133735. lajstromszámú szabadalom • Férfi nadrág és alsónadrág

2 133735. mosott, másiik ailsónadrág; nyilvánvaló, hogy ez nagy kényelemmel és időmegtakarítással jár. ' A tjalálmány szerinti féríiruházati cikk-5 nil természeteslen szabályozható bőségű al­sónadrágot is alkalmazhatunk, de ez nem ok­vetlenül szükséges, mert az eddigi, gombo­lással szabályozandó hátsó pántotóaki to­vábbá a nagyszámú gombnak elmaradása és 10 végül az alább leírandó további egyszerűsí­tés folytán a találmány szerinti) alsónadrág készítésié oly magy munka- és lanyagimegta­kairítással jár, hogy az alsó nadrágoknak minden egyes testmérethez való külön-külön. 15 kiszabása is aránylag köanyen és gyorsan foganatosítható. De ha ehelyett eiz alsónad­rágoknak bizonyos nagyság-csoportokban való tömeggyártásszerű készítését alkalmaz­zuk is, nem kell attól tartani, hogy az eset 20 leg nem egészen testhez szabott 'alsónadrág kellemetlew ráncokat vet, mert ezeket a nad­rággal való együttes viselés jobban elosztja, illtve nem teszi annyira érezhetőikké, mint ,aiz alsó nadrágnak önmagában, Való viselése. 25 Nagy egyszerűsítésit jelent' az is, hogy míg eddigelé az önmagában viselt alsónadrágot a hason való kellő Hart ása végett meglehe­tősen széles, azaz magas övréssizel kellett íalafkítainii és ennek osszegomboláBálra több 30 egymás fölötti gombot, kellett alkalmazni, addig a találmány szerinti megoldásnál, melynél az alsónadrág tartását a. nadrág biztosítja, az alsó nadrág felső részlén egé­szen keskeny övrésszeí isi beérhetjük és en-35 nék összegombolásárai egyetlen, gomlb is ele­gendő. Más szóval a találmány előinyös meg­oldási 'alakjánál az egész alsónadrágnak csak egyetlen gombja van. Az egészen keskeny felső övrész folytáéi1 äz alsónadrág kisza-40 basa és varrása, az övrész laliatt, az " eddi­gieknél sokkal kisebb és kevesebb behajtási redŐt igényel. Mindezeket összevéve a ta­lálmány szerinti alsónadrág tetemes múnka-és anyagmegtakarítással készíthető-1 rajzlap Felelős kiadó: dr. A találmány a fiú „gyermdkek íuiházkodása 45 szempontjából is előnyös, mert míg eddigelé a gyermekeket alig lehetett alsónadrág vi­seléséhez szoktatni, addig - a találmány az alsónadrágnak a nadrággal együttes, igen ké­nyelmes használatával ezt a hátrányt is ki- 50 küszöböli. A rajz a találmány példaképpeni megol­dási alakját vázlatos, részleges távlati, ábrá­zolásban szemlélteti^ .:} , Az (a) nadrág felső széllének belső oldalán 55 a (b) alsónadrággá!! való oldható összekap­csoláshoz (c) gombok, a (b) alsónadrág felső szélén pedig azoknak megfelelő (d) gomb­lyukak vannak. Mint a rajzon látható, a (b) alsónadrágnak egészen keskeny (e) övrésze 60 és az elől való összegoimbolásra (f) gomb­lyukklall kapcsolódó (g) gombja van, mely egyébként a hátsó pántoktól is teiljesen men­tes egész afeólnjadrágnak egyetlen gombja. Magától értetődik, hogy a találmány 65 nemcsak rövid, hanem hosszú alsónadrágok­kal, valamint a közönségestől eltérő anyagú és fajtájú alsó ruháikkal Kapcsolatban is al­kalmazható. Szabadalmi igénypontok: 70 1. Férfinadrág és -'alsónadrág, melyekre jellemző, hogy azok a nadrág felső ré­szén és az alsónadrágon alkalmazót;, egymással oHdhatóan összeköthető kap­csoló elemekkel, egymással összeköthetők 75 és együttesein' viselhetők-2. Az 1. igénypont szerinti férfiruházati cikk megoldási alakja, jellemző- a nad­rág felső szélének belső oldalán alkalma­zott gombokkal és az alsónadrág felső 80 szélén alkalmazott, ambizokhoz való gomb- i lyukaikkal. 3. Az 1. vagy 2- igénypont szerinti férfi­ruházati cikk megoldási alakja, melyre jellemző, hogy az alsónadrágnak, mellső 85 összegombolásáríai, csak egyetlen gombja van. melléklettel. István szabadalmi bíró. ßzikra-nyomda, Budapest, v., 1-Iqnvéd-utca 10. —.Felelős; Ne<jeczky László igazgató^

Next

/
Thumbnails
Contents