133406. lajstromszámú szabadalom • Papirost, karton és műbőrt pótló termék és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1947. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 13340«. SZÁM XIII/'a.-(XIH/d., lV/h/1.) OSZTÁLY. — F-9878. ALAPSZÁM. Papírost, kartont és műbőrt pótló termék és eljárás ennek előállítására. Martin Freres cég-, Paris. A bejelentés napja: 1942. évi június hó 20. Franciaországi elsőbbsége: 1941. évi június hó 21. A találmány kézi vagy gépi nyomtatásra és a papiros, karton vagy műbőr bármilyen szokásos felhasználására, pl. csomagolásra, hajtogatásra, védőburkolathoz, adjusz'tá-5 lásra, írásra és sokszorosításra, valamint nyersanyagként papirost, kartont vagy mű­bőrt használó mindenféle iparok céljaira al­kalmas szalagok vagy lapok gyártása. A találmány azon a felismerésen alapul, 10 hagy bizonyos ásványi anyagok, melyeknek meghatározott együttes fizikai és vegyi tulajdonságaik vannak, alkalmas módon ke­zelve alapanyagát képezhetik a cellulóza és mindenféle egyéb, a papiros, karton, műbőr 15 gyártására használt rostok pótanyagának, valamint olyan lapoknak, amelyek már magukban, adalékokból függetlenül olyan, összefüggőek és hajlékonyak, mint a cellu­lózatartalmú anyagokból és a papiros, kar-20 ton és műbőrgyártásban használt egyéb anyagokból kapott lapok. Ama feltételek egyike, melyeket az ás­ványi anyagnak ki kell elégítenie az, hogy rostos molekulaszerkezetűnek kell lennie, de SB nem okvetlenül makroszkóposán felismer­hető mértékben. A továbbiakban megadjuk, hogy mi értendő „rostos molekulaszerke­zef'-en-Mindemellett valamennyi ilyen szerke-30 zetű anyag mégsem felel meg. Egy másik kielégítendő 'lényeges feltétel az, hogy kellő finomságig menő aprítás után vízben arány­lag tartósan szuszpendálható legyen, bár nem kell gel-ig vagy kolloid-oldatig elmenni, Szükséges ezenkívül, hogy az ásványi 35 anyag bizonyos mértékig megduzzadjon ak­kor, amikor vízben szuszpendáljuk. Szükséges végül az • is, hogy az anyag­részeknek villamos töltésük legyen, mely a lapok alakítása közben a részecskék őrien- 40 tá'lódását idézi elő. Azt tapasztaltuk, hogy ha e négy felté­telt kielégítő anyagokat alkalmas finomsá­gúra aprítunk és vízben tartósan szuszpeav­dalunk, akkor az ilyen szuszpenziókból üle- 45 pítéssel olyan hártyákat lehefi kapni, ame­lyek megszárítva olyan összefüggőek és haj­lékonyak, hogy ragasztószeres és a papiros­gyártásnál használatos egyéb kezeléisi vagy adalékok hozzáadása után papirost, kartont 50 és műbőrt pótló anyagot kapunk, amely ugyanúgy felhasználható, mint maga a pa­piros, a karton és a műbőr. Az ilyen szuszpenziókból kapott hártyák összetartó ereje nyilván a pripto-kristályok 55 elrendezésének, ill. egymást túlfedésének tulajdonítható, ami megmagyarázza: a) hogy rostos kripto-kristalyos állapotú anyagból kell kiindulni; b) hogy szükség van szuszpen;dálásra: 60 megduzzadásra és villamos töltés jelenlé­iére, hogy a száradás alatt minden, egyes részecskének kellő mozgási szabadsága le­gyen, hogy a szomszédos részecskék közötti villamos erők hatására kiegyensúlyozott; <;5 vagy meghatározott orientált helyzetet ve-

Next

/
Thumbnails
Contents