133472. lajstromszámú szabadalom • Berendezés egymástól állandó értékkel eltérő rezonáns frekvenciájú rezgőkörök egyidejű hangolására azonos módon beállítható, egyenlő eszközökkel

^ * "4 ••*,•• «f * Megjelent 194=7. évi szeptember hó 1-én. MAGTAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 133473. SZÁM. VII/j. OSZTÁLY. -— P-10191. ALAPSZÁM. Berendezés egymástól állandó értékkel eltérő rezonáns frekvenciájú rezgőkörök egyidejű hangolására azonos módon beállítható, egyenlő eszközökkel. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég: Eindhoven-ben Németalföld, mint a Van der Heem N. V. Haag-i cég jog-utódja. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 13. Németalföldi elsőbbsége: 1940. évi október hó 16. A találmány berendezés, két olyan rezgő­kör egyidejű, — azaz egyetlen kezelőszerv­vel beállítható, egyenlő és együttmozgó eszközök segítségével való hangolására, 5 mely rezgőikörök rezonancia-frekvenciájá­nak egymástól állandó értékkel kell elérnie. Hy berendezés pl. olyan lebegtető vevőknél fordul elő, amelyeknél a bemeneti kört vagy köröket —. melyeket az alábbiakban 10 röviden élőszielektornak nevezünk —, a jel­frekveciára kell hangolni, míg a helyi osz­cUlátorkört olyan frekvenciára kiéli han­golni, mely a jelfrekvenciától azzal a köz­benső frekvenciával különbözik, amelyre a 15 készülék további része van hangolva. A le­begtető vevők előszelek'tiorábain; is még gyakran előfordul1 olyan kör, melyet a kí­vánt jel tükörképére kell hangolni, mely­nek rezonáns frekvenciája téhá'tj a jelfrek-20 venciától akkora értékkel kell hogy külön­bözzék, amely egyenlő annak a közbenső frekvenciának kétszeresével, amelyre az il lető készüléket berendeztük. A találmány célja különösen azonos mí>-25 don beállítható, egyenlő eszközökkel han­golható két rezgőkör behangolásai közötti áiílandó frekveniciakü'Önbsiég elérése, ahol is a rezgőköröket azzal hangoljuk, hogy mág­neses anyagból való magoknak a csévékben 30 elfoglalt helyzetéti változtatjuk, minek kö­vetkeztében a körökben hiatló induktivitás változik. Minthogy az induktivitás megvál­tozását a mágneses mag eltolásakor a csévé­től körülvett közeg mágneses permeabilitá­sának változása hozza létre a rezgőkörnek 35 ezt) a hangolási módját gyakran „permeábí­litJás-hangolás"-nak nevezik. Ezt az elneve­zésit fogjuk alkalmazni az alábbiakban is a találmány szerinti hangolás megjelölésére. Az állandó frekveneialkülönbségű hangoj ÍO lásra váló ismert eljárásoknál változtatható elemekből indulnák ki, amelyek a két kör­ben a változtatandó érték azonos módosulá­sát eredményezik. Az egyik vagy| mindkét körben segédelemeket alkalmaznak, melyek 45 lehetővé teszik, hogy -a szinkrón mozgású hangolóeszközöknek legalább bizonyos számú helyzetében a frekvenciakülönbséget a kí­vánt értlékkel tegyék egyenlővé, míg a kö«­benső helyzetekben kicsiny eltéréseket en- 50 gedinek meg. Hyíen kapcsolások ismeretesek pl. a 113.745 1. sz. magyar szabadalmi leírás­ból olyan körök számára, amelyeket szink­rón forgókondenzá'tloroíkkal hangolnák. Elv­ben természetesen hasonló kapcsolásokat 55 lehet megvalósítani olyan körök számára is, amelyeket permeabilitás-hangöP ásókkal állí­tanak be. Ezeknek a kapcsolásoknak azon­ban az a hátrányuk, hogy igen sok kap­csolóelemeket kell alkalmazni és hogy nem 60

Next

/
Thumbnails
Contents