133735. lajstromszámú szabadalom • Férfi nadrág és alsónadrág

Megjelent 1947. évi november hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRÁ lSS^S. SZÄM. I/e., (I/a.) OSZTÁLY. — 1-4419. ALAPSZÁM. Férfinadrág és alsónadrág. Ilkövics I. Jakab magánzó, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 10. A férfi alsónadrágok viselete eddigelé, sokféle alakban: való készítésük és számos javításuk ellenére, nagyszámú és> sok eset­ben erősen érezhető hátránnyal járt. Külö-5 nősen hátrányos volt az, hogy az alsónadrág szorítása, főleg nyáron, az egészségre hátrá­nyos következményékkel járt; viszont az al­sónadrágnak nem szoros állapota esetén be­következő, részleges lecsúszása nemcsak ké-10 nyelmetlen és kelíemellen volt, hanem, ugyancsak főfeg nyárom, tekintettel a test izzadt állapotában való gyűrődésére, egész­ségügyileg szintén hátrányos következmé­nyekkel járt. Ezeknek a hátrányoknak csök 15 hentesére, továbbá az alsónadrágoknak nagyszámú, minden előforduló, különböző nagyságban való készítése helyett kisebb számú sorozatokban való készíthetőség elé­résére már külölnfoöző szabályozható alsó-20 nadrágokat javasoltak, melyek azonban szá­mos járulékos alkatrészük, különösen pe­dig gombokniaik nagy számiban váló alkal­mazása folytain a gyakorlati követelmények­nek nem tudtak megfelélni. Ebben a tekin-25 tétben egyébként figyelembe veendő, hogy még a közönséges alsónadrágoknál alkalma­zott, kisebb számú gomb is, továbbá az is­meretes, gombokkal szabályozandó hátsó vászonpántok is különböző hátrányokkal 30 jártak. Általában véve a gombok alkalma­zása, a használattal és a mosással kapcsola­tos ismert körülmények folytán sok nehéz­séget okozott, miért is, különösen alsónad­rágoknál, a gombok számának, minél na-35 gyobb mérvű csökkentése fölötte kívánatos. Mindezeket a hátrányokat és nehézsége­ket a találmány szerint úgy küszöböljük ki, hogy az alsónadrágot a férfiaadlrágga! old­ható kapcsolatba hozzuk, vagyis a nadrág felső részén és az alsónadrágon egymással 40 oldhatóan összeköthető kapcsolóelemeket al­kalmazunk, úgy hogy a nadrág; és alsónad­rág együttesetoi viselhető és együttesení ölt­hető fel és — le. A találmány célszerű meg­oldási alakja szerint a nadrág felső szélének 45 belső! oldalán, a nadrágtartóhoz való és egyéb, szokásos gombokon kívül néhány he­lyen további gombokat, az alsónadrág felső szélén pedig néhány amazokhoz valló gomb­lyukat alkalmazunk. E részben figyelembe 50 veendő, hogy a nadrágon alkaíimazott gom­bok egyáltalában nem okozzák azokat a fent: említett nehézségeket ós. hátirányokat, mint az alsónadrágokon eddigelé alkalma­zott számos gomb- Egyébként a kapcsoló 55 elemek tetszőlegesek lehetnek, pl. nyomó­gomb-felekből is állhatnak, a legcélszerűbb azoiruban az imént említett megoldás, mely szerint az alsónadrágon a nadrággal való kapcsoláshoz gomlblyukakat alkalmazunk. 60 A találmány szerinti férfiruházati cikk nemcsak a fent felsorolt hátrányok és ne­hézségek kiküszöbölésében rejlő, egészség­ügyi és más előnyökkel jár, hanem további, eddigelé el nem ért előnyöket is nyújt. így 65 pl. a klozetteken való használatnál a nadrág és az alsónadrág kéciyellmeBen és gyorsan, együttesen húzható le és fel, továbbá ruha­váltásnál a felveeinidő ruhia nadrágján mar rajta lehet az esetleg alig használt vagy ki- 70

Next

/
Thumbnails
Contents