133718. lajstromszámú szabadalom • Kapcslóvezérlőkészülék sebességváltóművekhez, különösen gépjárművek számára

Megjelent 1947. évi november hó 15-én. MAGTÁR SZABÁRA LM! BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133718. SZÁM. ' V/e/l., (XX/a/2.) OSZTÁLY. —M-12248, ALAPSZÁM. Kapcsolóvezérlőkészülék sebességváltóművekhez, különösen gépjárművek számára May bach- Motorenbau G. m. b. H. Friedrichshafen a. B. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 3. Németországi elsőbbsége: 1941. évi május hó 7. Pótszabadalom a 129190. lajstromszámú törzsszabadalomhoz. A találmány oly berendezésnek továbbfej* lesztése, mint amilyet a 129.190. lajstrom­számú törzsiszabadaloni véd. Kapcsolóvezérlc-5 készülékről van szó sebességváltóművekhez, ikülöntoen gépj árművek számára, amelyben a kapcsolókiiktatókészülék és adott esetben a kapcsolódugattyú és segédkapcsolókészülékek kifogástalan működtetésére az ezeket moz­gató nyomóközeg ,a sebességváltóműben 10 véghezvitt valamely kapcsolás alatt önmű­ködően különböző nyemásfokra vezérlődik. A találmány szerint a nyomóközegnek kü­lönböző nyomásfokra való önműködő vezér­lését azzal egyszerűsítjük, hogy ai kapcsolás 15 alatt a sebességváltómű kenőolajkörfolyamát, amelyhez a fŐdörzskapcsoló és adott esetben a kapcsolóhengerek és segédkapcsolókészülé­kek csatlakoznak, elzárjuk, úgyhogy a fő­dörzskapcsolóhoz és adott esetben a kap-20 cscl'óhengerekhez és a segédkapcsolókészülé­kekhez vivő vezetékáígakbaln, nyomásnöve­kedés lép fel Az ily találmányszerű kialakí­tással a berendezés nagyon leegyszerűsbö­dik. Egyetlen rendes méretű olajszivattyút 25 kell csak használnunk. A vezérlőberende­zések leegyszerűshödnjek, mert heJyettük csupán az olajvezeték számára keli egy egy­szerű vezérlőtolattyút alkalmaznunk. A találmány szerint cétazerűemi tútnyomá-30 scs szelepet építünk be a> fŐdörzskapcsoló és adott esetben a kapcsolóhengerek és segéd­kapcsolókészülékek wyomóközegkörfolya­máiba. Ez a túlnyomásos szelep meghatáro­zott legnagyobb nyomást áAtbe, a különféle készülék kifogástalan működése céljából. bi> Azzal, hogy a találmány továbbra a túl­nyomásos szelepet, a kapcsolódugattyúval vezérelt nyomóközegelágazással a kapcsoíó­dugattyúk közbülső állásában, melyekben az iktatókapcsolók mem, kapcsolódnak, járu- íO lékösan megterhelni javasolja, a fődörzskap­cso'ó nyomóközegkörfolyíamáitaalni további nyomásnövekedést érünk el- A nyomóközeg­hek ezt a további nyomás'növekedését cé--» szerűen akkorára választjuk, hogy a fődörzs» 45 kapcsolót önműködőeira kikapcsolt helyzeté­ben tartja. A rajz a találmányniak péklaképpeni kivi­feli alakját szemlélteti részben metszetben. (1) ismert építésű söbességváltómű, mely- 5 Q nek nem ábrázolt váltóműkapcsolóit a (30) (60), (90) kapcsolódugatfyúk a (31), (61), (91) dugat tyúrudakon al (32), (62), (92) emelfyű­kön és a (33), (63), (93) tengelyeken, át moz­gatják. 55 (2) a kapcsolószekrény az előválasztó-beren­dezés (3) vezérlőhengerévell mely a (4) kar­ral állítható be. (10) a1 (30) dugattyúhoz rer> delt vezérlőszerv. A (60) és (90) vezérlőszer­vekhez rendelt dugattyúk a rajzban nem üát- 60 hatók. Kialakításuk és működésük ugyanaz, mint az ábrázolt (10) vezérlőszervé. A (10) vezérlőszervnek a (11), (12) lés a (13) beesz­tetrgályozása van- A (14), (15), (16) vezérlő­csatornák. A (17) és a (18) szellőztetőnyílás. 65

Next

/
Thumbnails
Contents