133477. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gőzgépek, különösen gőzmozdonyok gazdaságosságának fokozására

Megjelent 1947. évi október hó 1-én, MAGYAR SZABADALMI BTRÓSiU SZABADALMI LEÍRÁS 133477. SZÁM. V/C. (V/d/1.) OSZTÁLY. — S-l9048. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés gőzgépek, különösen gőzmozdonyok gazdaságosságának fokozására. Sántha Andor oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 24. A találmány eljárás és berendezés fáradt gőz melegének s tüzeléshez szükséges levegő előmelegítéséhez való hasznosítására és a levegőnek a tüzelőtérbe való szállítására. 5 A találmány tehát alkalmas arra, hogy az­zal a gőzgépek, különösen gőzmozdonyok üzemi gazdaságosságát fokozzuk. Evégből a találmány értelmében a fáradt gőznek legalább egy részével levegőt keve-10 rünk össze, a keverékből a gözti lecsapatjuk és az így kapott kondenzvíz kiválasztása után a meleg levegőt tüzeléshez haszno­sítjuk-A fáradt gőznek és a környezetből be-15 szívott levegőnek egymással való keverése közben a két közeg közötti hőátadáísi közvet" lenül megy végbe anélkül,, hogy evégből az ismert hőkicserélő szerkezetekben szokásos, viszonylag nagyméretű falfelületeket1 kellene 20 alkalmazni. Ennek következtében a tlalálmány szerinti eljárással dolgozó berendezésnek lényegesen kisebb1 méretei Vannak, mint az olyan berendezésnek, amelynél a két közeg közötti a hőátadás nem közvetlenül1 , hanem a 25 két közegétí egymásból elkülönítő falon v"ló . Hővezetéssel megv végbe. A 'találmánv sze­rinti berendezés tehát ennek következtében kisebb helyszükségletű úgyhogy különösen járműveken alkalmazott gőzgépekkel kap-30 csolatban könnyen alkalmazható anélkül• hogy az ilyen: járóművek, például gőzmoz­donyok, szokásos berendezéseit vagy mére­féit lényegesen meg kellene változtatni. A találmány egyik előnyös kivitiéli alak­jánál fáradt gőz alkotta gőzsugár eleven 35 erejének egy részét sebefeégkiegyenlítődés és hőfokkiegyenlítődés közbeni adjuk át a beszívott levegőnek, a keverék sebességét nyomássá alakítjuk, a kondenzvizetl a keve­rékből kiválasztjuk és a feímelegítietit levegőt *° fűtés céljára hasznosítjuk» tehát! például a tűzszekrénybe vagy a szerelvény fűtőberen­dezésébe vezetjük. A két közeg elkeverése közben tehát oly hőmérsékletlesésA létesí­tünk, amelynél a gőz kondenzálódik. A ke- 45 verek hőmérsékletét előnyösen 80—90 C°-ra hűtjük és a kondenzvizet -a kazánba vissza­tápláljuk. A találmány egyik példakérit'i kiviteli alakját az alábbiakban gőzmozdointnyal kap- 50 csolatban isimer tétjük. Az 1. ábra a gőzmozdony vázlatos képe, amelyben a találmány szerinti berendezés lényeges részeit vastagabb vonallal tüntettük fel. A 56 2. ábra a találmány szerinti berendezés felülnézetle, ai 3. ábra e berendezés élülnézdte, a 4. ábra a kondenzvíz és levegő keverékét szétválasztó szerelvény hosszmetiszé'Je, az go 5. ábra a szerelvény fölülnézete és részben métbzéte, a 6. ábra a szerelvénynek a diffuzortól e'­fordftioüt oldalán a 4. ábra VI—VI vonala menti metszete, illetőleg baloldali nézete, °

Next

/
Thumbnails
Contents