133718. lajstromszámú szabadalom • Kapcslóvezérlőkészülék sebességváltóművekhez, különösen gépjárművek számára

2 133T18. A (3) vezérlőhengernek minden vezérlő­szerv számárai furatai és kamarásai vannak, ezek közül a (20) iszögcsatorna és a (21) ki­marás, amelyek a! (10) vezérlőszerv beállítá 5 sara valók, az ábrában láthaltók. A (22) és a (23) szellőztetőmyílás a (24) és a (25), a (10) vezérlőszerv baloldali, illetve jobboldali vé­géhez vivő vezeték- A (26) kimarás, mely a (3) menetválasztóberendezés hosszirányában 10 nyúlik el. A (30) dugattyú (35) hengerétől a (36) ve­zeték visz a (16) vezérlőcsatornához és a (34) vezeték a (14) vezérlőcsatotnához. A (60) du­gattyú (65) hengerébe a (64) és a (66) veze-15 ték és a (90) dugattyú (95) hengerébe a (94) , és a (96) vezeték torkollik. A (35) hengert a (45) és a (48) vezeték ai (65) hengerrel és a (46), valamiinit a! (47) vezetéki a (95) hengerrel köti össze. A (95) hengerbe a (49) és az (50) 20 vezeték torkollik. A (31) dugatíyúrúdnak a (40), (41), (42), (43) kimarása, a (61) dugat tyúrúdnak a (70), (71), (72), (73) kimarása, a (91) dugattyúrúd­nak pedig a (100), (101), (102), (103) beeszter-25 gályozása va!n- (55) és (56) szellőzte tőnyil ás. (150) az égéses erőgépet ábrázolja, mely­nek tüzelőainyagszolgáltatását a (152) emel­tyű szabályozza. A (152) emeltyűhöz csuk­lósan a (155) hengerben fekvő (154) dugattyú 80 (153) dugattyúrúdja csatlakozik- (158) a mo­tortengelyt jelöli- (159) az (1) sebességváltó­mű főtengelye, melynek (160) fogaskereke látható. (161) a sebességváltómű mellékten­gelye, melynek (162) fogaskereke látható. 35 (163) a főkapcsolóDak a (159) tengelyen ülő fele, a (164) kapcsolótárcsákkal. A (165) fék­felület, melyhez a (166) féket a (167) henger­ben ágyazott (168) dugattyúval szoríthatjuk. A (158) tengelyen ül a főkapcsalónak (170)-el 40 jelölt másik fele a (171) dörzstárcsákkal. (172) kapcsolózárórúgó, melynek záróerejét a (174) hengerben lévő (173) dugattyúval megszüntethetjük. A (173) dugattyútól jobbra lévő tér (175)-tel vain, jelölve- Ebbe torkollik 45 a (176) vezeték. • A (158) tengelyre a (178) fogaskerékbe kapó (177) fogaskerék van erősítve. A (178) fogas­kerék a (179) kapcsolóféllel van összekötve, ez a (161) tengelyre erősített (180) kapcsoló-50 féllel ai (182) térben elhelyezett (181) dugaty­tyú mozgatásával kapcsolható- A (183) rúgó, mely a (179) és a (180) kapcsolófélre a kikap­csolás értelmében hat. A (182) tér ismét a (215') vezetékkel van összekötve. 55 (200') aiz (1) Sebességváltómű kenőolaj-Szivattyúja, amelynek (201') vezetékéről a (202') vezeték ágazik el. Ez a (2) kapcsoló­szekrénybe torkollik, (204') hemger, melyaek feilső (205') terébe .a (201') vezetékről e'­ágazó (203') vezeték torkollik. A (205') tér- ÖO ben a (207') szelep van helyezve, melynek (208') beesztergályozásia' van. A (207') szele­pet a (206') rúgó terheli és tartja alsó hely­zetéiben!. (209') szeiőztetőnyílás. A (205') tér alat; van a (210') tér, a (211') szeUőztetőnyí- 65 lássál. Benne foglal helyet a (212') dugattyú, mely (213') dugattyúrúdjavail a (207') szelep a'só oldalához ér. A (207') szelep alatt torkol­lik be a (49) vezeték és a (212') dugattyú alatt az (50) vezeték. A (49) vezetékről a 70 (214') vezeték ágazik el, mely a (168) dugaty­tyú alatt torkollik a (167) hengerbe. Az (50) vezetékről a (215') vezeték ágazik el, mely a (154) dugattyú alatt torkollik a (155) hengerbe. (220') a (221') differenciáltúlínyomásos-sze- 75 lepnek a háza, mely a (222') térben a (223') rugóval terhelten mozgathatóan van elrem. dezve. A (221') szelepnek (224') gyűrűs iu­dora van, mellyel a szelep alsó részén a (225') beesztergályozásit létesítjük. A (221') .szelep- 80 nek azonkívül a (226') hosszfurata és a (227') valamint a (228') keresztfuraita van' (229') dugattyúrúdszerű meghosszabbítása a (221') szelepnek, mely a (230') furatban tömítve van vezetve. A (230') furat a (205') térrel a 85 (231') vezeték útján van összekötve- (232') lefolyócsatormai és (233') furat a (220') házban-A (250') szelepháznak (251') felsői teré­ben a (252') elzárószerv - eltolhatóan van ágyazva. A (252') elzárósizervniek a (253') 90 beesztergályozása és a (254') furatai van, amelyben, a (255') nyomótest foglal helyet. A (250') ház (256') alsó terében a (257') ve­zérlőtest van eltolhatóan elrendezve, ennek (258') beesztergályozása valm. A (259') vontató- 95 készülék, amely összeköti -a (255') nyomó­testet a (257') vezérlőtesttel. (260') és (261') rugókat jelöl. (265') a működtetőemeltyű a (266'), (267'), (268') rudazattal. (269') vonórú­gót jelöl. (270') a kenődj avezeték, mely az (1) 1C0 sebességváltómű (271'), (272'), (273'), (274') kenőhelyeihez vezet. A (256') teret a (205') térrel a (216') vezeték köti össze. A (176) vezetékről, mely a (175) teret a (251') térrel köti össze, a (280') vezeték ága- 105 zik el, mely a (256') térbe torkollik, (281') szell'őztetőfurat. A (282') vezeték a (256') teret a (2) kapcsolószekrény (26) kimaráisiával köti össze. Az ábrában <st találmány szerinti kapcsoló- no vezérlőkézülék nyugalmi helyzetében beikta­tott kapcsolóval vám ábrázolva. A (2005) szi­vattyú szállította nyornóolaj — iä szivattyú­nak közelebbről aiem ábrázolt biaijtását pl.

Next

/
Thumbnails
Contents