- 110 mellett a (9) kamra és a henger közötti köz­lekedés esetleg megszakítható. Énre azjon­ban most már nincs szükség, miután a kamra már az előbeömlés folyamán és a töltés kezdetén friss gőzzel te'lt meg. A ^ tolattyú visszatérésekor, mindenesetre a töltés vége élőt', a pótkamra és henger kö­zött kapcsolat megint helyreáll és a töltés >

Next

/
Thumbnails
Contents