134047. lajstromszámú szabadalom • Cséve festékszalagok számára

3 134047. Az 1. ábrán (1) jelöli a felső és (2) az alsó peremet, amelyek célszerűen tömör tárcsa­ként vannak kialakítva. A pl. 13 mm magas­ságú szalagot (3) jelöli. A szalag és a felső 5 (1) pereim között a (4) olajtartály van elren­dezve, amely megfelelő felszívóképes anyag­ból van. Ilyen anyagként számításba jön pl. a fa (homlokoildalákií vágva), kéregpapír, vagy rétegelt papír (főleg szűrő papír), felszívó-10 képes por (pl. szén, kovaföld, vagy máKefféle) kötőanyag adalékkal, valamint másféle lika­csos (porózus) testek és effélék. Az egyes szalagtekercsek a tartállyal vagy közvetlenül, vagy pedig az (5) átvivőszerv révén vannak 15 összeköttésben, amely megújító (regene­ráló) folyadék megkönnyített átadása végett érdes, pl. szőrös felületű és pl. bársonyból van. Az átvivő és elosztó (5) szervből rojt­szerű nyúlványok is nyúlhatnak be a felte-20 kercselt szalag menetei közé. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a (7) folyadéktartály a cséve magját lazám körül­fogó és a szalagtekercsen felfekvő, tároló anyaggal fedett, illetve megtöltött (8) tárcsa-25 ként van, kialakítva. Hogy e tárcsának a sza­laggal való jó érintkezését biztosítsuk, a tár­csát (9) rugókkal szoríthatjuk a szalagte­kercshez. Ilymódon biztosítjuk a korongnak a* (3) tekercsekre való felfekvését akikor is, 30 ha a festékszalag-qséve ferde helyzetben, van az írógépen. A (11) csévemagban a (10) üre­geket' láthatjuk, amelyek — pl. kihajlított részeik irévén — iái (8) korong kiesését meg­akadályozzák. A felfrissítő folyadékot a tá-35 rolószervtoől a hajszálcsövefc fizikai elve alapján visszük át a szalagra. A nehézségi erő elősegíti ugyan az olajnak a tárolóból az • alatta; fekvő szalagra való átadását, de ez nem okve'len szükséges a berendezés működésé-40 hez. Ez okból kifolyólag a tárolót a szalag alatt is elrendezhetjük, amennyiben biztosít­juk iái szalag és a tároló közötti érintkezést. A találmányi gondolat egy különösen elő­nyös kivitelélr alább ismertetjük: 45 Ismeretes, hogy viaszmasszák olaj tárolá­sára és azt az olajjal kisebb mértékben telí­tett környezetre ismét átadni különöse;i al­kalmasak és a. festékszalagok készítésénél ezt a felismerést már fel is használták. Atalál-50 many egyik jellemzője szerint a regenerátor főleg megfelelő viaszból, pl. fehérített mon­tánviaszból van, amely még adalékként töltő­anyagokat, pl. kovaföldet vagy adszorpciós szenet' tartalmazhat. Egy rész vűiaBz az ada-55 lékokkal együtt három rész olajat tárolhat. Ha az ismeretes regenerátorok egyikét oly erősen telített szalaggal hozzuk érintkezésbe, hogy kezdetben a szalagból a regenerátorba sem olaj nem megy át, sem ennek a megfor* díto'ttja nem következik be, azaz egyensúlyi co állapot áll elő, úgy a regenerátor a szalag számára oly mértékben ad át olajat, amilyen mértékben a szalag festékének folyékony al­katrésze az írás folyamán elhasználódik. Az olajnak a regenerátorból a szalagra; való e 65 eladása mindaddig tart, amíg az egyensúlyi állapot újból létre raem jön. Ezután már a regenerátor bizonyára nem tudja elérni, hogy a szalag festéktartalma hosszabb időn keresztül állandóan megmaradjon, hanem 70 csak ázt„ hogy a f estéktairtalom sokkal lassab­ban csökkenjen, mánt eddig, azaz olyan ha­tást érünk el, amely egy megfelelően meg­növelt festéktartalom jelenlétének felelne meg, ami a kívánt célt teljesen kielégíti. A 75 regenerátor nagy tárolóképességét anyagának nagyszámú igen apró térségei okozzák, úgy­hogy a festékszalagcsévélnek már néhány milliméterrel végrehajtott megnövelése ki­elégítő eredményt nyújt. Ilyen cséve a gya- 80 korlatban minden ismert írógépbe szerke­zeti változtatások nélkül is könnyen behe­lyezhető. Amint a fentiekből látható, a találmány szerinti berendezés kezelést nem igényel. 85 Nincs szükség tehát a regeneráló folyadék utántöltésére a szalag használata folyamán. Ha a berendezés kimerül, úgy éppen úgy mint eddig, a szokásos festékszalagcsévét egy új, a találmány szerint készített béren- 90 dezéssel, cseréljük ki. A fentiekből továbbá látható még, hogy az ismerthez viszonyítva jóval megnövelt folya­dékmennyiség ellenére sem lesz túlságosan erősen megfestett az írás, mivel a betűk ren* 95 delkezésére álló f estéikmennyiség nem| na­gyobb, mint eddig, sőt ellenkezőleg a szalag telítését éles írás céljából csökkenteni i@ le­het és ilymódon sokkal hosszabb élettarta­mot érhetünk el, mint az ugyanilyen telítésű 1C0 eddig ismert szalagoknál ezideig- lehetséges volt. Ha túlerős telítést használunk, úgy semmi sem akadályozza meg az önmagában ismert segédeszközök használatát- a festék leadásának csökkentésére. 105 Célszerű a regeneráló olajat megfesteni, vagy helyette oldódó festékkel (anilinfesték* kel) megfestett* eiáint hasznaim. Szabadalmi igénypontok: 1. Festékszalagcséve, azzal jellemezve; hogy 110 a szalag regenerálása vagyis megújítása' céljából, a megújító folyadék átaidására, a szalagtekercseknek erre alkalmasi1 és vele egy egységet képező folyadéfktárölőfa van; 115

Next

/
Thumbnails
Contents